Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dydaktyczno-pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CF-D10-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Praktyka dydaktyczno-pedagogiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty fakultatywne całoroczne dla studentów studiów II stopnia CHEMII
Przedmioty fakultatywne całoroczne dla studentów studiów II stopnia OCHRONY ŚRODOWISKA
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odrowąż
Prowadzący grup: Paweł Bernard, Małgorzata Krzeczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Chemia II stopień

Student

W zakresie wiedzy:

CH2_W06: Potrafi przedstawić zasady etyki zawodu nauczyciela.

CH2_W05: Potrafi omówić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

CH2_W03: Potrafi posługiwać się wiedzą w zakresie dydaktyki chemii i orientuje się w aktualnych kierunkach jej rozwoju.

W zakresie umiejętności:

CH2_U20:

1. potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych

2.posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań dydaktycznych,

3. potrafi analizować własne działania dydaktyczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji

W zakresie kompetencji:

CH2_K02: Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania dydaktyczne

CH2_K01: Przestrzega zasad etycznych diagnozowania i oceniania uczniów.

CH2_K04: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się


Ochrona środowiska II stopień

Student

W zakresie wiedzy:

OS2_W20:

1.Potrafi posługiwać się wiedzą w zakresie dydaktyki chemii i orientuje się w aktualnych kierunkach jej rozwoju.

2.Potrafi przedstawić zasady etyki zawodu nauczyciela

OS2_W08: Potrafi omówić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

W zakresie umiejętności:

OS2_U20:

1. potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych

2.posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań dydaktycznych,

3. potrafi analizować własne działania dydaktyczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji

W zakresie kompetencji:

OS2_K03: Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania dydaktyczne

OS2_K20: Przestrzega zasad etycznych diagnozowania i oceniania uczniów.

OS2_K01: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs Podstawy dydaktyki i Dydaktyka chemii A

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny ; Liczba godzin: 120

Forma odbywania: Zajęcia w wybranym gimnazjum lub LO

Warunki zaliczenia: Uczestnictwo w zajęciach (hospitacje, prowadzenie lekcji, spotkania z pracownikami itp). Przeprowadzenie 30 lekcji z min. 7 różnych tematów. Prowadzenie dziennika praktyk. Dokonanie samooceny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Chemia II stopień

W zakresie wiedzy:

CH2_W06: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

CH2_W05: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

CH2_W03: Konspekty lekcji prowadzonych. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

W zakresie umiejętności:

CH2_U20: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

W zakresie kompetencji:

CH2_K02: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

CH2_K01: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

CH2_K04: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.


Ochrona środowiska II stopień

W zakresie wiedzy:

OS2_W20: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

OS2_W08: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

W zakresie umiejętności:

OS2_U20: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

W zakresie kompetencji:

OS2_K03: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

OS2_K20: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

OS2_K01: Konspekty lekcji prowadzonych. Dzienniczek praktyk. Opinia nauczyciela - opiekuna. Samoocena.

Metody dydaktyczne:

metody podające-objaśnienie lub wyjaśnienie

metody problemowe-metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan)

Bilans punktów ECTS:

Łączny nakład pracy studenta: 120 godzin co odpowiada 3 punktom ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Praktyka dydaktyczno-pedagogiczna jest obowiązkowa dla studentów zdobywających uprawnienia do nauczania chemii. Trwa minimum 4 tygodnie w czasie wolnym, najlepiej we wrześniu. Odbywana jest w gimnazjum lub liceum ogólnokształcącym, zgodnie z regulaminem opracowanym w ZDCh i Studium Pedagogicznym UJ.

Pełny opis:

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez: 1) Zapoznanie ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, a w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy oraz prowadzonej dokumentacji. 2) Obserwowanie: A) aktywności uczniów B) interakcji nauczyciel-uczeń C) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego lekcji D) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej 3) współdziałanie z opiekunem praktyk w: a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnieniu bezpieczeństwa b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 4) organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych oraz lekcji chemii w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze. 5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji, w tym: a) prowadzenie dokumentacji praktyki b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką c) konsultacje z opiekunem praktyk

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Obowiązujące podręczniki szkolne. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.