Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia chemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O302-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Technologia chemiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok I sem. CHEMIA (dla wszystkich) - stacjnonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuśtrowski
Prowadzący grup: Piotr Kuśtrowski, Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: Ogólna znajomość terminologii i nomenklatury stosowanej w technologii chemicznej i inżynierii chemicznej w zakresie umożliwiającym zrozumienie specyfiki przemysłu chemicznego i języka używanego przez technologów chemicznych. Ogólna znajomość podstawowych operacji jednostkowych i podstawowych procesów technologii chemicznej.

CH1_W11: Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych.

CH1_W07: Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych procesów stosowanych w technologii nieorganicznej i organicznej z uwzględnieniem ich modyfikacji ze względu na dostępność surowców i zasad odpowiedzialnego rozwoju, jak również podstawowych procesów stosowanych w ochronie środowiska z uwzględnieniem produkcji biopaliw, ogniw paliwowych i chemicznego magazynowania energii.

CH1_W06: Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie projektowania i realizacji procesów technologicznych na skalę przemysłową, praw rządzących transportem masy i transportem energii cieplnej oraz typów urządzeń stosowanych w realizacji procesów technologicznych, teorii podobieństwa, równań i liczb kryterialnych oraz zasad rządzących powiększaniem skali operacji jednostkowych, urządzeń stosowanych w realizacji operacji jednostkowych składających się na typowe ciągi technologiczne, modeli reaktorów idealnych oraz typów stosowanych reaktorów rzeczywistych

CH1_W10: Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i technologii chemicznej a rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym społeczeństw na wybranych przykładach tych dokonań oraz podkreślić motywacyjną rolę zasad zrównoważonego rozwoju w czasach współczesnych.

CH1_W09: Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

CH1_W08: Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi prawami rządzącymi transportem masy i ciepła do obliczeń spodziewanych efektów w układach modelowych. Posiada umiejętność obliczeń efektów reakcji chemicznej prowadzonej w zdefiniowanym reaktorze w zależności od warunków procesowych.

CH1_U06: Potrafi dokonać wyboru typu reaktora do realizacji danego procesu technologicznego w zależności od jego specyfiki, dostępności surowców i planowanej skali produkcji.

CH1_U07: Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.

CH1_U08: Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CH1_U11: Potrafi zrozumieć opis technologiczny przekazywany w formie ustnej lub tekstowej i nawiązać dyskusje na temat ewentualnych modyfikacji procesu technologicznego na podstawie zdobytej wiedzy chemicznej z przedmiotów kierunkowych i znajomości podstawowych zasad aplikacji wiedzy chemicznej w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych na skalę przemysłową. Potrafi zasugerować modyfikacje procesów technologicznych w kierunku zgodnym z zasadami zielonej chemii i odpowiedzialnego rozwoju.

CH1_U12: Potrafi w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią, technologią chemiczną i ich rolą w społeczeństwie.

CH1_U13: Potrafi uczyć się samodzielnie.

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe życie.

CH1_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

CH1_K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

CH1_K04: Potrafi dobrać odpowiednie przykłady dla przekonania oponentów w stosunku do danej produkcji chemicznej, które wynikają z ogólnego negatywnego nastawienia społeczeństw do chemii i technologii chemicznej. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

CH1_K05: Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

CH1_K06: Potrafi przedstawić argumenty uzasadniające konieczność podjęcia określonej produkcji chemicznej a zarazem rozwiać obawy związane ze szkodliwym oddziaływaniem tej produkcji na środowisko naturalne poprzez wykazanie efektywności stosowanych rozwiązań technologicznych i zabezpieczeń redukujących prawdopodobieństwo wydarzeń losowych. Potrafi przekazać podstawowe informacje o roli i znaczeniu przemysłu chemicznego dla współczesnych społeczeństw, a także zasad projektowania i prowadzenia procesów technologicznych zgodnie z zasadami odpowiedzialnego rozwoju i zielonej chemii.

CH1_K07: Wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji.

CH1_K08: Podejmuje decyzje w oparciu o racjonalne przesłanki wynikające z wiedzy o naturze substancji chemicznych i prowadzonych procesów w zgodzie z dającymi się przewidzieć skutkami tych działań.

Wymagania wstępne:

WCh-CL-O103-XX, WCh-CL-O202-XX

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: Stopień opanowania wiedzy będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_W11: Stopień opanowania wiedzy będzie weryfikowany testowym egzaminem pisemnym i egzaminem ustnym w koniecznych przypadkach.

CH1_W07: Stopień opanowania wiedzy będzie weryfikowany testowym egzaminem pisemnym i egzaminem ustnym w koniecznych przypadkach.

CH1_W06: Stopień opanowania wiedzy będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_W10: Stopień opanowania wiedzy będzie weryfikowany testowym egzaminem pisemnym i egzaminem ustnym w koniecznych przypadkach.

CH1_W09: Stopień opanowania wiedzy będzie weryfikowany testowym egzaminem pisemnym i egzaminem ustnym w koniecznych przypadkach.

CH1_W08: Stopień opanowania wiedzy będzie weryfikowany testowym egzaminem pisemnym i egzaminem ustnym w koniecznych przypadkach.

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_U06: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_U07: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_U08: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_U11: Stopień opanowania umiejetności będzie weryfikowany testowym egzaminem pisemnym i egzaminem ustnym w koniecznych przypadkach.

CH1_U12: Stopień opanowania umiejętności będzie weryfikowany testowym egzaminem pisemnym i egzaminem ustnym w koniecznych przypadkach.

CH1_U13: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_K02: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_K03: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_K04: Stopień opanowania kompetencji będzie weryfikowany testowym egzaminem pisemnym i egzaminem ustnym w koniecznych przypadkach.

CH1_K05: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_K06: Stopień opanowania kompetencji będzie weryfikowany testowym egzaminem pisemnym i egzaminem ustnym w koniecznych przypadkach.

CH1_K07: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

CH1_K08: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ostatecznie weryfikowany przez testowy egzamin pisemny oraz w przypadkach koniecznych przez dodatkowy egzamin ustny.

Metody dydaktyczne:Metody podające i praktyczne - wykład informacyjny z wykorzystaniem pokazu slajdów i symulacji komputerowej.


Środki dydaktyczne: sprzęt audiowizualny do prezentacji wykładów oraz płytka CD udostępniona studentom zawierająca slajdy wykładowe i obszerne tekstowe materiały pomocnicze (skrypt).

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 30 godz

Łączny nakład pracy studenta: 60 godz, co odpowiada 2 punktom ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych (transport masy i ciepła, operacje jednostkowe, teoria podobieństwa). Zasady i schematy technologiczne. Powiększanie skali procesów. Surowce chemiczne. Reaktory idealne i realne. Przegląd ważniejszych technologii chemicznych. Biotechnologia - reakcje enzymatyczne. Kryteria oceny jakości surowców i produktów przemysłu chemicznego. Technologia zielonej chemii. Wybrane metody i techniki analizy technicznej. Technologie bezodpadowe. Regulacje prawne w przemyśle chemicznym.

Pełny opis:

Studenci uzyskają podstawową wiedzę w zakresie :

1. Zjawisk transportowych (masy i ciepła) w skali przemysłowej

2. Operacji rozdziału faz i składników mieszanin

3. Zasad powiększania skali operacji i procesów z uwzględnieniem teorii podobieństwa i liczb kryterialnych

4. Podstawowych typów reaktorów idealnych i rzeczywistych

5. Roli i znaczenia przemysłu chemicznego w społeczeństwie

6. Podstawowych procesów w technologii nieorganicznej z uwzględnieniem ich modyfikacji zgodnej z zasadami zielonej chemii na kontrastowo wybranych przykładach

7. Podstawowych procesów w technologii organicznej z uwzględnieniem ich modyfikacji zgodnej z zasadami zielonej chemii na kontrastowo wybranych przykładach

8. Podstawowych procesów technologicznych stosowanych w ochronie środowiska z uwzględnieniem produkcji biopaliw i ogniw paliwowych

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. R. Dziembaj, Skrypt (Rozszerzony konspekt wykładu na płytce CD)

2. E. Bortel, H. Koneczny, „Zarys technologii chemicznej”, PWN, Warszawa 1992

3. E. Grzywa, J. Molenda, “Technologia podstawowych syntez organicznych”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.

4. M. Serwiński, „Zasady inżynierii chemicznej i procesowej”, Wydawnictwa

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.

Literatura uzupełniająca:

5. C. H. Bartholomew, R. J. Farrauto, “Fundamentals of Industrial Catalytic Processes”, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2006

6. K. Weissermel, H.-J. Arpe, “Industrial Organic Chemistry”, (Third, Completely Revised Edition), VCH, Weinheim 1997.

7. M. Jakubith, “Grundoperationen und chemische Reaktionstechnik”, WILEY-VCH, Weinheim 1998.

8. O. Levenspiel, „Chemical Reaction Engineering”, 3rd Ed.,John Wiley & Sons, New

York 1999.

Uwagi:

Wykłady odbywają się zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.