Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana chemia nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-B301-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana chemia nieorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok CHEMIA - moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Sojka, Grażyna Stochel
Prowadzący grup: Joanna Gryboś, Krzysztof Kruczała, Przemysław Łabuz, Łukasz Orzeł, Zbigniew Sojka, Grażyna Stochel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W02: Potrafi wyjaśnić przebieg najważniejszych procesów fizycznych dotyczących związków nieorganicznych w fazie stałej i w roztworach

CH1_W05.3: Potrafi scharakteryzować główne typy i mechanizmy reakcji związków nieorganicznych

CH1_W05.5: Potrafi skorelować struktury związków nieorganicznych z ich właściwościami

CH1_W06: Dysponuje wiedzą w zakresie chemii ciała stałego oraz chemii związków koordynacyjnych.

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Posiada umiejętność matematycznego opisu wybranych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących z udziałem związków nieorganicznych.

CH1_U06: Posiada rozszerzone umiejętności w zakresie podstaw chemii ciała stałego oraz chemii fizycznej związków koordynacyjnych.

CH1_U15: Potrafi przygotować referat na zadany temat z zakresu zaawansowanej chemii nieorganicznej

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Potrafi uzasadnić konieczność podnoszenia kompetencji i uczenia się przez całe życie.

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny, seminarium: kolokwium zaliczeniowe

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W02: Kolokwia wstępne

CH1_W05.3: Kolokwia wstępne

CH1_W05.5: Kolokwia wstępne

CH1_W06: Kolokwium zaliczeniowe Egzamin

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Dyskusja, Stawianie problemów i ich rozwiązywanie.

CH1_U06: Dyskusja, Stawianie problemów i ich rozwiązywanie.

CH1_U15: Przygotowanie prezentacji na zadany temat z zakresu zaawansowanej chemii nieorganicznej.

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Dyskusja ze studentami podczas zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 25 godz.

Udział w seminariach - 30 godz.

Przygotownie do zajeć, do kolokwium zaliczeniowego oraz przygotowanie

prezentacji - 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., ECTS - 3 punkty


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Problemy, metody badawcze i zastosowania zaawansowanej chemii nieorganicznej w roztworach i fazie stałej.

Pełny opis:

Zaawansowana chemia nieorganiczna w roztworach – od prostych związków nieorganicznych i koordynacyjnych do struktur supramolekularnych i nanoukładów. Spektroskopia elektronowa, magnetyzm, elektrochemia. Termodynamika, kinetyka, mechanizmy reakcji. Fotofizyka i fotochemia. Związki metali w katalizie. Aktywacja małych cząstek nieorganicznych. Elementy bio- i nanochemii nieorganicznej. Zastosowania i perspektywy.

Struktury, właściwości i reaktywność ciał stałych (15 h) Termodynamika powstawania i charakterystyka ogólna faz skondensowanych. Klasyfikacja ciał stałych w oparciu o uporządkowanie i rodzaj wiązań chemicznych. Podstawowe rodzaje materiałów - metale, ceramika, szkło, materiały kompozytowe i ich zastosowania. Modele opisu struktury ciał stałych. Ciała amorficzne i nanostrukturalne. Defekty i struktury zdefektowane, fazy niestechiometryczne, równowagi chemiczne defektów w daltonidach i bertolidach, domieszkowanie. Dyfuzja w ciałach stałych – opis fenomenologiczny i atomowy. Reaktywność ciał stałych. Powierzchnie ciał stałych – struktura i właściwości chemiczne. Struktura pasmowa ciał stałych, model swobodnych elektronów, metale, półprzewodniki, izolatory. Przewodnictwo elektronowe i jonowe. Związek pomiędzy strukturą a właściwościami elektrycznymi, optycznymi i magnetycznymi ciał stałych.

Literatura:

1. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna -podstawy, PWN, Warszawa 2002.

2. S.F.A. Kettle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN 1999.

3. D.F. Shriver, P.W.Atkins, Inorganic Chemitry, 3rd Ed., Oxford University Press 2002.

4. J.E. Huheey, E.A. Keiter, R.L. Keiter, Inorganic Chemistry. Principles of Structure and Reactivity, 4th Ed., HarperCollins 1994.

5. S.J. Lippard, J.M. Berg, Podstawy chemii bionieorganicznej, PWN Warszawa 1998

6. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, Chemia Ciała Stałego, PWN Warszawa 1977

7. A. F. Wells, Strukturalna Chemia Nieorganiczna, WNT, Warszawa 1993

8. R. Zallen, Fizyka Ciał Amorficznych, PWN, Warszawa 1994

9. S. Mrowec, Defekty Struktury i Dyfuzja Atomów w Kryształach Jonowych, PWN Warszawa 1974

10. N.B. Hannay, Chemia Ciała Stałego, PWN Warszawa 1972

11. S. Paszyc, Podstawy Fotochemii, PWN Warszawa 1992.

12. G.Stochel. Z.Stasicka. M.Brindell, W.Macyk, K.Szacilowski, Bioinorganic photochemistry, Wiley, 2009

13. P. Suppan, Chemia i światło, PWN Warszawa, 1997

14. C. Dupas, P. Houdy, M. Lahmani, Nanoscience, Springer, 2007

15. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanoscience Science and Technology, Wiley, 2005

16. I. Bertini, H.B. Gray, E.I. Stiefel, J.S. Valentine, Biological Inorganic Chemistry. Structure and reactivity, University Science Books, 2007

Uwagi:

Wykłady odbywają się zdalnie.

Pierwsza część wykładu ( Prof.Z. Sojka) będzie się odbywać we wtorki w godz: 9:45-10:30 (cały semestr),

druga część wykładu (prof. G. Stochel) będzie się odbywać we wtorki w godz:10:45 -12:15 (II połowa semestru).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.