Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia nieorganiczna II - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O201BK-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna II - konwersatorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok II sem. CHEMIA - stacjnonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia wyrównawcze, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sieklucka
Prowadzący grup: Beata Nowicka, Robert Podgajny, Barbara Sieklucka, Zbigniew Sojka, Maciej Wyczesany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: Dysponuje wiedzą pozwalającą na:

1. posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną związków koordynacyjnych oraz omówienie typów izomerii

2. omówienie symetrii cząsteczek, elementów symetrii i operacji symetrii

3. opis wiązań i struktury elektronowej związków koordynacyjnych

4. omówienie konsekwencji energii stabilizacji w polu krystalicznym

5. omówienie równowag związków koordynacyjnych

6. opis reaktywności związków kompleksowych

CH1_W05.2: Wykorzystanie podstawowych pojęć chemii kwantowej z uwzględnieniem geometrii, symetrii i konfiguracji elektronowej do opisu budowy i wiązań związków koordynacyjnych i ich reaktywności

CH1_W05.3: Określanie podstawowych właściwości magnetycznych, interpretacja widm elektronowych i reaktywności wynikających z symetrii, konfiguracji elektronowej i stopnia utlenienia związków koordynacyjnych

CH1_W06: Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie chemii koordynacyjnej i nieorganicznej

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Posiada umiejętność matematycznego opisu:

1. widm elektronowych związków koordynacyjnych

2. równowag związków koordynacyjnych w roztworach

3. momentu magnetycznego kompleksów

4. kinetyki reakcji substytucji związków koordynacyjnych

5. kinetyki reakcji redoksowych kompleksów

CH1_U09: Potrafi sprawnie i dokładnie rozwiązywać typowe problemy obliczeniowe z zakresu stechiometrii, teorii pola krystalicznego i teorii pola ligandów, równowag związków koordynacyjnych w roztworach oraz proste problemy obliczeniowe z zakresu kinetyki reakcji substytucji i reakcji redoksowych kompleksów

CH1_U13: Potrafi samodzielnie przygotowywać się konwersatoriów, wykorzystując różnorodne materiały (zalecane i uzupełniające)

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Potrafi uzasadnić wpływ aktualnej wiedzy, zrozumienia i utrwalenia wiadomości z zakresu nowoczesnej chemii nieorganicznej pierwiastków d- i f-elektronowych na dalszy przebieg studiów.

CH1_K05: Potrafi odpowiednio szczegółowo zapisać rozwiązania problemów obliczeniowych, w sposób umożliwiający innym studentom zrozumienie zastosowanej metody i sprawdzenie poprawności.

Forma i warunki zaliczenia:

konwersatorium - zaliczenie na ocenę na podstawie wyników kolokwiów oraz aktywności na zajęciach

Warunkiem uzyskania zaliczenia z konwersatorium jest zaliczenie zajęć wyrównawczych.

zajęcia wyrównawcze - zaliczenie bez oceny na podstawie obecności/wykonania zadań


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: kolokwia

CH1_W05.2: kolokwia

CH1_W05.3: kolokwia

CH1_W06: kolokwia

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: kolokwia

CH1_U09: kolokwia

CH1_U13: kolokwia

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: dyskusja

CH1_K05: odpowiedzi ustne

Metody dydaktyczne:

metody problemowe-wykład konwersatoryjny

metody problemowe-klasyczna metoda problemowa

metody praktyczne-pokaz

metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatoriach - 15 godz.

Udział w zajęciach wyrównawczych - 15 godz.

Samodzielne opanowanie omawianych narzędzi - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 45 godz., co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Chemia

Skrócony opis:

Związki koordynacyjne: skład, izomeria, symetria, teorie wiązań, właściwości magnetyczne. Termodynamika tworzenia kompleksu jonu metalu. Mechanizmy substytucji ligandów i mechanizmy reakcji redoksowych. Związki metaloorganiczne.

Pełny opis:

Chemia koordynacyjna. Związki koordynacyjne. Skład. Typowe ligandy i nomenklatura. Izomeria. Liczby koordynacji i wielościany koordynacyjne. Symetria cząsteczek Zastosowania symetrii (polarność cząsteczek, symetria orbitali, chiralność cząsteczek). Wiązanie i struktura elektronowa. Teoria pola krystalicznego. Parametry rozczepienia pola ligandów. Szereg spektrochemiczny ligandów i jonów centralnych. Prosta interpretacja elektronowego widma absorpcyjnego. Kompleksy wysoko- i nisko-spinowe. Właściwości magnetyczne. Efekt Jahna-Tellera. Teoria pola ligandów. Termodynamika tworzenia kompleksu jonu metalu: równowagi koordynacyjne, szereg trwałości Irvinga-Williamsa, koncepcja twardych i miękkich kwasów i zasad. Efekt chelatowy i makrocykliczny. Potencjały redoksowe, wpływ koordynacji ligandów na potencjał redoksowy jonu metalu. Mechanizmy substytucji ligandów i mechanizmy reakcji redoksowych. Związki metaloorganiczne. Określanie liczby elektronów walencyjnych, stopnie utlenienia i ładunki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.A.Bielański, PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ, Wyd.VI, PWN 2010. 2.M.Cieślak-Golonka, J.Starosta, M.Wasielewski, WSTĘP DO CHEMII KOORDYNACYJNEJ, PWN 2010. 3.F.A.Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus, CHEMIA NIEORGANICZNA. PODSTAWY, PWN 1995. 4.S.F.A.Kettle, FIZYCZNA CHEMIA NIEORGANICZNA, PWN 1999.

Literatura uzupelniająca

1.M.T.Weller, T.L.Overton, J.P.Rourke, F.A.Armstrong, INORGANIC CHEMISTRY, 6th Ed., OUP 2014. www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/ichem6e/ 2.G.A.Lawrance, INTRODUCTION TO COORDINATION CHEMISTRY, Wiley, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.