Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Forensic chemistry - laboratory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CM-ASC03L-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Forensic chemistry - laboratory
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Król, Michał Woźniakiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Król, Katarzyna Madej, Joanna Sławek, Michał Woźniakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

CH2_W01: Student potrafi zastosować chemie i nauki techniczne do określenia właściwości fizykochemicznych badanego śladu kryminalistycznego.

CH2_W02: Student potrafi wykorzystać metody obliczeniowe w eksploracji danych pochodzących z analiz śladów kryminalistycznych.

CH2_W03: Student potrafi zastosować metody chemii analitycznej i fizycznej odpowiednie do identyfikowania i różnicowania substancji badanego śladu, jak również zna ograniczenia tych metod.

CH2_W05: Student posiada wiedzę na temat bezpiecznej pracy w laboratoriach toksykologicznych i kryminalistycznych, zgodnie z przepisami prawa.

W zakresie umiejętności:

CH2_U02: Student potrafi szczegółowo zaplanować badania identyfikacyjne i porównawcze wybranych śladów.

CH2_U03: Student potrafi opisać stosowane metody analityczne, a także interpretować wyniki analizy identyfikacyjnej wybranych śladów.

CH2_U04: Student potrafi wyjaśnić interdyscyplinarny charakter analizy śladów kryminalistycznych.

CH2_U05: Student potrafi zaprezentować zastosowania najnowszych technik mikroanalitycznych wykorzystywanych do określania składu organicznego i pierwiastkowego badanego materiału, jak również potrafi opisać potencjalne źródła ich błędów.

CH2_U06: Student zna język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury z zakresu chemii sądowej.

W zakresie kompetencji:

CH2_K03:

1. Student potrafi pracować w grupie.

2. Student potrafi ocenić swoją odpowiedzialność (również prawną) za otrzymane wyniki i ich interpretację.

Wymagania wstępne:

Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Pozytywna ocena z: 5 sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń, aktywności na zajęciach oraz z kolokwium zaliczeniowego (test wyboru po skończonych zajęciach).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH2_W01: kolokwium pisemne (test wyboru)

CH2_W02: kolokwium pisemne (test wyboru)

CH2_W03: kolokwium pisemne (test wyboru)

CH2_W05: kolokwium pisemne (test wyboru)

W zakresie umiejętności:

CH2_U02: kolokwium pisemne (test wyboru), obserwacja pracy studenta na zajęciach

CH2_U03: kolokwium pisemne (test wyboru), obserwacja pracy studenta na zajęciach

CH2_U04: kolokwium pisemne (test wyboru), obserwacja pracy studenta na zajęciach

CH2_U05: kolokwium pisemne (test wyboru), obserwacja pracy studenta na zajęciach

CH2_U06: kolokwium pisemne (test wyboru), obserwacja pracy studenta na zajęciach

W zakresie kompetencji:

CH2_K03: obserwacja pracy studenta na zajęciach

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne-ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w laboratoriach 40 h

Przygotowanie do zajęć: 15 h

Opracowanie sprawozdań: 20 h

Przygotowanie do kolokwium 15 h

Razem 90 h, co odpowiada 3 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

chemia

Skrócony opis:

Laboratorium. Obejmuje zestaw 5 ćwiczeń poruszających istotne aspekty analityki chemicznej, stosowanej w badaniach z zakresu chemii sądowej. W trakcie zajęć prezentowane są techniki analityczne takie jak: techniki mikroskopowe, testy jednorazowe, chromatografia gazowa ze spektrometrią mas, elektroforeza kapilarna oraz wysokosprawna chromatografia cieczowa. Techniki te zostały przedstawione na tle przypadków istotnych dla chemii sądowej.

Pełny opis:

Laboratorium.

Obejmuje zestaw 5 ćwiczeń poruszających istotne aspekty analityki chemicznej, stosowanej w badaniach z zakresu chemii sądowej. W trakcie zajęć prezentowane są techniki analityczne takie jak: techniki mikroskopowe, testy jednorazowe, chromatografia gazowa ze spektrometrią mas, elektroforeza kapilarna oraz wysokosprawna chromatografia cieczowa. Techniki te zostały przedstawione na tle przypadków istotnych dla chemii sądowej.

Tematy ćwiczeń:

1. Identyfikacja nieznanych substancji

2. Analiza śladów w badaniach sądowych

3. Badanie dokumentów – rozróżnianie materiałów kryjących

4. Analiza materiału biologicznego dla celów sądowych

5. Badanie kryminalistyczne na miejscu zdarzenia

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. M. J. Bogusz, Forensic Science Handbook of analytical separations, Elsevier 2000, vol. 2, chapter 7.

2. W. G. Eckert, Introduction to Forensic Sciences, CRC Press 1997, chapter 8.

3. S. Bell, Forensic Chemistry, Pearson Education, Inc. 2006, chapter 8.

4. M.W. Dong, Modern HPLC for Practicing Scientists, Wiley, 2006.

5. J. M. Miller, Chromatography - concepts and contrasts, Wiley, 1993.

6. D.M. Osselton, Forensic Toxicology, Taylor & Francis, 2004

7. Forensic Toxicology Methods, edited by B.A. Goldberger and D.S. Isenschmid, , Taylor & Francis, 2005

8. L.J. Ling, R.F. Clark, T.B. Erickson and J.H. ,Toxicology Secrets, Hanley & Belfus, Medical Publishers, 2000

9. S.R., Criminalistics: An Introduction to Forensic Science, 8th edition, Prentice Hall, 2003

10. S. Bell, Forensic Chemistry, Prentice Hall, 2005

Uwagi:

First meeting 11th October 2019 10:30 room F2-06.

Information about organization of this course will be provided by Dr. M. Król

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.