Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rentgenografia strukturalna biocząsteczek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-B01-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Rentgenografia strukturalna biocząsteczek
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Lewiński
Prowadzący grup: Marlena Gryl, Katarzyna Kurpiewska, Joanna Loch, Leszek Malec, Marcin Oszajca, Agnieszka Skórska-Stania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w biochemii i biologii strukturalnej

Dysponuje wiedzą z zakresu fizyki umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów fizycznych istotnych dla badań rentgenograficznych układów biologicznych.

Dysponuje wiedzą z zakresu metod informatycznych i statystycznych umożliwiającą podstawową analizę uzyskiwanych danych eksperymentalnych oraz korzystanie ze specjalistycznych baz danych.

Zrozumienie związku między strukturą a aktywnością połączeń chemicznych białek oraz innych związków biologicznie czynnych

Ma szczegółową wiedzę dotyczącą tematyki naukowej oraz technik eksperymentalnych stosowanych przy realizacji pracy licencjackiej.

Dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpieczeństwa związane z promieniowaniem rentgenowskim

Posiada wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej, intelektualnej, a także w zakresie informacji patentowej.

W zakresie umiejętności:

Potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w krystalografii i bioinformatyce.

Posiada umiejętność powiązania struktury związków chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością biologiczną.

Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami obliczeniowymi stosowanymi rentgenografii strukturalnej.

Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci sprawozdania zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.

Potrafi uczyć się samodzielnie

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Posiada umiejętności językowe w zakresie niezbędnym do korzystanie ze specjalistycznych baz danych

W zakresie kompetencji społecznych:

Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, umie postępować w stanach zagrożenia.Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie w oparciu o ocenę z kolokwium wstępnego i wykonania ćwiczeń oraz sprawozdania

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium ustne lub pisemne, sprawozdanie, obserwacja aktywności studentów w dyskusjach podejmowanych na zajęciach

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 h

przygotowanie do ćwiczeń 15h

opracowanie sprawozdania 15h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Chemia medyczna

Skrócony opis:

Narzędzia i metody wykorzystywane badaniach rentgenograficznych związków małocząsteczkowych oraz białek.

Pełny opis:

Metody i narzędzia badania struktury przestrzennej związków małocząsteczkowych oraz makrocząsteczek z użyciem dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w zakresie niezbędnym do planowania takich badań i korzystania ze specjalistycznej literatury. Badania rentgenograficzne polimorfizmu leków.

Literatura:

Artykuły oraz źródła internetowe wskazane na zajęciach

M. Jaskólski, Krystalografia dla biologów, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.