Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biofarmacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-MF03-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Podstawy biofarmacji
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Mendyk
Prowadzący grup: Aleksander Mendyk, Adam Pacławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów chemii pozwalającą na:

zrozumienie związku między strukturą a aktywnością połączeń chemicznych w tym również związków biologicznie czynnych i biocząsteczek;

zna budowę i funkcji bariery biologicznye w organizmie, które wpływają na wchłanianie i dystrybucję leku;

potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia i terminy dotyczących dostępności farmaceutycznej i dostępności biologicznej,

zna i rozumie procesy farmakokinetyczne: wchłanianie, rozmieszczenie, metabolizm, uwalnianie (ADME) decydujące o zależności dawka – stężenie – czas

W zakresie umiejętności;

Posiada umiejętność powiązania struktury związków chemicznych z ich właściwościami fizykochemicznymi wpływającymi na dostępność farmaceutyczną i biologiczną

Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

Potrafi w sposób popularny i fachowy przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi dziedzinami.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

zaliczenie z przedmiotów: chemia fizyczna, fizjologia, biochemia medyczna, podstawy farmakologii, toksykologia ogólna, chemia leków


Wymagania dodatkowe: brak


Forma i warunki zaliczenia:

Kalkulacja nakładu pracy studenta:


Godziny kontaktowe 15h:

• wykłady 12 h,

• seminaria 3 h,


Przygotowanie do seminariów 15 h:

• dobór, wyszukanie odpowiedniego piśmiennictwa: 2 h,

• zapoznanie się z piśmiennictwem 10 h,

• przygotowanie do kolokwium końcowego 3 h.

Łączna ilość godzin: 30, co odpowiada 1 punktowi ECTSMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy;

Ocena udziału studenta w dyskusjach naukowych

W zakresie umiejętności:

Ocena udziału studenta w dyskusjach naukowych


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

• wykład informacyjny

• prezentacje multimedialne


Metody problemowe:

• metody aktywizujące-gry dydaktyczne

Bilans punktów ECTS:

Kalkulacja nakładu pracy studenta:


Godziny kontaktowe 15h:

• wykłady 12 h,

• seminaria 3 h,


Przygotowanie do seminariów 15 h:

• dobór, wyszukanie odpowiedniego piśmiennictwa: 5 h,

• zapoznanie się z piśmiennictwem 10 h,


Łączna ilość godzin: 30, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

chemia medyczna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wpływem szeregu właściwości leków na ich losy w ustroju, biologiczne efekty działania, w tym również farmakologiczne i toksyczne. Przedstawione zostaną zasady racjonalnego, ilościowego podejścia do projektowania leków pod kątem uzyskania optymalnej dostępności biologicznej, a także maksymalizacji ich działania farmakologicznego i minimalizacji działań niepożądanych. Przybliżone zostaną pojęcia dostępności biologicznej i farmaceutycznej.

Pełny opis:

1. Wstęp do biofarmacji (W: 1h)

1.1 Podstawowe pojęcia

1.2. Racjonalne strategie projektowania nowych leków

2. Wstęp do farmakokinetyki i farmakodynamiki (2h wykład)

3. Koncepcja LADME jako usystematyzowany opis losów leku w ustroju (W: 1h)

4. Drogi podania leków (W: 2h): droga doustna, przezskórna, do nosa, do oka, wziewna, doodbytnicza, dopochwowa

5. Bariery biologiczne i transport substancji leczniczych (W: 2h)

5.1. Modele błony biologicznej

5.2. Modele transportu substancji leczniczych

5.3. Właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych wpływające na efektywność ich transportu

5.4. Sposoby zwiększania efektywności transportu substancji leczniczych przez błony biologiczne

6. Modelowanie w ilościowej ocenie biofarmaceutycznych właściwości leku (W: 2h)

6.1. Modelowanie PK/PD i PBPK

6.2. Informatyka chemiczna: QSAR/QSPR

6.3. ADME/Tox prediction

6.4. Korelacja in vitro in vivo (IVIVC)

7. Indywidualizacja terapii i wyzwania na przyszłość w biofarmacji (W: 2h)

7.1. Farmakogenetyka

7.2. Terapia celowana

7.3. Nanotechnologie

8. Preparaty do podania inhalacyjnego (S: 3h)

8.1. Wziewne podanie leków: działanie miejscowe i systemowe

8.2. Czynniki wpływające na efektywność działania leków inhalacyjnych

8.3. Kontrola depozycji cząstek leku w układzie oddechowym człowieka

8.4. Przykłady preparatów handlowych

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Biofarmacja wyd. I polskie, red. M. Sznitowska, R. Kaliszan. Elsevier, Wrocław 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Janicki i in. Dostępność farmaceutyczna i biologiczna leków Ośrodek Informacji Naukowej „Polfa” Warszawa 2001.

2. Prace naukowe, http://pubmed.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.