Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia chemiczna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O302L-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Technologia chemiczna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok I sem. CHEMIA (dla wszystkich) - stacjnonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuśtrowski, Piotr Natkański
Prowadzący grup: Monika Bakierska, Sebastian Jarczewski, Piotr Natkański, Anna Rokicińska, Małgorzata Rutkowska, Michał Świętosławski, Agnieszka Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.5: Interpretacja i dokonywanie opisu fenomenologicznego wybranych procesów technologicznych i ich wrażliwości na zmienne parametry procesowe na podstawie przeprowadzanych eksperymentów w modelowym układzie laboratoryjnym. Wykorzystywanie ogólnych praw fizykochemicznych do uzasadnienia optymalizacji parametrów procesów technologicznych przy uogólnianiu wyników eksperymentów laboratoryjnych. Pogłębiona znajomość podstawowych operacji jednostkowych i podstawowych procesów technologii chemicznej na podstawie przeprowadzanych eksperymentów.

CH1_W06: Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie projektowania i realizacji procesów technologicznych na skalę przemysłową na podstawie eksperymentów laboratoryjnych, praw rządzących transportem masy i transportem energii cieplnej oraz typów urządzeń stosowanych w realizacji procesów technologicznych na podstawie eksperymentów laboratoryjnych, elementów teorii podobieństwa, równań i liczb kryterialnych oraz zasad rządzących powiększaniem skali operacji jednostkowych w zakresie wystarczającym do projektowania n-krotnego powiększenia skali eksperymentu laboratoryjnego, urządzeń stosowanych w operacjach jednostkowych składających się na typowe ciągi technologiczne na podstawie stosowania modelowych zestawów laboratoryjnych i zwiedzania zakładów chemicznych, modeli reaktorów idealnych i przyczyn odstępstw reaktorów rzeczywistych od reaktorów idealnych na podstawie eksperymentów i obliczeń przeprowadzanych w laboratorium.

CH1_W09: Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

CH1_W10: Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

CH1_W08: Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.

CH1_W11: Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych.

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi prawami rządzącymi transportem masy i ciepła w obliczeniach spodziewanych efektów oraz racjonalnym wyjaśnieniu przyczyn odstępstw rezultatów eksperymentów laboratoryjnych od oczekiwań wynikających z obliczeń modelowych. Posiada umiejętność przeprowadzania obliczeń efektów reakcji chemicznej prowadzonej w zdefiniowanym reaktorze w zależności od warunków procesowych.

CH1_U02: Posiada umiejętność pomiaru, wyznaczania wielkości fizykochemicznych, przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń.

CH1_U03: Posiada umiejętność stosowania metod obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego w życiu codziennym i zawodowym.

CH1_U05: Posiada podstawową umiejętność syntezowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych.

CH1_U06: Potrafi dokonać wyboru typu reaktora do realizacji danego procesu technologicznego w zależności od jego specyfiki, dostępności surowców i planowanej skali produkcji.

CH1_U07: Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.

CH1_U04: Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii i wykorzystania prostych procesów biologicznych w chemii i technice.

CH1_U08: Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CH1_U09: Potrafi rozwiązywać proste problemy o charakterze jakościowym i ilościowym, w tym potrafi planować i wykonywać badania (eksperymentalne bądź teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki.

CH1_U11: Potrafi zrozumieć opis technologiczny przekazywany w formie ustnej lub tekstowej i nawiązać dyskusje na temat ewentualnych modyfikacji procesu technologicznego na podstawie zdobytej wiedzy chemicznej z przedmiotów kierunkowych, własnych eksperymentów laboratoryjnych oraz znajomości podstawowych zasad aplikacji wiedzy chemicznej w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych na skalę przemysłową.

CH1_U10: Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.

CH1_U13: Potrafi uczyć się samodzielnie.

CH1_U14: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

CH1_U12: Potrafi w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią, technologią chemiczną i ich rolą w społeczeństwie.

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe życie.

CH1_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

CH1_K03: Planując i przeprowadzając eksperymenty laboratoryjne uzyskuje odpowiednie kompetencje społeczne do określania priorytetów służących planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

CH1_K04: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

CH1_K05: Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

CH1_K06: Potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność, potrafi realnie określić zagrożenia dla środowiska.

CH1_K07: Wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji.

CH1_K08: Planując i przeprowadzając eksperymenty laboratoryjne uzyskuje odpowiednie kompetencje społeczne do podejmowania decyzji w oparciu o racjonalne przesłanki wynikające z wiedzy o naturze substancji chemicznych i charakterystyce procesów technologicznych w zgodzie z dającymi się przewidzieć skutkami tych działań.

Wymagania wstępne:

WCh-CL-O103-XX, WCh-CL-O202-XX

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.5: Stopień opanowania wiedzy będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_W06: Stopień opanowania wiedzy będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_W09: Stopień opanowania wiedzy będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_W10: Stopień opanowania wiedzy będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_W08: Stopień opanowania wiedzy będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_W11: Stopień opanowania wiedzy będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U02: Stopień opanowania umiejetności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U03: Stopień opanowania umiejetności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U05: Stopień opanowania umiejetności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U06: Stopień opanowania umiejetności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U07: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U04: Stopień opanowania umiejetności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U08: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U09: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U11: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U10: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U13: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U14: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

CH1_U12: Stopień opanowania umiejętności będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych i oceny sprawozdań.

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych

CH1_K02: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

CH1_K03: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

CH1_K04: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

CH1_K05: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

CH1_K06: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

CH1_K07: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

CH1_K08: Stopień opanowania kompetencji będzie sprawdzany na bieżąco podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne i produkcyjne oraz metoda projektów.

Środki dydaktyczne: sprzęt laboratoryjny stanowiący model operacji i procesów technologicznych do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów oraz zestaw komputerów z programami symulacyjnymi i obliczeniowymi.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajeciach laboratoryjnych - 30 godz

Przygotowanie do ćwiczeń i dokończenie sprawozdań - 30 godz

Łączny nakład pracy studenta: 60 godz, co odpowiada 2 punktom ECTS

Skrócony opis:

Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych (transport masy i ciepła, operacje jednostkowe, teoria podobieństwa). Zasady i schematy technologiczne. Powiększanie skali procesów. Surowce chemiczne. Reaktory idealne i realne. Przegląd ważniejszych technologii chemicznych. Biotechnologia - reakcje enzymatyczne. Kryteria oceny jakości surowców i produktów przemysłu chemicznego. Technologia zielonej chemii. Wybrane metody i techniki analizy technicznej. Technologie bezodpadowe. Regulacje prawne w przemyśle chemicznym.

Pełny opis:

Studenci uzyskają podstawową wiedzę w zakresie :

1. Zjawisk transportowych (masy i ciepła) w skali przemysłowej

2. Operacji rozdziału faz i składników mieszanin

3. Zasad powiększania skali operacji i procesów z uwzględnieniem teorii podobieństwa i liczb kryterialnych

4. Podstawowych typów reaktorów idealnych i rzeczywistych

5. Roli i znaczenia przemysłu chemicznego w społeczeństwie

6. Podstawowych procesów w technologii nieorganicznej z uwzględnieniem ich modyfikacji zgodnej z zasadami zielonej chemii na kontrastowo wybranych przykładach

7. Podstawowych procesów w technologii organicznej z uwzględnieniem ich modyfikacji zgodnej z zasadami zielonej chemii na kontrastowo wybranych przykładach

8. Podstawowych procesów technologicznych stosowanych w ochronie środowiska z uwzględnieniem produkcji biopaliw i ogniw paliwowych

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. R. Dziembaj, Skrypt (Rozszerzony konspekt wykładu na płytce CD)

2. Skrypt do laboratorium z Technologii Chemicznej – praca zbiorowa ZTCh UJ

3. E. Bortel, H. Koneczny, „Zarys technologii chemicznej”, PWN, Warszawa 1992

Literatura uzupełniająca:

4. M. Serwiński, „Zasady inżynierii chemicznej i procesowej”, Wydawnictwa

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.

5. M. Jakubith, “Grundoperationen und chemische Reaktionstechnik”, WILEY-VCH, Weinheim 1998.

6. O. Levenspiel, „Chemical Reaction Engineering”, 3rd Ed.,John Wiley & Sons, New

York 1999.

Uwagi:

Grupy nieparzyste: 1, 3, 5, 7, 9, 11 w pierwszej połowie semestru zimowego

Grupy parzyste: 2, 4, 6, 8, 10, 12 w drugiej połowie semestru zimowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.