Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia i biologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O301-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biochemia i biologia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok I sem. CHEMIA (dla wszystkich) - stacjnonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Fiedor
Prowadzący grup: Małgorzata Duda, Leszek Fiedor, Małgorzata Grzesiak, Anna Hejmej, Katarzyna Knapczyk-Stwora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W04: Student rozpoznaje biochemię i biologię jako samodzielne dyscypliny nauk przyrodniczych, potrafi określić ich przedmiot, zakres i metodologię; ma świadomość różnorodności składników chemicznych żywych komórek, umie wyróżnić i rozpoznać najważniejsze klasy tych związków (węglowodany, peptydy i białka, nukleotydy i kwasy nukleinowe, lipidy), podać ich podstawowe cechy strukturalne i właściwości chemiczne. Ma wiedzę biologiczną niezbędną dla prawidłowej interpretacji procesów biochemicznych oraz prawidłowego posługiwania się modelowymi organizmami o różnym stopniu złożoności dla celów badań biochemicznych; rozumie podstawy procesów sygnalizacji wewnątrz- i międzykomórkowej. Wiedza zdobyta na tym kursie jest podstawą do zrozumienia procesów biologicznych i biochemicznych, zachodzących na poziomie tkanek, narządów oraz organizmów, o których student będzie się dowiadywał na kolejnych etapach kształcenia.

CH1_W05.4: Student rozumie zależności pomiędzy strukturą makrocząsteczek a ich funkcjami w prostych i złożonych układach biologicznych.

W zakresie umiejętności:

CH1_U20: Wykazuje umiejętność korzystania z zaawansowanej literatury biochemicznej i biologicznej w języku polskim oraz podstawowych tekstów biochemicznych i biologicznych w języku angielskim, posługuje się prawidłową terminologią biochemiczną; potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębianiu zrozumienia zagadnień biochemicznych i biologicznych

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Zna zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie wiedzy fachowej i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i aktualizowania.

CH1_K06: Rozumiejąc funkcjonowanie komórki na poziomie biochemicznym i systemowym, może wnioskować na temat mechanizmów procesów biochemicznych i biologicznych, nabierze umiejętności rozpoznawania jakiego rodzaju zaburzenia procesów komórkowych prowadzą do zmian patologicznych.

CH1_K20: Student zna podstawy budowy i funkcji komórki, rozumie zależności pomiędzy procesami biochemicznymi a funkcją oraz znaczenie zmian zachodzących w komórkach w procesie ewolucji życia na Ziemi.

Forma i warunki zaliczenia:

pisemny egzamin na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W04: 2-częściowy test zaliczeniowy

CH1_W05.4: 2-częściowy test zaliczeniowy

W zakresie umiejętności:

CH1_U20: 2-częściowy test zaliczeniowy

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: 2-częściowy test zaliczeniowy

CH1_K06: 2-częściowy test zaliczeniowy

CH1_K20: 2-częściowy test zaliczeniowy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

udzial w wykładach - 60 godz.

przygotowanie do egzaminu - 60 godz.

łączny nakład pracy studenta - 120 godz., ekwiwalent 4 punktów ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Biochemia: Wykład wprowadza pojęcia związane z aktywnością żywych organizmów i procesami biochemicznymi. Omawia najważniejsze grupy związków: -aminokwasy, białka, lipidy, oligosacharydy i kwasy nukleinowe, oraz procesy pozyskiwania i transdukcji energii, reakcje enzymatyczne, odczyt i przekaz informacji genetycznej. Biologia: Wprowadzenie do biologii komórki. Podstawy molekularnej organizacji komórki, struktura, funkcja błony komórkowej i jej wytworów; transport wewnątrzkomórkowy; przemiany energii w komórce; cytoszkielet, struktura i funkcja jądra komórkowego, cykl komórkowy i podział komórki, replikacja, naprawa i rekombinacja DNA, starzenie i śmierć komórki.

Pełny opis:

Biochemia

1) Struktura i właściwości najważniejszych grup związków spotykanych w organizmach żywych (chemiczne podstawy biochemii)

aminokwasy, peptydy, białka - struktura I-IV rzędowa, klasyfikacja

enzymy, białka receptorowe i strukturalne

węglowodany proste i złożone

lipidy, tłuszcze, błony lipidowe

zasady nukleinowe, nukleotydy, nukleozydy, kwasy RNA i DNA

2) Strategie pozyskiwania energii przez organizmy żywe

ATP, synteza i hydroliza ATP, fosforylacja

fotosynteza jako pierwotne źródło energii na Ziemi, asymilacja CO2

procesy oddechowe i fermentacyjne

transport tlenu

3) Strategie aktywacji związków w procesach biochemicznych

relacje struktura-aktywność w biochemii, aktywacja związków

podstawowe mechanizmy katalizy enzymatycznej

regulacja procesów enzymatycznych, allosteria

kofaktory, aktywatory i inhibitory enzymów

mechanizmy podstawowych reakcji biochemicznych (szlaki biosyntezy i metabolizmu)

4) Strategie kodowania, przechowywania i odczytu informacji genetycznej

kod genetyczny, biosynteza kwasów nukleinowych, biosynteza białka

transkrypcja, translacja, replikacja, regulacja ekspresji informacji genetycznej

podstawowe techniki inżynierii genetycznej

5) Elementy biotechnologii

Wykorzystanie enzymów w syntezie organicznej

Biotechnologiczne metody otrzymywania substancji o aktywności biologicznej

Uzyskiwanie organizmów genetycznie modyfikowanych

Biologia

Poziomy organizacji życia: komórki, tkanki, narządy. Organizmy jedno-, i wielokomórkowe. Cytologia: Wirusy, komórki prokariotyczne, komórki eukariotyczne budowa i funkcje komórki roślinnej i zwierzęcej. Podstawy molekularnej organizacji komórki, Błony biologiczne: struktura błony komórkowej i jej wytworów (białka transportowe: kanały jonowe, przenośniki, pompy). Cytoszkielet komórkowy i jego funkcjonowanie, transport organelli, ruch komórki. Przedziałowa organizacja komórki eukariotycznej. Struktura i funkcja jądra komórkowego: otoczka jądrowa, chromatyna, jąderko. Mitochondria i plastydy: budowa, łańcuch przenoszenia elektronów. Energia i metabolizm: (Jak ATP powstaje w komórce: szlaki wyzwalające energię. Fotosynteza: zdobywanie energii)

Funkcje układu wakuolarnego. Regulacja cyklu komórkowego, replikacja, naprawa i rekombinacja DNA. Chromosomy, mitoza, mejoza i cytokineza. DNA nośnik informacji genetycznej (geny i rozwój, omówienie wybranych chorób dziedzicznych). Mechanizmy komunikacji międzykomórkowej: (przekazywanie sygnałów: receptory błonowe i cytoplazmatyczne). Szlaki sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Przykłady specjalizacji komórek: komórka nerwowa: (propagacja potencjału czynnościowego. Przewodzenie w obrębie neuronu. Znaczenie obecności osłonki mielinowej); komórka mięśniowa (skurcz mięśnia poprzecznie prążkowanego) Podstawy immunologii. Układ odpornościowy: (wewnętrzna obrona) Molekularny mechanizm komórkowego zegara biologicznego. Starzenie i śmierć komórki, apoptoza, nowotworzenie.

Literatura:

Biochemia

L. Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa 2003

J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa 2005

D. E. Metzler, Biochemistry, 2nd ed. Academic Press, San Diego 2001

Biologia

"Podstawy Biologii Komórki." B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, PWN, Warszawa 2005

Seminaria z Cytofizjologii. Kawiak J. i Zabel M. (red.), Urban i Partner 2002

" Biologia" Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W.Martin Multico, Warszawa 2007

Uwagi:

Wykłady odbywają się zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.