Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana chemia organiczna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-C301-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana chemia organiczna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok CHEMIA - moduł: Chemia organiczna i biologiczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Karelus
Prowadzący grup: Piotr Goszczycki, Jarosław Grolik, Marcin Karelus, Paweł Ręka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1:

1. Poprawnie opisuje i przedstawia mechanizmy reakcji wybranych metod syntezy związków organicznych: reakcji anionów enolanowych, reakcji Wittiga, syntezy aldehydów i ketonów oraz potrafi przedstawić zakres zastosowań tych reakcji.

2. Potrafi sformułować zarówno idee tzw. zielonej chemii jak i jej zastosowania w syntezie organicznej.

CH1_W05.3: Potrafi wyjaśnić stereochemiczne aspekty reakcji karbonylowych związków organicznych.

CH1_W05.4: Potrafi rozpoznać i ogólnie scharakteryzować występujące w przyrodzie podstawowe alkaloidy, terpeny, terpenoidy, glikozydy i steroidy.

CH1_W05.6: Potrafi wskazać właściwe metody fizykochemiczne, potrzebne do potwierdzenia struktur syntetyzowanych lub izolowanych z produktów naturalnych związków organicznych.

CH1_W07: Poprawnie ocenia zagrożenia związane z pracą z substancjami kriogenicznymi, substancjami wysoce reaktywnymi (metalicznym sodem, halogenkami kwasowymi) oraz aparaturą próżniową.

W zakresie umiejętności:

CH1_U03: Potrafi dokonać obróbki widm magnetycznego rezonansu jądrowego i widm IR z użyciem programów komputerowych.

CH1_U05:

1. Poprawnie przeprowadza proste syntezy związków organicznych z użyciem reagentów wrażliwych na wilgoć.

2. Potrafi rozdzielić mieszaninę związków za pomocą chromatografii kolumnowej.

3. Potrafi przeprowadzić proces ekstrakcji w aparacie Soxhleta.

4. Wykonuje pod nadzorem destylację próżniową ciekłych produktów organicznych.

CH1_U06: Potrafi zaplanować kilkuetapowe syntezy organiczne z użyciem związków karbonylowych

CH1_U07: Potrafi dokonać analizy ryzyka planowanego eksperymentu z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych.

CH1_U08: Potrafi wyszukiwać informacje o syntezie i właściwościach związków organicznych w elektronicznych bazach danych (Reaxys) oraz w publikacjach naukowych.

CH1_U10: Prezentuje wyniki wykonanego przez siebie, wybranego eksperymentu w formie krótkiego referatu.

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: Potrafi pracować w grupie, przygotowując wykonanie złożonego, kilkuetapowego eksperymentu.

Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs Chemia organiczna II (WCh-CL-O206-12) lub ekwiwalentny oraz zaliczony kurs Chemia organiczna - laboratorium (WCh-CL-O206L-12).

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę (ocena znajomości i zrozumienia instrukcji do ćwiczeń, wyników pracy doświadczalnej i sprawozdań)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: kolokwia wstępne do ćwiczeń, kolokwium końcowe

CH1_W05.3: kolokwia wstępne do ćwiczeń, kolokwium końcowe

CH1_W05.4: kolokwia wstępne do ćwiczeń, kolokwium końcowe

CH1_W05.6: kolokwia wstępne do ćwiczeń, kolokwium końcowe

CH1_W07: kolokwium wstępne z zasad BHP, kolokwium wstępne do ćwiczeń, kolokwium końcowe

W zakresie umiejętności:

CH1_U03: kolokwia wstępne do ćwiczeń, kolokwium końcowe

CH1_U05: kolokwia wstępne do ćwiczeń, sprawozdania z ćwiczeń

CH1_U06: kolokwium wstępne z zasad BHP, kolokwium wstępne do ćwiczeń

CH1_U07: prezentacja ustna

CH1_U08: sprawozdania z ćwiczeń, kolokwium końcowe

CH1_U10: sprawozdania z ćwiczeń, obserwacja pracy studenta

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: sprawozdania z ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne-ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 75 godz. Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i opracowanie sprawozdań - 30 godz.

Przygotowanie do ustnej prezentacji - 5 godz.

Przygotowanie do kolokwium końcowego-10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 120 godz, co odpowiada 4 punktom ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Celem zajęć laboratoryjnych z zaawansowanej chemii organicznej jest poszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień tego przedmiotu, poznanie nowych technik laboratoryjnych, nowej aparatury analitycznej oraz utrwalenie nabytych wcześniej umiejętności. Studenci wykonują szereg zaawansowanych syntez, potwierdzają struktury uzyskanych połączeń metodami spektroskopowymi oraz prezentują wyniki wybranych eksperymentów pozostałym członkom grupy.

Pełny opis:

Studenci uczą się nowych technik (chromatografia kolumnowa z doborem warunków, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, praca w skali półmikro, praca w skomplikowanych zestawach laboratoryjnych, praca w warunkach bezwodnych), poznają nową aparaturę analityczną oraz utrwalają nabyte wcześniej umiejętności. Studenci wykonują ćwiczenia obejmujące zarówno syntezy wieloetapowe, reakcje tandemowe jak i syntezy biegnące z udziałem enzymów. Wyniki niektórych eksperymentów (np. chemiluminescencja, efekty solwatochromowe) są prezentowane pozostałym członkom grupy. Wybrane ćwiczenia połączone są z praktycznym wykorzystaniem metod spektroskopowych do ustalenia struktury produktu. Niektóre ćwiczenia wymagają adaptacji przez studenta ogólnych przepisów do konkretnych eksperymentów, jak również korzystania z baz danych oraz z literatury naukowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. A. Czarny, B. Kawałek, A. Kolasa, P. Milart, B. Rys, J. Wilamowski Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej, Adamantan, Warszawa 2008 (wersja elektroniczna, dostępna on-line: www.skryptoszafa.pl 2. A.Vogel, Preparatyka Organiczna, WNT, Warszawa 2007 3. J. McMurry, Chemia Organiczna, PWN 2007/2010

Literatura uzupelniająca

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia Organiczna, WNT, Warszawa 2009 2. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit, Współczesna synteza organiczna, PWN, Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.