Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CM-O201-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok - CHEMIA - stacjonarne II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Barańska, Małgorzata Brindell, Lucjan Chmielarz, Dariusz Cież, James Hooper, Jacek Korchowiec, Paweł Kościelniak, Piotr Kuśtrowski, Krzysztof Lewiński, Wiesław Łasocha, Katarzyna Ostrowska, Aleksandra Pałasz, Wojciech Piekoszewski, Barbara Rys, Barbara Sieklucka, Zbigniew Sojka, Grażyna Stochel, Andrzej Turek, Renata Wietecha-Posłuszny, Paweł Wydro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH2_W04: Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu danej specjalizacji pozwalające na samodzielną pracę badawczą.

CH2_W03: Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie glównych działów chemii oraz orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii.

CH2_W02: Dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji.

W zakresie umiejętności:

CH2_U02: Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach swojej specjalności oraz krytycznej oceny wyników tych badań.

CH2_U03: Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.

CH2_U04: Potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych.

CH2_U05: Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach swojej i pokrewnych specjalności.

CH2_U01: Potrafi w zaawansowany sposób korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji.

CH2_U07: Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.

W zakresie kompetencji:

CH2_K02: Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji.

CH2_K05: Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.

CH2_K07: Potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność, potrafi realnie określić zagrożenia dla środowiska.

CH2_K04: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia.

CH2_K01: Przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.

Wymagania wstępne:

---

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena prezentacji wyników realizowanej pracy magisterskiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH2_W04: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_W03: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_W02: prezentacja badan wlasnych na seminarium

W zakresie umiejętności:

CH2_U02: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_U03: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_U04: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_U05: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_U01: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_U07: prezentacja badan wlasnych na seminarium

W zakresie kompetencji:

CH2_K02: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_K05: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_K07: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_K04: prezentacja badan wlasnych na seminarium

CH2_K01: prezentacja badan wlasnych na seminarium

Metody dydaktyczne:

metody podające-objaśnienie lub wyjaśnienie

metody podające-prezentacje multimedialne

metody programowane-z użyciem komputera

metody praktyczne-pokaz

metody praktyczne-seminarium

Bilans punktów ECTS:

udzial w seminariach - 30 godz.

przygotowanie prezentacji wynikow wlasnych badan - 90 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Chemia, stacjonarne II stopnia

Skrócony opis:

Student przedstawia wyniki realizowanej pracy magisterskiej w formie prezentacji mulimedialnej oraz bierze aktywny udział w dyskusji dotyczacej prezentowanych zagadnień naukowych.

Pełny opis:

Student przedstawia wyniki realizowanej pracy magisterskiej w formie prezentacji mulimedialnej oraz bierze aktywny udział w dyskusji dotyczacej prezentowanych zagadnień naukowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Literatura proponowana przez popmotora pracy magisterskiej

Literatura uzupelniająca

Literatura proponowana przez popmotora pracy magisterskiej

Uwagi:

Panel Nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna: Ostateczny termin zajęć zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na spotkaniu organizacyjnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.