Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O206-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok I sem. CHEMIA - stacjnonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Cież, Jarosław Wilamowski
Prowadzący grup: Dariusz Cież, Bartłomiej Kozik, Katarzyna Ostrowska, Jarosław Wilamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W02: W oparciu o wiedzę z zakresu fizyki potrafi wyjaśnić podstawy metod spektroskopowych stosowanych stosowanych w chemii organicznej.

CH1_W04:

1. Potrafi wykazać zależność pomiędzy reakcjami omawianymi w czasie kursu chemii organicznej i wybranymi procesami biochemicznymi.

2. Potrafi wyjaśnić mechanizmy prostych reakcji biochemicznych oraz przedstawić i opisać budowę podstawowych biocząsteczek.

CH1_W05.1:

1. Potrafi rozpoznać i nazwać wybrane złożone grupy funkcyjne w związkach organicznych (w tym pochodne związków karbonylowych, pochodne kwasów nieorganicznych i karboksylowych).

2. Potrafi nazywać zgodnie z zasadami nomenklatury IUPAC związki organiczne zawierające złożone grupy funkcyjne (kwasy karboksylowe i ich pochodne, pochodne związków karbonylowych, aminy, wybrane związki heterocykliczne).

3. Potrafi wymienić, opisać i podać przykłady głównych typów reakcji związków karbonylowych (prosta i sprzężona addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej, substytucja nukleofilowa w grupie acylowej, reakcje z udziałem anionów enolanowych).

4. Potrafi zapisać i objaśnić mechanizmy wymienionych reakcji oraz przewidzieć na ich podstawie powstające produkty, z uwzględnieniem aspektów stereochemicznych, termodynamicznych i kinetycznych.

CH1_W05.3: Potrafi zaplanować syntezę związków organicznych z wykorzystaniem reakcji omawianych w czasie wykładu, uwzględniając procedury chemo-, regio- i stereoselektywne, w tym zabezpieczanie grup funkcyjnych.

CH1_W05.4:

1. Na podstawie budowy cząsteczek związków organicznych potrafi opisać ich reaktywność, przewidzieć przebieg reakcji z ich udziałem przy użyciu reagentów omawianych w czasie kursu.

2. Rozpoznaje podstawowe klasy biocząsteczek i potrafi opisać ich właściwości.

CH1_W05.6: Potrafi wyjaśnić podstawy fizyczne i opisać rodzaje metod spektroskopowych przydatnych do określania struktury związków organicznych oraz interpretacji wyników prowadzonych eksperymentów.

W zakresie umiejętności:

CH1_U04:

1. Posiada umiejętność posługiwania się reakcjami organicznymi stosowanymi w biochemii przy planowaniu syntezy aminokwasów i peptydów (w zakresie podstawowym).

2. Posiada umiejętność wykorzystania procesów biologicznych (biochemicznych) w syntezie organicznej, w szczególności analizuje przebieg i możliwość aplikacji reakcji enzymatycznych.

CH1_U05: Poprawnie interpretuje wyniki analiz spektroskopowych (IR, MS, 1H i 13C) prostych związków organicznych i na tej podstawie ustala strukturę badanego związku organicznego.

CH1_U09: Rozwiązuje proste problemy dotyczące planowania syntez związków organicznych, w tym syntez wymagających stosowania reakcji chemo-, regio- i stereoselektywnych oraz zabezpieczania grup funkcyjnych.

CH1_U11: Potrafi połączyć informacje zdobyte w czasie kursu z wiedzą z obszaru biochemii, fizyki i ochrony środowiska, włączając się do dyskusji na tematy interdyscyplinarne.

CH1_U13: Potrafi uczyć się samodzielnie, korzystając ze zróżnicowanych źródeł informacji.

W zakresie kompetencji:

CH1_K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie zadania zarówno w zakresie nauki przedmiotu jak i planowania syntezy związków organicznych.

CH1_K06: Potrafi zidentyfikować i przedstawić zagrożenia ekologiczne będącym wynikiem stosowania substancji organicznych oraz umie wskazać drogi przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Wymagania wstępne:

zaliczenie kursu Chemia organiczna (WCh-CL-O106-xx lub kursu równoważnego)

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - Egzamin

Warunki zaliczenia: Zdanie egzaminu pisemnego

Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: Na podstawnie wyników pisemnych kolokwiów z ewentualnym uwzględnieniem aktywności na zajęciach. Obecność na zajęciach konwersatoryjnych jest obowiązkowa.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzskanie zaliczenia z konwersatorium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W02: Wspólne rozwiązywanie zadań (konwersatoria). Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

CH1_W04: Wspólne rozwiązywanie zadań (konwersatoria). Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

CH1_W05.1: Wspólne rozwiązywanie zadań (konwersatoria). Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

CH1_W05.3: Wspólne rozwiązywanie zadań (konwersatoria). Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

CH1_W05.4: Wspólne rozwiązywanie zadań (konwersatoria). Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

CH1_W05.6: Wspólne rozwiązywanie zadań (konwersatoria). Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

W zakresie umiejętności:

CH1_U04: Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

CH1_U05: Wspólne rozwiązywanie zadań (konwersatoria). Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

CH1_U09: Wspólne rozwiązywanie zadań (konwersatoria). Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

CH1_U11: Wspólne rozwiązywanie zadań (konwersatoria). Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

CH1_U13: Wspólne rozwiązywanie zadań (konwersatoria). Kolokwia pisemne. Egzamin pisemny.

W zakresie kompetencji:

CH1_K03: Dyskusja ze studentami (konwersatoria).

CH1_K06: Dyskusja ze studentami (konwersatoria).

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody problemowe-wykład konwersatoryjny

metody problemowe-metody aktywizujące-seminarium

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w zajęciach konwersatoriach - 30 godz.

Samodzielne opanowanie omawianych narzędzi - 50 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 40 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz., co odpowiada 5 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

chemia

Skrócony opis:

Wykłady obejmują klasyfikację i stereochemię związków organicznych od związków karbonylowych do biocząsteczek oraz mechanizmy wybranych reakcji. Podczas konwersatoriów omawiane są mechanizmy oraz zastosowanie w syntezie poznanych na wykładach reakcji, a także zastosowanie metod spektroskopowych do określania struktury prostych związków organicznych. Podczas pracowni studenci zapoznają się z podstawowymi operacjami laboratoryjnymi, praktycznym wykorzystaniem ich w syntezie organicznej, oraz z elementami klasycznej i spektroskopowej analizy związków organicznych.

Pełny opis:

Wykład: Związki karbonylowe: aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne. Synteza i reaktywność kwasów karboksylowych. Budowa, otrzymywanie i właściwości estrów, chlorków kwasowych, amidów i bezwodników kwasowych. Reakcje substytucji nukleofilowej w grupie acylowej. Reaktywność atomu węgla alfa, tautomeria keto-enolowa, halogenowanie, alkilowanie i acylowanie jonów enolanowych, kondensacja aldolowa. Zastosowanie estrów kwasu acetylooctowego i malonowego w syntezie organicznej. Kondensacja Claisena, addycja Michaela i podobne reakcje. Enaminy i ich zastosowanie w syntezie. Aminy, ich zasadowość i nukleofilowość. Synteza i reakcje amin: alkilowanie, acylowanie. Sole diazoniowe i ich zastosowanie w syntezie organicznej. Aromatyczna substytucja nukleofilowa. Chemoselektywność. Wybrane przegrupowania i reakcje cykloaddycji. Związki heterocykliczne - ich struktura, nomenklatura, metody otrzymywania i reakcje z odczynnikami elektrofilowymi i nukleofilowymi, utlenianie i redukcja, właściwości zasadowe i kwasowe. Przykłady związków heterocyklicznych biologicznie aktywnych: alkaloidy, witaminy, leki, zasady pirymidynowe i purynowe; nukleotydy. Lipidy. Polimery. Węglowodany: klasyfikacja, struktura i reaktywność. Efekty stereoelektronowe. Struktura i znaczenie aminokwasów i kwasów nukleinowych. Struktura wiązania peptydowego, chemia peptydów. Konwersatorium: Przekształcenia pochodnyuch kwasów karboksylowych. Reakcje amin, enolanów i enamin. Kondensacja aldolowa, kondensacja Claisena, addycja Michaela. Przegrupowania Hofmanna, Beckmanna, Curtisa i inne. Reakcje związków heterocyklicznych. Elementy planowania w syntezie organicznej, wybrane syntezy wieloetapowe. Spektrometria mas: rozpoznawanie składu i wzoru sumarycznego; podstawowe drogi fragmentacji głównych klas związków organicznych. Spektroskopia IR: pasma absorbcji charakterystyczne dla typowych elementów strukturalnych i grup funkcyjnych. Magnetyczny rezonans jądrowy 1H i 13C: przesunięcie chemiczne, intensywność sygnałów, sprzężenia spinowo-spinowe; określanie prostych elementów strukturalnych i ich sekwencji w cząsteczkach związków organicznych. Komplementarne użycie wszystkich wymienionych metod do ustalania struktury prostych związków organicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. J. McMurry Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2005.

Literatura uzupelniająca

1. R. T. Morrison, R. N. Boyd Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1998.

2. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 2009/2010.

3. L. G. Wade, Organic chemistry, Prentice-Hall, Int. New Jersey, 1999.

Uwagi:

Zajęcia konwersatoryjne odbywać się będą przez pierwszych 10 tygodni semestru.

Warunkiem zapisu na zajęcia konwersatoryjne jest uzyskanie zaliczenia z konwersatorium z Chemii organicznej I.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.