Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O304-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok I sem. CHEMIA (dla wszystkich) - stacjnonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Molenda
Prowadzący grup: Monika Bakierska, Michał Świętosławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W06: Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie stosowanych technologii chemicznych, zarządzania odpadami oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

CH1_W07: Dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym.

CH1_W08: Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych ze stosowaniem chemikaliów.

CH1_W10: Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych a możliwościami ich praktycznego wykorzystania z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

W zakresie umiejętności:

CH1_U08: Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CH1_U12: Potrafi w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi dziedzinami.

CH1_U13: Potrafi uczyć się samodzielnie.

CH1_U15: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć korzystając z różnych źródeł.

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych (uczenia się) przez całe życie.

CH1_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

CH1_K06: Potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność, potrafi realnie określić zagrożenia dla środowiska.

Wymagania wstępne:

WCh-CL-O103-xx

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie opracowania zadanego tematu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W06: opracowanie i przedstawienie prezentacji oraz kolokwium pisemne.

CH1_W07: opracowanie i przedstawienie prezentacji oraz kolokwium pisemne.

CH1_W08: opracowanie i przedstawienie prezentacji oraz kolokwium pisemne.

CH1_W10: opracowanie i przedstawienie prezentacji.

W zakresie umiejętności:

CH1_U08: opracowanie i przedstawienie prezentacji

CH1_U12: opracowanie i przedstawienie prezentacji.

CH1_U13: opracowanie i przedstawienie prezentacji.

CH1_U15: opracowanie i przedstawienie prezentacji.

W zakresie kompetencji:

CH1_K01:

CH1_K02: opracowanie i przedstawienie prezentacji.

CH1_K06: opracowanie i przedstawienie prezentacji.

Metody dydaktyczne:

Krótkie wykłady wprowadzające połączone z oralnymi prezentacjami studentów i dyskusją problemu

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach - 15 godz

Przygotowanie prezentacji - 7 godz.

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego i obecność na kolokwium - 8 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 30 godz., co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Skrócony opis:

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – chemia przyjazna człowiekowi i otoczeniu (zielona chemia). Zanieczyszczenia, oczyszczanie i ochrona powietrza, wód i gleby. Odpady – segregacja, recykling, utylizacja, zagospodarowanie. Środki piorące i czyszczące – stosowanie, oddziaływanie, utylizacja. Środki ochrony roślin – stosowanie, szkodliwość, bezpieczeństwo. Materiały budowlane, powłoki malarskie, paliwa, oleje, rozpuszczalniki. Odnawialne źródła surowców i energii.

Pełny opis:

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – chemia przyjazna człowiekowi i otoczeniu (zielona chemia). Zanieczyszczenia i ochrona powietrza. Uzdatnianie i wykorzystywanie wody do celów komunalnych, konsumpcyjnych i przemysłowych. Oczyszczanie ścieków. Zanieczyszczenia gleby, nawozy sztuczne, rekultywacja. Dodatki do produktów spożywczych. Odpady z gospodarstw domowych – segregacja, recykling, utylizacja, zagospodarowanie. środki piorące i czyszczące – stosowanie, oddziaływanie na środowisko, utylizacja odpadów. środki ochrony roślin – stosowanie, szkodliwość, zabezpieczenia w trakcie stosowania. Materiały budowlane, powłoki malarskie, paliwa, oleje, rozpuszczalniki – zabezpieczenia w trakcie stosowania, postępowanie z odpadami. Odnawialne źródła surowców i energii.

Literatura:

1. E. Bortel, H. Koneczny: Zarys technologii chemicznej, PWN, 1992

2. H.L. White: Introduction to Industrial Chemistry, Wiley, 1987

3. M.J. Sienko i R.A. Plane: Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT, 1999

4. A. Podnialo: Paliwa, Oleje i Smary w Ekologicznej Eksploatacji, WNT, 2002

5. A.M. Anielak: Chemiczne i Fizykochemiczne Oczyszczanie Ścieków, PWN, 2002

6. Z. Orzechowski, J. Prywer, R. Zarzycki: Mechanika płynów w inżynierii środowiska, WNT, 1997

7. J. Piotrowski: Podstawy toksykologii, WNT, 2006

8. G. Lunn, E.B. Sansone: Destruction of hazardous chemicals in the laboratory, Wiley, 1994

9. Obowiązujące akty i regulacje prawne dot. w/w zagadnień

Uwagi:

Zajęcia zdalnie.

Grupy 1 i 3 - zajęcia odbywają się w pierwszej połowie semestru zimowego.

Grupy 2 i 4 - zajęcia odbywają sie w drugiej połowie semestru zimowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.