Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krystalografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O203-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Krystalografia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok I sem. CHEMIA - stacjnonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Lewiński
Prowadzący grup: Marcin Kozieł, Krzysztof Lewiński, Leszek Malec, Klaudia Nowakowska, Marcin Oszajca, Agnieszka Skórska-Stania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W06: Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie krystalografii. Opisuje symetrię i budowę przestrzenną cząsteczek i kryształów za pomocą parametrów geometrycznych.

CH1_W05.1: Posługuje się symboliką Hermanna-Maugina do określania symetrii cząsteczek, postaci kryształów i ich budowy wewnętrznej. Rozróżnia podstawowe typy struktur dla pierwiastków i prostych nieorganicznych związków chemicznych.

CH1_W01: Dysponuje wiedzą z algebry i geometrii analitycznej pozwalającą na posługiwanie się podstawowymi pojęciami związanymi z symetrią i siecią przestrzenną, w szczególności w układach nieortogonalnych.

CH1_W03: Dysponuje wiedzą o bazach i narzędziach wizualizacji i analizy struktur krystalicznych.

CH1_W05.4: Rozpoznaje relację pomiędzy strukturą chemiczną a oddziaływaniami w krysztale.

CH1_W05.6: Wymienia podstawowe techniki i narzędzia w badaniach dyfrakcyjnych kryształów.

CH1_W10: Potrafi przedstawić znaczenie krystalografii dla rozwiązywania problemów z zakresu chemii, fizyki i biologii.

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Potrafi wymienić i scharakteryzować układy krystalograficzne. Potrafi obliczyć długość wiązania i kąt między wiązaniami w cząsteczce, posiada zdolność matematycznego opisu symetrii w cząsteczce chemicznej i krysztale. Potrafi powiązać budowę kryształu z jego właściwościami fizycznymi.

CH1_U13: Potrafi samodzielnie uczyć się i rozwiązywać proste problemy z zakresu analizy budowy przestrzennej kryształu i cząsteczki.

CH1_U06: Posiada rozszerzone umiejętności w zakresie krystalografii.

CH1_U08: Potrafi korzystać z informacji zawartych w literaturowym opisie struktur krystalicznych.

W zakresie kompetencji:

CH1_K07: Wykazuje umiejętność analizy układów przestrzennych takich jak bryły i struktury krystaliczne.

CH1_K05: Dba o jakość i staranność wykonywanych obliczeń i rysunków.

Forma i warunki zaliczenia:

wykład:egzamin pisemny (test),

konwersatorium: kolokwia pisemne w trakcie semestru. Zaliczenie konwersatorium jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu


Egzamin pisemny w formie testu. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów oraz egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W06: Test wielokrotnego wyboru. Wymagane co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

CH1_W05.1: Test wielokrotnego wyboru. Wymagane co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

CH1_W01: Test wielokrotnego wyboru. Wymagane co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

CH1_W03: Test wielokrotnego wyboru. Wymagane co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

CH1_W05.4: Test wielokrotnego wyboru. Wymagane co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

CH1_W05.6: Test wielokrotnego wyboru. Wymagane co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

CH1_W10: Test wielokrotnego wyboru. Wymagane co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Ocena samodzielnie rozwiązywanych problemów.

CH1_U13: Ocena samodzielnie rozwiązywanych problemów.

CH1_U06: Ocena samodzielnie rozwiązywanych problemów.

CH1_U08: Ocena samodzielnie rozwiązywanych problemów.

W zakresie kompetencji:

CH1_K07: Ocena samodzielnie rozwiązywanych problemów.

CH1_K05: Ocena samodzielnie rozwiązywanych problemów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 15 godz.

Udział w konwersatoriach - 30 godz.

Przygotowanie do konwersatoriów - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie - 30 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

chemia

Skrócony opis:

Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia i metody z zakresu krystalografii geometrycznej oraz rentgenografii umożliwiające świadome korzystanie z dostępnych w literaturze wyników badań krystalograficznych.

Pełny opis:

Definicja kryształu, periodyczność, sieć krystaliczna, proste i płaszczyzny sieciowe, wskaźniki Millera, odległość międzypłaszczyznowa. Sieć odwrotna i jej aplikacje. Rzut stereograficzny. Elementy symetrii punktowej i grupy punktowe. Elementy symetrii translacyjnej, osie śrubowe, płaszczyzny poslizgu. Układy krystalograficzne, grupy przestrzenne, korzystanie z International Tables for Crystallography vol A. Dyfrakcja

Literatura:

Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska Podstawy krystalografii. Oficyna Wydawnicza PW. 2003

Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec. Krystalografia, podręcznik wspomagany komputerowo. PWN 2008

Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej. PWN 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.