Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Forensic chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CM-ASC03-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Forensic chemistry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Piekoszewski
Prowadzący grup: Małgorzata Król, Katarzyna Madej, Wojciech Piekoszewski, Renata Wietecha-Posłuszny, Michał Woźniakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student:

W zakresie wiedzy:

CH2_W01: Potrafi zastosować wiedzę z zakresu chemii i nauk technicznych do opisu właściwości materiałów tworzących ślad kryminalistyczny. Potrafi wykorzystać wiadomości z chemii analitycznej do identyfikacji i oznaczania ksenobiotyków w materiale pobranym w czasie autopsji. zapoznanie się z procedurami badania kierowców na obecność alkoholu i substancji podobnie działających do alkoholu. Potrafi zdefiniować cel i zadania różnych dziedzin toksykologii

CH2_W02: Potrafi wykorzystać metody obliczeniowe do analizy wyników analizy śladów kryminalistycznych. prospektywne i retrospektywne w alkohologii sądowej.

CH2_W03: Potrafi skorzystać z metod chemii analitycznej i fizycznej, użytecznych w identyfikacji materiałów tworzących ślad kryminalistyczny oraz zna ich ograniczenia.

CH2_W04: Potrafi opisać działanie wybranych ksenobiotyków będących przyczyną zatruć śmiertelnych

W zakresie umiejętności:

CH2_U01: Potrafi korzystać z piśmiennictwa naukowego w celu wyboru metody analitycznej i interpretacji wyników badań

CH2_U04: Potrafi wyjaśnić interdyscyplinarność badań materiałów tworzących ślad kryminalistyczny. Potrafi wykorzystać wiedzę z toksykologii ogólnej w interpretacji oznaczeń dla potrzeb prokuratury, sądów i policji.

CH2_U06: Potrafi korzystać z literatury fachowej dotyczącej badań z zakresu chemii sądowej.

W zakresie kompetencji:

CH2_K01: Potrafi określić rolę biegłego w polskim systemie prawnym.

CH2_K03: Potrafi ocenić odpowiedzialność - w tym i prawną za uzyskane wyniki i ich ocenę

CH2_K04: Potrafi korzystać z literatury naukowej w celu poszerzania swojej wiedzy.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie Analizy instrumentalnej

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - Egzamin

Warunki zaliczenia: Uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi w teście


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH2_W01: Egzamin testowy

CH2_W02: Egzamin testowy

CH2_W03: Egzamin testowy

CH2_W04: Egzamin testowy

W zakresie umiejętności:

CH2_U01: Egzamin

CH2_U04: Egzamin testowy

CH2_U06: Egzamin testowy

W zakresie kompetencji:

CH2_K01: Egzamin testowy

CH2_K03: Egzamin testowy

CH2_K04: Egzamin testowy

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-wykład problemowy

metody problemowe-metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan)

metody programowane-z użyciem komputera


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 20 h

Przygotowanie i udział w egzaminie 30 h

Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Inne

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

chemia

Skrócony opis:

Wykłady mają na celu przekazanie informacji o zadaniach i celach kryminalistyki jej obszarach badań, problemów analitycznych w badaniach kryminalistycznych oraz badanie miejsca zdarzenia. W części dotyczącej toksykologii sądowej przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące analizy ksenobiotyków w różnych materiałach biologicznych i niebiologicznych oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące sądowych aspektów alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Pełny opis:

Na wykładach z zakresu kryminalistyki następujące tematy są dyskutowane i prezentowane :

1. Wprowadzenie do kryminalistyki (podstawy przedmiotu),

2. Obszary badań kryminalistycznych,

3. Problemy analityczne w badaniach kryminalistycznych (część I i II – dyskusja nad zastosowaniem metod chemii analitycznej, które mogą zostać zastosowane w badaniach sądowych.

Toksykologia sądowa obejmuje następujące zagadnienia: Charakterystyka materiałów biologicznych i niebiologicznym wykorzystywanych w sądowej analizie toksykologicznej. Metody izolacji ksenobiotyków z materiału biologicznego. Metody skryningowe w toksykologii sądowej. Zastosowanie metod analitycznych do oznaczania ksenobiotyków dla potrzeb toksykologicznej ekspertyzy sądowej. Interpretacja wyników i raport z badań toksykologa sądowego. Toksykolog jako biegły w postępowaniu sądowym. Charakterystyka głównych grup ksenobiotyków będących w zainteresowaniu toksykologów sądowych (np. alkohole, substancje uzależniające i stosowane w dopingu ludzi i zwierząt).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

J. Wójcikiewicz. Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Wolters Kluwer Polska, 2007 S.

Bell, Forensic Chemistry, Prentice Hall, 2005 Gubała W.,

Toksykologia alkoholu wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1997 r.

Kościelniak P., Piekoszewski W. (red.), Chemia sądowa, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2002 r.

Literatura uzupelniająca

W.G. Eckert, Introduction to Forensic Sciences, CRC Press 1997

Uwagi:

Friday 8:00-16:30.

First lecture 20th October.

Information about organization of this course will be provided by Dr. Woźniakiewicz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.