Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomiar dydaktyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CF-D02-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Pomiar dydaktyczny
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia CHEMII - semestr letni
Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia OCHRONY ŚRODOWISKA - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krzeczkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Krzeczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zapoznanie studentów z jedną z ważniejszych czynności nauczyciela w procesie nauczania jaką jest kontrola i ocena wiedzy i umiejętności uczniów z chemii. Po ukończeniu kursu student powinien umieć: " rozróżniać metody i rodzaje kontroli, " rozróżnić rodzaje i typy zadań oraz rodzaje i typy sprawdzianów, " skonstruować odpowiednie narzędzie kontroli wraz z kartoteką testu, sprawdzianu, " ocenić (jawnie, sprawiedliwie, obiektywnie i w sposób uzasadniony) wiedzę i umiejętność ucznia , " sprawdzić rzetelność, trafność, obiektywność i akceptowalność sporządzonego testu, sprawdzianu oraz poszczególnych zadań w teście, sprawdzianie


Efekty kształcenia:

Chemia II stopień

Student

W zakresie wiedzy:

CH2_W01: potrafi przedstawić statystyczne parametry pojedynczego zadania i testu

CH2_W20: Rozróżnia metody i rodzaje kontroli; rodzaje i typy zadań oraz rodzaje i typy testów.

W zakresie umiejętności:

CH2_U02: potrafi skonstruować odpowiednie narzędzia kontroli wraz z kartoteką testu

CH2_U03: potrafi zinterpretować i przedstawić uzyskane wyniki testu w kontekście analizy statystycznej

CH2_U20: potrafi ocenić wiedzę i umiejętności ucznia

W zakresie kompetencji:

CH2_K03: potrafi efektywnie pracować w zespole nauczycieli

CH2_K07: potrafi sformułować i stosuje w praktyce zasady etyki konstruktora i sprawdzającego test
Ochrona środowiska II stopień

Student

W zakresie wiedzy:

OS2_W02: potrafi przedstawić statystyczne parametry pojedynczego zadania i testu;

OS2_W20: rozróżnia metody i rodzaje kontroli; rodzaje i typy zadań oraz rodzaje i typy testów

W zakresie umiejętności:

OS2_U20: potrafi skonstruować odpowiednie narzędzia kontroli wraz z kartoteką testu; potrafi zinterpretować uzyskane wyniki w kontekście analizy statystycznej

W zakresie kompetencji:

OS2_K02: potrafi efektywnie pracować w grupie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

OS2_K04: potrafi sformułować i stosować zasady etyki konstruktora i sprawdzającego test oraz rozstrzygać dylematy z tym związane.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę - ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna.

praca semestralna - przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Chemia II stopień

W zakresie wiedzy:

CH2_W01: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

CH2_W20: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

W zakresie umiejętności:

CH2_U02: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

CH2_U03: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

CH2_U20: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

W zakresie kompetencji:

CH2_K03: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

CH2_K07: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagańOchrona środowiska II stopień

W zakresie wiedzy:

OS2_W02: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

OS2_W20: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

W zakresie umiejętności:

OS2_U20: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

W zakresie kompetencji:

OS2_K02: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

OS2_K04: ocenianie ciągłe: aktywność i prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna praca semestralna – przygotowanie zadań do sprawdzianu z losowo wybranego działu chemii reprezentujących różnorodne typy i rodzaje oraz poziomy wymagań

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach komputerowych- 15 godz.

Przygotowanie do semestralnej pracy oraz akusza excel do obliczeń statystycznych (zadania i testu) - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 30 godz., co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnego konstruowania różnorodnych narzędzi kontroli wiedzy i umiejętności ucznia, jak i poprawnego oceniania. Podczas trwania kursu spróbujemy odpowiedzieć na wiele pytań: Co i dlaczego kontrolować? Jak kontrolować? Jakimi narzędziami kontrolujemy? Jaka jest różnica pomiędzy stopniem a oceną? Kurs przedstawia m.in. charakterystykę różnorodnych typów i rodzajów zadań, testów (ich wady i zalety), metody i rodzaje kontroli. Kolejny temat to tzw. pułapki oceniania i etyka pracy nauczyciela.

Pełny opis:

" definicja pomiaru dydaktycznego

" rodzaje pomiaru dydaktycznego

" rodzaje i formy kontroli

" rodzaje i formy zadań (wady i zalety)

" narzędzia kontroli - sprawdzian, test - jak konstruować?

" poziomy wymagań - jak zaliczać?

" analiza statystyczna przygotowanego sprawdzianu oraz jego poszczególnych zadań

" ocena a stopień

Literatura:

Literatura obowiązkowa

P.Black, Ch.Harrison, C.Lee, B.Marshall, D.Wiliam: Jak oceniać, aby uczyć?, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2006.

P.Dix: Jak oceniać postępy uczniów? Wskazówki dla nauczycieli., PWN, Warszawa 2014.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w wymiarze 5 spotkań 3 godzinnych w wybrane środy - pierwsze zajęcia 11.03.2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.