Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organic chemistry - laboratory class

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O206LA-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Organic chemistry - laboratory class
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok I sem. CHEMIA - stacjnonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wilamowski
Prowadzący grup: Szymon Buda, Bartosz Trzewik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.6: Potrafi wymienić i opisać podstawowe techniki syntezy, oczyszczania, oraz analizy klasycznej i instrumentalnej związków organicznych, jak również sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia tych operacji.

CH1_W05.1:

1. Potrafi opisać i omówić zgodnie z przyjętą terminologią wykonywany eksperyment z zakresu syntezy organicznej.

2. Potrafi przedstawić w formie graficznej i skomentować podstawowe mechanizmy reakcji organicznych.

CH1_W05.3:

1. Potrafi określić właściwości fizykochemiczne, reaktywność i zagrożenia stwarzane przez podstawowe rozpuszczalniki i odczynniki organiczne.

2. Proponuje praktyczne, laboratoryjne metody otrzymywania wybranych, prostych związków organicznych.

CH1_W07:

1. Prawidłowo formułuje podstawowe zasady bezpiecznej pracy obowiązujące w laboratoriach chemii organicznej.

2. Potrafi określić reguły klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych oraz zasady selekcji i utylizacji odpadów organicznych i nieorganicznych.

CH1_W05.4: Na podstawie struktury potrafi przewidzieć reaktywność i ewentualne zagrożenia stwarzane przez proste związki organiczne.

W zakresie umiejętności:

CH1_U05:

1. Poprawnie wykonuje operacje jednostkowe takie jak krystalizacja, chromatografia cienkowarstwowa, destylacja i ekstrakcja w różnych procesach laboratoryjnych oraz dobiera odpowiednie warunki ich realizacji.

2. Przeprowadza proste syntezy związków organicznych w układach otwartych i układach z ograniczoną emisją opierając się na znanych przepisach, zarówno w pojedynczych jak i sekwencyjnych procesach.

3. Analizuje widma IR, MS, 1H i 13C NMR zsyntetyzowanych przez siebie wybranych preparatów.

4. Analizuje metodami klasycznymi i spektralnymi próbki nieznanych prostych związków organicznych.

5. Potrafi obsługiwać podstawowe urządzenia laboratoryjne, takie jak mieszadła magnetyczne z sondą temperaturową, kriometr, wyparka próżniowa, pompa membranowa, refraktometr.

CH1_U07:

1. Wykonuje proste syntezy i analizy związków organicznych przestrzegając zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i zasad BHP oraz dokonując segregacji powstających odpadów.

2. Potrafi dokonać uproszczonej analizy ryzyka podstawowych czynności w laboratorium syntezy organicznej.

CH1_U02: Potrafi zmierzyć temperaturę topnienia stałych związków organicznych oraz temperaturę wrzenia i współczynnik załamania światła cieczy.

CH1_U03: Przygotowuje raporty z wykonywanych eksperymentów z użyciem edytorów tekstu i wzorów chemicznych.

CH1_U16: (dotyczy grupy zajęciowej w języku angielskim) Potrafi posługiwać się terminologią chemii organicznej w języku angielskim oraz opisywać w formie ustnej i pisemnej przeprowadzane eksperymenty.

CH1_U09: Potrafi przedyskutować wyniki eksperymentów syntetycznych, wskazać ewentualne błędy i wyciągnąć wnioski z niepowodzeń.

W zakresie kompetencji:

CH1_K03: Umiejętnie planuje kolejność i rodzaj wyznaczonych eksperymentów, uwzględniając ramy czasowe przeznaczone na ich wykonanie.

CH1_K05: Potrafi określić konsekwencje niestarannego przeprowadzenia eksperymentów syntetycznych.

CH1_K02: Potrafi pełnić okresowo funkcję osoby zarządzającej grupą studencką.

Wymagania wstępne:

dla wszystkich zaliczenie kursu Chemia organiczna I lub zaliczenie kursu równoważnego

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: W oparciu o wyniki pracy laboratoryjnej (przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń, wykonanie eksperymentów i opracowanie sprawozdań).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.6: Metoda: rozmowa z prowadzącym przed rozpoczęciem ćwiczenia. Kryterium: Poprawna pod względem formalnym i merytorycznym odpowiedź na przynajmniej połowę pytań dotyczących wskazanego zagadnienia.

CH1_W05.1: Metoda: rozmowa z prowadzącym przed rozpoczęciem ćwiczenia. Kryterium: Poprawna pod względem formalnym i merytorycznym odpowiedź na przynajmniej połowę pytań dotyczących wskazanego zagadnienia.

CH1_W05.3: Metoda: rozmowa z prowadzącym przed rozpoczęciem ćwiczenia. Kryterium: Poprawna pod względem formalnym i merytorycznym odpowiedź na przynajmniej połowę pytań dotyczących wskazanego zagadnienia.

CH1_W07: Metoda: wstępne kolokwium pisemne z bhp; Kryterium: poprawna odpowiedź na przynajmniej 70% pytań.

CH1_W05.4: Metoda: wstępne kolokwium pisemne z bhp; Kryterium: poprawna odpowiedź na przynajmniej 70% pytań.

W zakresie umiejętności:

CH1_U05: Metoda: obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Kryterium: uzyskanie pozytywnych adnotacji w karcie obserwacji odnośnie wszystkich wyszczególnionych operacji i zachowań. Metoda: sprawozdanie pisemne z wykonywanego eksperymentu; Kryterium: merytoryczna poprawność oraz formalna zgodność ze wzorem sprawozdania.

CH1_U07: Metoda: rozmowa z prowadzącym przed rozpoczęciem ćwiczenia. Kryterium: Poprawna pod względem formalnym i merytorycznym odpowiedź na przynajmniej połowę pytań dotyczących wskazanego zagadnienia. Metoda: obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Kryterium: uzyskanie pozytywnych adnotacji w karcie obserwacji odnośnie wszystkich wyszczególnionych operacji i zachowań.

CH1_U02: Metoda: obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Kryterium: uzyskanie pozytywnych adnotacji w karcie obserwacji odnośnie wszystkich wyszczególnionych operacji i zachowań.

CH1_U03: Metoda: sprawozdanie pisemne z wykonywanego eksperymentu; Kryterium: merytoryczna poprawność oraz formalna zgodność ze wzorem sprawozdania.

CH1_U16: Metoda: rozmowa z prowadzącym przed rozpoczęciem ćwiczenia. Kryterium: Poprawna pod względem formalnym i merytorycznym odpowiedź na przynajmniej połowę pytań dotyczących wskazanego zagadnienia. Metoda: sprawozdanie pisemne z wykonywanego eksperymentu; Kryterium: merytoryczna poprawność oraz formalna zgodność ze wzorem sprawozdania.

CH1_U09: Metoda: sprawozdanie pisemne z wykonywanego eksperymentu; Kryterium: merytoryczna poprawność oraz formalna zgodność ze wzorem sprawozdania.

W zakresie kompetencji:

CH1_K03: Metoda: obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Kryterium: uzyskanie pozytywnych adnotacji w karcie obserwacji odnośnie wszystkich wyszczególnionych operacji i zachowań.

CH1_K05: Metoda: rozmowa z prowadzącym przed rozpoczęciem ćwiczenia. Kryterium: Poprawna pod względem formalnym i merytorycznym odpowiedź na przynajmniej połowę pytań dotyczących wskazanego zagadnienia.

CH1_K02: Metoda: obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Kryterium: uzyskanie pozytywnych adnotacji w karcie obserwacji odnośnie wszystkich wyszczególnionych operacji i zachowań.

Metody dydaktyczne:

metody problemowe-klasyczna metoda problemowa

metody problemowe-metody aktywizujące-metoda sytuacyjna

metody praktyczne-ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 120 godz.

Samodzielne opanowanie omawianych narzędzi -70 godz.

Przygotowanie sprawozdań z zadań laboratoryjnych - 50 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 240 godz., co odpowiada 8 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Chemia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Podczas pracowni studenci zapoznają się z podstawowymi operacjami laboratoryjnymi, praktycznym wykorzystaniem ich w syntezie organicznej, oraz z elementami klasycznej i spektroskopowej analizy związków organicznych.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z zastosowaniem operacji jednostkowych do izolacji, oczyszczania i identyfikacji produktów reakcji. Do operacji tych należą: krystalizacja z rozpuszczalnika organicznego (z doborem rozpuszczalnika), destylacje (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), używanie wyparki próżniowej, chromatografie: cienkowarstwowa i kolumnowa, ekstrakcja rozpuszczalnikami organicznymi, ogrzewanie mieszanin reakcyjnych pod chłodnicą zwrotną, sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem, osuszanie roztworów i ciał stałych, oznaczanie stałych fizycznych (temperatura topnienia i wrzenia, współczynnik załamania światła). Każdy student wykonuje samodzielnie ćwiczenia wstępne (np. krystalizacja i chromatografia) oraz kilka syntez z różnych działów omawianych w czasie kursu, w tym syntezy wieloetapowe. Otrzymane produkty są charakteryzowane spektroskopowo (MS, IR, 1H i 13C NMR). Na część analityczną składa się identyfikacja dwóch nieznanych związków przy udziale metod klasycznych i spektroskopowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. A. Czarny, B. Kawałek, A. Kolasa, P. Milart, B. Rys, J. Wilamowski Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej, Adamantan, Warszawa, 2008 (on-line: www.skryptoszafa.pl

2. J. McMurry Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2005.

3. R. T. Morrison, R. N. Boyd Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1998.

4. R. Walczyna, J. Sokołowski, G. Kupryszewki, Analiza związków organicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2001.

Literatura uzupelniająca

1. A. Vogel, Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa, 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.