Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia nieorganiczna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O201L-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok II sem. CHEMIA - stacjnonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Matoga
Prowadzący grup: Monika Fedyna, Joanna Gryboś, Gabriela Grzybek, Gabriela Jajko, Anna Jurowska, Paweł Kozyra, Agnieszka Kyzioł, Magdalena Lupa, Joanna Łojewska, Dariusz Matoga, Dominika Pawcenis, Dawid Pinkowicz, Paweł Stelmachowski, Grzegorz Stopa, Monika Szufla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1:

1. Sprawne posługiwanie się nomenklaturą związków kompleksowych.

2. Rozróżnianie trwałości termodynamicznej i kinetycznej kompleksów; charakteryzowanie prostych równowag w roztworach związków kompleksowych.

3.Znajomość przykładów związków nieorganicznych wykazujących właściwości katalityczne oraz fotochemiczne.

CH1_W05.3:

1. omówienie wybranych typów izomerii związków koordynacyjnych

2. omówienie reaktywności wybranych związków nieorganicznych oraz przykładów metod ich syntezy

CH1_W05.6:

1. interpretację wyników analizy elementarnej (w tym ustalanie wzoru empirycznego)

2. omówienie podstawowych pojęć oraz jakościową i ilościową interpretację widm UV-vis i IR

3. omówienie podstawowych pojęć i interpretację wyników badań właściwości magnetycznych związków kompleksowych

5. omówienie podstaw metody cyklicznej woltamperometrii i jej wykorzystanie w badaniu wodnych roztworów wybranych kompleksów

CH1_W07:

1. Zna zasady BHP dotyczące bezpiecznego postępowania z niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi oraz ich utylizacja

2. Zna symbole i oznaczenia występujące w kartach charakterystyk odczynników chemicznych

3. Zna stosowania środków ochrony 4. Zna zasady postępowania w przypadku pożaru, w tym wskazać drogi ewakuacyjne

5. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 6. Zna podstawowe zasady obsługi butli ciśnieniowych

CH1_W08: Zna wymagania dotyczące samodzielnej pracą podczas wykonywania doświadczeń, pisania kolokwiów i sprawozdań

W zakresie umiejętności:

CH1_U02:

1. potrafi posługiwać się urządzeniami laboratoryjnymi, zgodnie z instrukcją obsługi, takimi, jak: Spektrometr Uv-vis; konduktometr; spektrometr IR-ATR; waga magnetyczna Evansa; mieszadło magnetyczne; łaźnia wodna; analizator elektrochemiczny; lampa UV; biureta gazowa; wirówka; butla cisnieniowa z gazem

2. Posiada umiejętność samodzielnego przeprowadzania doświadczeń zgodnie z instrukcją, obserwacji rezultatów, wyciągania wniosków i przedstawiania wyników w formie pisemnej

CH1_U03:

1. posiada podstawową umiejętność obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego; zapisu danych pomiarowych w formacie ASCII

2. posiada podstawową umiejętność obsługi programów sterujących spektrofotometrami oraz analizatorem elektrochemicznym

CH1_U05:

1. posiada umiejętność syntezy związków nieorganicznych (w roztworze oraz w fazie stałej) w oparciu o istniejące przepisy.

2. posiada umiejętność interpretacji wyników analizy elementarnej,

3. potrafi posłużyć się spektroskopią UV-Vis oraz IR w podstawowej analizie jakościowej i ilościowej.

4. posiada podstawową umiejętność analizy wybranych wyników pomiarów podatności magnetycznej oraz pomiarów metodą woltamperometrii cyklicznej

CH1_U07:

1. potrafi stosować przepisy BHP pozwalające na bezpieczną pracę w laboratorium chemicznym.

2. potrafi postępować z niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi oraz zna sposoby ich selekcjonowania i utylizacji

3. potrafi posługiwać się oznaczeniami substancji chemicznych.

4. potrafi stosować środki ochrony osobistej

5. potrafi stosować przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na Wydziale Chemii

6. potrafi udzielać pierwszej pomocy w wybranych wypadkach

7. potrafi obsługiwać wybrane butle ciśnieniowe

CH1_U09: potrafi rozwiązywać proste problemy o charakterze jakościowym i ilościowym związane z syntezą prostych związków nieorganicznych, przygotowywaniem roztworów, monitorowaniem prostych reakcji chemicznych; w tym potrafi planować i wykonywać badania eksperymentalne oraz odpowiednio analizować ich wyniki

CH1_U14: posiada umiejętność przygotowania pisemnego sprawozdania w języku polskim dotyczącego prac wykonywanych w laboratorium

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: potrafi uczestniczyć w pracy grupy przy wykonywaniu zadań laboratoryjnych i ją koordynować

CH1_K05: Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań laboratoryjnych oraz przygotowywania sprawozdań

CH1_K06: potrafi w sposób odpowiedzialny używać odczynników chemicznych oraz odpowiednio je utylizować

CH1_K08: potrafi racjonalnie uzasadniać podejmowane decyzje związane z pracą w laboratorium

Wymagania wstępne:

WCh-CL-0103-XX Podstawy chemii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia:

kolokwia pisemne przed zajęciami laboratoryjnymi; praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania warunki zaliczenia:

a)wykonanie wszystkich ćwiczeń, w tym przy każdym zaliczenie kolokwium (minimum 25% punktów) i złożenie sprawozdania; zaakceptowanego i ocenionego przez prowadzącego ćwiczenie;

b) zdobycie minimum 60% ogółu punktów
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: kolokwia pisemne przed zajęciami laboratoryjnymi; pisemne sprawozdania

CH1_W05.3: kolokwia pisemne przed zajęciami laboratoryjnymi; pisemne sprawozdania

CH1_W05.6: kolokwia pisemne przed zajęciami laboratoryjnymi; pisemne sprawozdania

CH1_W07: kolokwia pisemne przed zajęciami laboratoryjnymi; praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania

CH1_W08: test ze znajomości przepisów BHP

W zakresie umiejętności:

CH1_U02: pisemne sprawozdania

CH1_U03: praca laboratoryjna

CH1_U05: praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania

CH1_U07: praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania

CH1_U09: praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania

CH1_U14: praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: praca laboratoryjna

CH1_K05: praca laboratoryjna

CH1_K06: praca laboratoryjna

CH1_K08: praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne-ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 90 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i przygotowanie sprawozdań - 90 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 180 godz., co odpowiada 6 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Chemia

Skrócony opis:

Ten kurs laboratoryjny z chemii nieorganicznej wprowadza studentów w zagadnienia związane z syntezą, reaktywnością oraz charakterystyką fizykochemiczną związków nieorganicznych a w szczególności związków kompleksowych. Przedstawia w sposób praktyczny podstawowe pojęcia i prawa w chemii koordynacyjnej. Oprócz nauki planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych, studenci nabywają umiejętność analizy otrzymanych wyników oraz ich przedstawiania w formie pisemnej. Celem kursu jest także kształtowanie u studentów niezależnego i krytycznego myślenia, niezbędnego w świecie badań naukowych.

Pełny opis:

Związki koordynacyjne: skład; nazewnictwo; izomeria; teorie wiązań; właściwości magnetyczne, redoksowe i fotochemiczne; widma elektronowe oraz widma IR; przewodnictwo roztworów. Termodynamika i kinetyka tworzenia kompleksu jonu metalu. Chemia pierwiastków bloku d i f. Elementy chemii ciała stałego: związki niestechiometryczne i defekty; kataliza heterogeniczna

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1) instrukcje do ćwiczeń 2) A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wyd.6, PWN, Warszawa 2010. 3) M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasielewski, Wstęp do chemii koordynacyjnej, PWN, Warszawa 2010. 4)F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Chemia nieorganiczna - Podstawy, PWN, Warszawa 1995. 5) S. F. A. Kettle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1999.

Literatura uzupelniająca

1) C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, 3rd ed., Pearson Education Ltd., 2008 2) D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic Chemistry, 5th ed., Oxford University Press, 2009 3) J. R. Gispert, Coordination chemistry, Wiley-VCH, 2008.

Uwagi:

Szanowni Państwo,

Informuję uprzejmie, że pierwsze zajęcia laboratoryjne z chemii nieorganicznej odbędą się w sali B1-17 w następujących terminach:

25 luty 2020 o godz 9.30 dla grupy 1 (wtorek rano),

27 luty 2020 o godz. 9.30 dla grupy 2 (czwartek rano)

27 luty 2020 o godz. 13.30 dla grupy 3 (czwartek po poł.)

Zajęcia będą miały charakter organizacyjny a ponadto zostanie na nich przeprowadzone szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Z poważaniem,

Dariusz Matoga

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.