Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika eksperymentu dydaktycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CF-D03-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Technika eksperymentu dydaktycznego
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia CHEMII - semestr letni
Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia OCHRONY ŚRODOWISKA - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH2_W04: Dysponuje wiedzą z zakresu chemii pozwalającą na stosowanie w ujęciu szkolnym technik mikrofalowych, eksperymentów w skali mikro oraz innych technik i narzędzi badawczych właściwych dla nauk chemicznych, niezbędnych do planowania i przeprowadzania analizy i syntezy chemicznej oraz badań wybranych aspektów reakcji chemicznych, pozwalającą na zaplanowanie i realizację procesu dydaktycznego opartego na samodzielnym dociekaniu wiedzy na poziomie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalnej.

W zakresie umiejętności:

CH2_U03: Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne o charakterze jakościowym i ilościowym, w tym potrafi planować i wykonywać badania (eksperymentalne bądź teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki u ujęciu szkolnym, adekwatnym do różnych etapów edukacyjnych. Posiada umiejętność formułowania zadań problemowych z zakresu ww. umiejętności na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

CH2_U02: Posiada umiejętność pomiaru, wyznaczania wybranych wielkości fizykochemicznych, przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń w ujęciu szkolnym.

CH2_U08: Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak planować i prowadzić pracę laboratoryjną, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka w szkolnej pracowni chemicznej.

W zakresie kompetencji:

CH2_K03: Potrafi pracować w międzyprzedmiotowym zespole nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów lub samodzielnego dociekania wiedzy przez uczniów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawozdań laboratoryjnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH2_W04: Ocena na podstawie odpowiedzi ustnej oraz sprawozdań laboratoryjnych.

W zakresie umiejętności:

CH2_U03: Ocena sprawozdań laboratoryjnych.

CH2_U02: Ocena sprawozdań laboratoryjnych.

CH2_U08: Ocena ciągła w trakcie zajęć

W zakresie kompetencji:

CH2_K03: Ocena ciągła w trakcie zajęć

Metody dydaktyczne:

metody problemowe-metody aktywizujące-metoda sytuacyjna

metody problemowe-metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan)

metody praktyczne-ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 15 godz.

Przygotowanie do zajęć i przygotowanie sprawozdań 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 30 godz., co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Kurs umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu planowania i prowadzenia zajęć laboratoryjnych metodą problemową i metodami samodzielnego dociekania wiedzy na różnych poziomach edukacyjnych.

Pełny opis:

Przepisy BHP dotyczące organizacji pracowni chemicznej i zajęć laboratoryjnych. Różne formy realizacji zasady poglądowości w odniesieniu do eksperymentu dydaktycznego. Nauczanie metodą problemową i metodami samodzielnego dociekania wiedzy. Interpretacja danych eksperymentalnych na różnych etapach kształcenia. Analiza statystyczna oraz krytyczna oceny wiarygodności wyników doświadczeń na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Zaplanowanie i wykonanie wybranych eksperymentów z zakresu: • syntezy chemicznej prowadzonej w kuchence mikrofalowej, • eksperymentów chemicznych w skali mikro, • metody pomiaru wybranych wielkości fizykochemicznych w ujęciu szkolnym, • analizy jakościowej i ilościowej na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, • ciekawych i efektownych doświadczeń na różnych poziomach edukacji, • wykorzystania systemów pomiarowych (Vernier LabQuest, CMA Coach 6) w szkolnej pracowni chemicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Materiały autorskie zamieszczone na uniwersyteckiej platformie e-learningowej PEGAZ.

Literatura uzupelniająca

1. A. Burewicz, H. Gulińska, N. Miranowicz, Chemia, która zadziwia. OFEK, Jelenia Góra 1993. 2. S. Sękowski, Efektowna chemia. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984. 3. H. W. Roesky, K. Möckel, Niezwykły świat chemii. Wydawnicwto Adamantan, Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.