Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-A05-17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Laboratorium specjalizacyjne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Modułu A III rok I sem. CHEMIA MEDYCZNA - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pałasz
Prowadzący grup: Piotr Banachowicz, Gabriela Całka-Kuc, Aleksandra Pałasz, Bartosz Trzewik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

CHM1_W04.3

1.Poprawnie opisuje i przedstawia mechanizmy reakcji wybranych metod syntezy różnych leków oraz potrafi przedstawić zakres zastosowań tych reakcji.

2.Potrafi sformułować idee tzw. zielonej chemii jak i jej praktyczne zastosowania.

3.Potrafi wyjaśnić stereochemiczne aspekty reakcji optycznie czynnych związków organicznych.

4.Potrafi rozpoznać i ogólnie scharakteryzować występujące w przyrodzie cukry, glikozydy, alkaloidy i terpenoidy.

CHM1_W04.5 Potrafi wskazać właściwe metody fizykochemiczne potrzebne do potwierdzenia struktur syntetyzowanych lub izolowanych z produktów naturalnych związków organicznych.

CHM1_W08 Poprawnie ocenia zagrożenia związane z pracą z substancjami kriogenicznymi, substancjami wysoce reaktywnymi oraz aparaturą próżniową.

W zakresie umiejętności:

CHM1_U02 Potrafi dokonać obróbki widm magnetycznego rezonansu jądrowego oraz widm w zakresie podczerwieni przy pomocy odpowiednich programów.

CHM1_U06

1. Poprawnie przeprowadza proste syntezy z udziałem

reagentów wrażliwych na wilgoć.

2. Wykonuje syntezę leku w skali mikro.

3. Potrafi rozdzielić mieszaninę związków za pomocą

chromatografii kolumnowej.

4. Wykonuje pod nadzorem destylacje próżniowe ciekłych

związków organicznych.

5.Potrafi rozdzielić mieszaninę enancjomerów z zastosowaniem chiralnej chromatografii HPLC

CHM1_U07 Potrafi dokonać analizy ryzyka planowanego eksperymentu z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych.

CHM1_U08 Potrafi wyszukiwać informacje o własnościach i syntezie związków organicznych w elektronicznych bazach danych oraz w publikacjach naukowych.

CHM1_U09 Prezentuje wyniki wybranego eksperymentu w formie krótkiego referatu.

W zakresie kompetencji:

CM1_K02 Potrafi pracować w grupie, wykonując złożony, kilkuetapowy eksperyment

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów: Chemia organiczna I , Chemia organiczna II, Chemia organiczna - laboratorium

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę wszystkich przewidzianych programem eksperymentów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CHM1_W04.3 Kolokwia wstępne przed wykonaniem eksperymentu

CHM1_W04.5 Kolokwia wstępne przed wykonaniem eksperymentu

CHM1_W08 Kolokwium wstępne z zasad BHP oraz kolokwia wstępne przed wykonaniem eksperymentu.

W zakresie umiejętności:

CHM1_U02 Sprawozdania z ćwiczeń, obserwacja pracy studenta.

CHM1_U06 Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia,Obserwacja pracy studenta

CHM1_U07 Kolokwium wstępne z zasad BHP, kolokwia wstępne przed wykonaniem eksperymentu.

CHM1_U08 Sprawozdania z ćwiczeń, kolokwia wstępne przed wykonaniem eksperymentu.

CHM1_U09 Ocena prezentacji ustnej.

W zakresie kompetencji:

CM1_K02 Sprawozdanie z wykonania eksperymentu.


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, pokazy

Bilans punktów ECTS:

-Udział w zajęciach laboratoryjnych - 105 godz.

- Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 50 godz.

-Wykonanie obliczeń i opracowanie sprawozdań -60 godz.

- Przygotowanie do ustnej prezentacji – 25 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 240 godz., co odpowiada 8 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Celem laboratoryjnych zajęć specjalizacyjnych z chemii organicznej jest poszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień tego przedmiotu, poznanie nowych technik laboratoryjnych, nowych technik obliczeniowych i analitycznych oraz utrwalenie nabytych wcześniej umiejętności. Studenci wykonują szereg zaawansowanych syntez, potwierdzają struktury uzyskanych połączeń metodami spektroskopowymi oraz prezentują wyniki wybranych eksperymentów pozostałym członkom grupy.

Pełny opis:

Studenci przeprowadzają jednoetapową lub wieloetapową syntezę różnych leków. Przeprowadzają reakcje z udziałem biomolekuł takich jak cholesterol, porfiryny, cukry. Stosują syntezę asymetryczną jako podstawowe narzędzie do otrzymywania enancjomerycznie czystych leków. Z zastosowaniem chiralnej chromatografii HPLC rozdzielają mieszaninę racemiczną leku. Studenci przeprowadzają reakcje należące do grupy „click chemistry” mające zastosowanie w chemii bioortogonalnej do obrazowania in vivo metabolizmu leku. Studenci uczą się nowych technik laboratoryjnych (chromatografia kolumnowa z doborem warunków, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, praca w skali mikro, praca w warunkach bezwodnych). Poznają podstawowe techniki izolowania z produktów roślinnych cennych związków leczniczych z grupy terpenów i alkaloidów. Wyniki niektórych eksperymentów prezentowane są pozostałym członkom grupy. Wybrane ćwiczenia połączone są z praktycznym wykorzystaniem metod spektroskopowych, widm w zakresie podczerwieni, widm magnetycznego rezonansu jądrowego oraz widm UV do potwierdzenia struktury otrzymanych połączeń. Niektóre ćwiczenia wymagają adaptacji przez studenta ogólnych procedur do konkretnych eksperymentów, jak również korzystania z profesjonalnych baz danych oraz z oryginalnych publikacji naukowych.

Literatura:

1. Comprehensive Organic Chemistry Experiments for the Laboratory Classroom” C. A. M. Afonso, R. Franzen, B. Tan, D. Simao, A. Trindade, J. Coelho, N. Candeias, Royal Society of Chemistry, 2017

2. J.McMurry, Chemia Organiczna, PWN 2007/2010

3. J.Clayden, N.Greeves, S.Warren, P.Wothers, Chemia Organiczna, WNT, Warszawa 2009

4. J.Gawroński, K.Gawrońska, K.Kacprzak, M.Kwit, Współczesna Synteza Organiczna. Wybór eksperymentów. PWN Warszawa 2012

5. A.Kołodziejczyk, Naturalne Związki Organiczne, PWN, Warszawa, 2003

6. A. Zejc, M. Gorczyca, Chemia Leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.