Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia biologiczna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-C305-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia biologiczna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok CHEMIA - moduł: Chemia organiczna i biologiczna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Brindell
Prowadzący grup: Janusz Dąbrowski, Michał Duda, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Katarzyna Kurpiewska, Agnieszka Kyzioł, Olga Mazuryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student powinien umieć scharakteryzować podstawowe techniki eksperymentalne i teoretyczne wykorzystywane w chemii biologicznej. Nabyć umiejętność pracy zespołowej, przygotowania planu eksperymentu, dyskusji procedur realizacji projektu, oraz przygotowania odpowiedniej formy prezentacji wyników.


Student:

W zakresie wiedzy:

CH1_W02: Posiada podstawową wiedzę na temat procesów fotochemicznych i fotofizycznych, potrafi podać przykłady luminescencji w przyrodzie i przedmiotach codziennego użytku.

CH1_W03: Dysponuje znajomością wybranych programów komputerowych umożliwiającą analizę struktury makrocząsteczek oraz optymalizację geometrii cząsteczek leku

CH1_W04: Potrafi omówić podstawowe elementy struktury drugorzędowej białek oraz sposób wiązania ligand-białko z wyszczególnieniem typów oddziaływań

CH1_W05.1: określanie wpływu różnych czynników na szybkość reakcji enzymatycznych

CH1_W05.2: przeprowadzenie optymalizacji geometrii cząsteczek leków z wykorzystaniem wybranych metody półempirycznych i mechaniki molekularnej.

CH1_W05.4:

1. wyjaśnienie związku pomiędzy budową i własnościach makromolekuł

2. określenie różnic w konformacji cząsteczki leku otrzymanej w wyniku obliczeń teoretycznych z geometrią empiryczną

CH1_W05.5: wyjaśnienie zjawiska fluorescencji oraz omówienie jego zastosowań w chemii biologicznej.

CH1_W05.6: wykorzystywanie spektrofluorymetru i spektrofotometru UV-Vis.

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Posiada umiejętność matematycznego opisu:

1.Związku między absorbancją a stężeniem.

2.Wydajności kwantowej fluorescencji.

CH1_U02: Potrafi wyznaczyć wybrane wielkości fizykochemiczne wykorzystując spektrofotometrię i spektofluorymetrię.

CH1_U03: Posiada umiejętność korzystania z oprogramowania do obsługi spektrometru UV-Vis, spektrofluorymetru oraz przetwarzania widm.

CH1_U04:

1. Posiada umiejętność przygotowania preparatów biologicznych z materiału roślinnego z wykorzystaniem metod i procedur biochemicznych.

2. Sprawnie wykorzystuje oprogramowanie służące do analizy trójwymiarowej struktury białek oraz małych cząsteczek.

CH1_U07: Potrafi omówić i stosuje zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz dokonuje selekcji i utylizacji odpadów chemicznych i biologicznych.

CH1_U08:

1. Posiada umiejętność korzystania z literatury źródłowej dotyczącej budowy i funkcji badanych białek.

2. Posiada umiejętność korzystania z bazy danych zawierającej struktury małych cząsteczek o aktywności biologicznej.

CH1_U09: Potrafi zaplanować sposób modyfikacji warunków eksperymentu lub badań teoretycznych do rozwiązania postawionych problemów.

CH1_U10: Potrafi przedstawić wyniki własnych badań w formie protokołu, komunikatu, plakatu, sprawozdania lub innej formy pisemnej.

CH1_U13: Potrafi samodzielnie korzystać z literatury oraz wybranych baz danych i oprogramowania.

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: Student rozumie konieczność rozwiązywania złożonych problemów w grupie, potrafi odpowiedzialnie wykonać swoje zadania oraz potrafi zaproponować innym podział obowiązków.

CH1_K03: Potrafi przeprowadzić dyskusję przebiegu i wyników eksperymentu.

CH1_K05: Wykonuje doświadczenia z uwagą i starannością, dokumentując ich przebieg w sposób umożliwiający weryfikację kolejnych etapów.

CH1_K08: Kontroluje realizację kolejnych etapów doświadczenia na podstawie otrzymanych wyników.

Wymagania wstępne:

kursy chemii organicznej, nieorganicznej i analitycznej, podstaw biochemii i biologii

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę, ocena z laboratorium jest średnią z ocen z 5 ćwiczeń

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W02: Dyskusja podczas zajęć, sprawozdanie pisemne.

CH1_W03: Obserwacja pracy studenta.

CH1_W04: Obserwacja pracy studenta.

CH1_W05.1: Obserwacja pracy studenta.

CH1_W05.2: Sprawozdanie pisemne.

CH1_W05.4: Sprawozdanie pisemne.

CH1_W05.5: Sprawozdanie pisemne.

CH1_W05.6: Wstępne kolokwium pisemne – test jednokrotnego wyboru

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Kolokwium wstępne, sprawozdanie pisemne.

CH1_U02: Obserwacja pracy studenta.

CH1_U03: Obserwacja pracy studenta.

CH1_U04: Obserwacja pracy studenta.

CH1_U07: Przygotowanie sprawozdań w formie: protokołu, komunikatu, plakatu, lub innego opracowania.

CH1_U08: Sprawozdanie pisemne, test.

CH1_U09: Sprawozdanie pisemne.

CH1_U10: Sprawozdanie pisemne.

CH1_U13: Sprawozdanie pisemne.

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: Obserwacja pracy studenta.

CH1_K03: Obserwacja pracy studenta.

CH1_K05: Sprawozdanie pisemne.

CH1_K08: Sprawozdanie pisemne.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

30 godz. - udział w zajęciach laboratoryjnych

10 godz. - przygotowanie do kolokwiów pisemnych

20 godz. - przygotowanie sprawozdań

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Izolacja i oczyszczanie związków biologicznie aktywnych. Wykorzystanie spektrofotometrii UV-Vis do badania właściwości białek, oznaczania stężenia białek i kwasów nukleinowych (metodami pośrednimi i bezpośrednimi) oraz monitorowania reakcji enzymatycznych. Wykorzystanie spektrofluorymetrii do oceny czystości związków oraz badań struktury i reaktywności układów biologicznych. Budowanie trójwymiarowych modeli cząsteczek organicznych, optymalizacja ich geometrii z zastosowaniem mechaniki molekularnej i różnych pól siłowych, jak również półempirycznych metod mechaniki kwantowej. Budowanie złożonych cząsteczek i związków jonowych, minimalizacja ich energii oraz wyznaczanie ładunków atomowych. Badanie konformacji prostych cząsteczek. Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek. Analiza oddziaływania białko-ligand poprzez realizację następujących etapów: przygotowanie modelu białka, optymalizacja, sprawdzenie poprawności modelu i zadokowanie liganda.

Literatura:

Literatura do każdego z ćwiczeń będzie podana w instrukcjach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.