Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O102L-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Korecki, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska
Prowadzący grup: Olga Adamczyk, Wojciech Bełza, Jan Betlej, Kazimierz Bodek, Jacek Dziarmaga, Weronika Górka, Nikodem Krawczyk, Karol Kubat, Sebastian Lalik, Roman Marcinek, Maciej Michalik, Lutosława Mikowska, Paulina Nakonieczna, Zuzanna Orzechowska, Kacper Popiołek, Jakub Prauzner-Bechcicki, Joanna Raczkowska, Anna Różycka, Katarzyna Rusiecka, Daria Solarz, Bartosz Such, Sabina Sy, Marta Targosz-Korecka, Jakub Wilgocki-Ślęzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W01: Potrafi wyrazić poprzez formalizm matematyczny zjawiska fizyczne mające aplikacje w chemii. Zna rachunek różniczkowy i całkowy, teorię funkcji i geometrię analityczną.

CH1_W02: Umie wykorzystać prawa fizyczne do opisu obserwowanych zjawisk. Umie wykorzystać prawa fizyki w technice i życiu codziennym. Stosuje metodę indykcyjną i dedukcyjną w analizie zjawisk zachodzących w przyrodzie.

CH1_W03: Umie przeprowadzić pomiar wielkości fizycznych i opracować jego wyniki. Stosuje teorię błędów.

CH1_W05.1: Umie przeprowadzić pomiar wielkości termodynamicznych charakterystycznych dla przebiegu procesów fizycznych i własności materii.

CH1_W05.5: Umie przeprowadzić pomiar wybranej wielkości fizycznej, w podejściu makro- i mikroskopowym, charakteryzującej materię i własności materii.

CH1_W05.6: Potrafi zastosować prawa fizyczne stanowiące podstawę metod mikroskopowych i spektroskopowych stosowanych współcześnie w analizie chemicznej.

CH1_W07: Potrafi wymienić zagrożenia z zakresu BHP wynikające z oddziaływań istniejących w otaczającym świecie w oparciu o prawa fizyki.

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Potrafi zastosować formalizm matematyczny do opisu zjawisk fizycznych mających zastosowanie w chemii. Stosuje rachunek różniczkowy i całkowy.

CH1_U02: Potrafi przeprowadzić pomiar wielkości fizycznych z zakresu: mechaniki, termodynamiki, elektryczności, optyki i ruchu falowego oraz opracować wyniki wykorzystując teorię błędów, teorię funkcji i geometrię analityczną.

CH1_U03: Potrafi przy pomocy metod obliczeniowych i oprogramowania użytkowego omówić wyniki pomiarów wykorzystując teorię błędów, teorię funkcji i geometrię analityczną.

CH1_U07: Potrafi uniknąć zagrożeń z zakresu BHP wynikających z oddziaływań istniejących w otaczającym świecie w oparciu o prawa fizyki. Bezpiecznie zmierzy wybrane wielkości: mechaniczne, termodynamiczne, elektryczne, optyczne i związane z ruchem falowym.

CH1_U08: Umie skorzystać z informacji uzyskanych z klasycznej literatury fachowej i baz danychoraz innych źródeł. Umie te dane zweryfikować stosujac metodę indykcyjną i dedukcyjną.

CH1_U09: Potrafi zaprojektować pomiar wielkości mechanicznej, termodynamicznej, elektrycznej, optycznej i z ruchu falowego oraz odczytać wyniki jakościowo lub opracować wyniki ilościowo wykorzystując teorię błędów.

CH1_U10: Potrafi przedstawić wyniki pracy doświadczalnej z zakresu: mechaniki, termodynamiki, elektryczności, optyki i ruchu falowego w formie sprawozdania. Opracuje wyniki wykorzystując teorię niepewności pomiarowej.

CH1_U11: Poprawnie wnioskuje i umie uogólnić otrzymane dane pomiarowe.

CH1_U13: Potrafi samodzielnie przygotować się do przeprowadzenia pomiaru fizycznego.

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Pracuje nad podniesieniem swego poziomu wiedzy z fizyki, ktora stanowi bazę wszystkich nauk przyrodniczych.

CH1_K02: Potrafi przeprowadzić w grupie pomiar wybranej wielkości mechanicznej, termodynamicznej, elektrycznej, optycznej i związanej z ruchem falowym.

CH1_K03: Potrafi ustalić plan pomiaru wg logicznego ciągu wykonywania czynności.

CH1_K05: Umie dokładnie i starannie przeprowadzić pomiar fizyczny, rozumie problem dokładności eksperymentalnej.

CH1_K06: Umie odpowiedzialnie określić zagrożenia związane z zastosowaniem osiągnięć naukowych dla zdrowia człowieka i skażenia świata przyrody. Potrafi sformułować odpowiednie postulaty i apele do stosownych instytucji. Potrafi uświadamiać społeczeństwo.

Forma i warunki zaliczenia:

Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: wykonanie 6 ćwiczeń i zaliczenie 6 sprawozdań pisemnych z zakresu: mechaniki, termodynamiki, elektryczności, optyki i ruchu falowego


wykonanie 6 ćwiczeń i zaliczenie 6 sprawozdań pisemnych z zakresu: mechaniki, termodynamiki, elektryczności, optyki i ruchu falowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W01: kolokwium wstępne

CH1_W02: kolokwium wstępne

CH1_W03: opracuje i zaliczy sprawozdanie

CH1_W05.1: zaliczy kolokwium wstępne do każdego ćwiczenia

CH1_W05.5: zmierzy wielkości eksperymentalne i opracuje sprawozdanie

CH1_W05.6: zmierzy wielkości eksperymentalne i opracuje sprawozdanie

CH1_W07: zmierzy wielkości eksperymentalne i opracuje sprawozdanie

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: kolokwium wstępne

CH1_U02: kolokwium wstępne

CH1_U03: opracuje i zaliczy sprawozdanie

CH1_U07: opracuje i zaliczy sprawozdanie

CH1_U08: opracuje i zaliczy sprawozdanie

CH1_U09: opracuje i zaliczy sprawozdanie

CH1_U10: opracuje i zaliczy sprawozdanie

CH1_U11: opracuje i zaliczy sprawozdanie

CH1_U13: opracuje i zaliczy sprawozdanie

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: kolokwium wstępne

CH1_K02: opracuje i zaliczy sprawozdanie

CH1_K03: opracuje i zaliczy sprawozdanie

CH1_K05: sprawdzian indywidualny

CH1_K06: sprawdzian indywidualny

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-objaśnienie lub wyjaśnienie

metody praktyczne-ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i opracowanie sprawozdań 60 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

wykonanie 6 ćwiczeń i opracowanie 6 sprawozdań pisemnych z zakresu: mechaniki, termodynamiki, elektryczności, optyki i ruchu falowego, z uwzględnieniem wyznaczania niepewności pomiarowych mierzonych wielkości i dyskusji wyników pomiarów.

Pełny opis:

Studenci wykonują 6 ćwiczeń z następujących tematów: badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej, pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa, cechowanie termopary i termistora, wyznaczanie ciepła topnienia lodu, zależność temperaturowa oporu przewodników, wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania, wyznaczanie ogniskowej oraz badanie wad soczewek przy użyciu ławy optycznej, badanie widm emisyjnych przy pomocy spektroskopu pryzmatycznego, nauka obsługi oscyloskopu i badanie zależności prędkości dźwięku w wodnych roztworach NaCl (metoda fali biegnącej). Wymagane jest opracowanie wyników otrzymanych w eksperymencie w formie sprawozdania pisemnego, wyznaczanie niepewności pomiarowych mierzonych wielkości i dyskusja wyników pomiarów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. A. Magiera (red. nauk.), I Pracownia Fizyczna, Instytut Fizyki UJ, Kraków, 2007.

Literatura uzupelniająca

Spis literatury uzupełniającej podany przy instrukcji do każdego ćwiczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.