Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza próbek biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-B03-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Analiza próbek biologicznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Woźniakiewicz
Prowadzący grup: Renata Wietecha-Posłuszny, Aneta Woźniakiewicz, Michał Woźniakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

CHM1_W04.5 Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów chemii pozwalającą na posługiwanie się metodami analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej związków chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem próbek pochodzenia biologicznego

W zakresie umiejętności;

CHM1_U07 Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP)

CHM1_U11 Potrafi uczyć się samodzielnie

W zakresie kompetencji:

CM1_K01 Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

Wymagania wstępne:

Wprowadzenie do statystycznego opracowania danych pomiarowych

Chemia analityczna z elementami bioanalizy

Chemia analityczna z elementami bioanalizy – laboratorium

Chemia fizyczna

Chemia fizyczna – laboratorium


Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe 70%

Aktywność na zajęciach i udział w dyskusji 30%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Z zakresu wiedzy:

CHM1_W04.5 Kolokwium zaliczeniowe Aktywność w dyskusji na zajęciach

W zakresie umiejętności:

CHM1_U07 Aktywność w dyskusji na zajęciach

CHM1_U11 Kolokwium zaliczeniowe, Aktywność w dyskusji na zajęciach

W zakresie kompetencji:

CM1_K01 Aktywność w dyskusji na zajęciach


Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna

wykład konwersatoryjny

klasyczna metoda problemowa


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 15 h

Przygotowanie do zajęć i kolokwium zaliczeniowego 15 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia stosowane w analizie materiału biologicznego. Kontrola jakości i zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) w badaniach próbek biologicznych. Znaczenie analizy moczu, płynów z jam ciała i materiałów alternatywnych w badaniach klinicznych i sądowych. Metody przygotowania próbek biologicznych. Klasyczne i instrumentalne metody badania próbek biologicznych. Metody analityczne i diagnostyczne oparte na reakcji antygen-przeciwciało. Reakcje chemiczne wykorzystywane w analitycznych aparatach diagnostycznych.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia stosowane w analizie materiału biologicznego: próbka reprezentatywna, przechowywanie i konserwacja próbek, analiza jakościowa i ilościowa. Kontrola jakości i zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) w badaniach próbek biologicznych: Ewolucja kontroli jakości badań laboratoryjnych, prowadzenie kontroli jakości badań w laboratorium, aktualne kryteria wyboru systemów kontroli analiz, błędy analityczne, Odpowiedzialność za interpretację wyniku. Znaczenie analizy moczu, płynów z jam ciała i materiałów alternatywnych w badaniach klinicznych i sądowych technikami instrmentalnymi i wskaźnikowymi. Metody przygotowania próbek biologicznych: podstawy fizykochemiczne procesów mineralizacji i ekstrakcji omówione na wybranych przykładach. Klasyczne i instrumentalne metody badania próbek biologicznych. Metody analityczne i diagnostyczne oparte na reakcji antygen-przeciwciało. Reakcje chemiczne wykorzystywane w analitycznych aparatach diagnostycznych: budowa i zasada działania podstawowych urządzeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C.D. Klaasen, J.B. Watkins III, Podstawy toksykologii, MedPharm Polska, 2014

2. J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa 2000.

3. I. Baranowska, Analiza śladowa – zastosowania, Wydawnictwo Malamut, 2013

4. Skoog Douglas A., West Donald M., Holler F. James, Crouch Stanley R., Podstawy chemii analitycznej, t. 1-2, PWN 2007

Literatura uzupełniająca

1. Z. Ostrowska, B. Mazur, Diagnostyka laboratoryjna dla studentów medycyny. Skrypt dla studentów III roku kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, e-book, 2012

2. V. Samanidou, Pharmacology - Research, Safety Testing and Regulation : Drug Monitoring by Hplc: Recent Developments, Nova Science Publishers, Inc., 2010 (ebary collection, dostępny dla studentów I pracowników UJ, http://site.ebrary.com/lib/ujagiellonski/home.action)

3. Li, Wenkui, Tse, Francis L.S., Zhang, Jie, Handbook of Lc-Ms Bioanalysis : Best Practices, Experimental Protocols, and Regulations, John Wiley & Sons, 2013 (ebary collection, dostępny dla studentów I pracowników UJ, http://site.ebrary.com/lib/ujagiellonski/home.action

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.