Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody biologii molekularnej w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-B05-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Metody biologii molekularnej w medycynie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Loch
Prowadzący grup: Joanna Loch, Przemysław Łabuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Z zakresu wiedzy;

CHM1_W02 Dysponuje wiedzą pozwalającą wyjaśnić mechanizmy leżące u podstaw zjawiska elektroforezy białek i kwasów nukleinowych, techniki łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), transferu białek na membrany (blotting) oraz innych technik omawianych w ramach kursu.

CHM1_W04.4 Rozumie związek między strukturą a aktywnością połączeń chemicznych w tym również związków biologicznie czynnych i biocząsteczek

CHM1_W05.1 Definiuje podstawowe pojęcia i terminy biologiczne z zakresu morfologii i fizjologii organizmów żywych;

CHM1_W05.3 Zna budowę komórki bakteryjnej, potrafi przedstawić zastosowania różnorodnych szczepów bakteryjnych w biologii molekularnej

CHM1_W11 Dysponuje wiedzą na temat wykorzystania technik biologii molekularnej w chemii biomedycznej, diagnostyce medycznej oraz w terapii

W zakresie umiejętności;

CHM1_U02 Potrafi samodzielnie interpretować wyniki elektroforezy, oszacować masę DNA i białka na podstawie porównania z wzorcem, potrafi ocenić czystość badanego preparatu na podstawie wyników elektroforezy.

CHM1_U04 Posiada umiejętność powiązania struktury związków chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością biologiczną, np. rozumie mechanizm oddziaływania antygen-przeciwciało.

CHM1_U05 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami badawczymi stosowanymi chemii medycznej: potrafi samodzielnie wykonać podstawowe czynności laboratoryjne niezbędne w biologii molekularnej, np. przygotować komórki kompetentne, wyizolować materiał genetyczny, wykonać elektroforezę DNA, białek oraz blotting.

CHM1_U06 Potrafi samodzielnie oczyścić plazmidowe i genomowe DNA posługując się wybranym zestawem do izolacji kwasów nukleinowych.

CHM1_U07 Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.

W zakresie kompetencji:

CHM1_K01 Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.

CHM1_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie w czasie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

CHM1_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

CHM1_K06 Rozumie społeczne aspekty praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności i związaną z tym odpowiedzialność.

CHM1_K08 Dba o jakość i staranność wykonywania zadańWymagania wstępne:

zaliczenie kursu biochemii medycznej lub biochemii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Laboratorium - zaliczenie na podstawie pozytywnych ocen z wykonania ćwiczeń, pozytywnych ocen ze sprawozdań oraz krótkich kolokwiów wstępnych pisemnych lub ustnych,

Seminarium - zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywnego uczestnictwa,

Zaliczenie całego kursu (S+L) - kolokwium pisemne lub testowe, warunkiem dopuszczenia jest zaliczenie laboratorium i seminarium.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CHM1_W02 kolokwium pisemne lub testowe

CHM1_W04.4 kolokwium pisemne lub testowe

CHM1_W05.1 kolokwium pisemne lub testowe

CHM1_W05.3 kolokwium pisemne lub testowe

CHM1_W11 kolokwium pisemne lub testowe

W zakresie umiejętności;

CHM1_U02 sprawozdanie

CHM1_U04 sprawozdanie

CHM1_U05 sprawozdanie

CHM1_U06 sprawozdanie

CHM1_U07 sprawozdanie

W zakresie kompetencji;

CHM1_K01 kolokwium wstępne

CHM1_K02 obserwacja

CHM1_K03 kolokwium wstępne

CHM1_K06 kolokwium wstępne i sprawozdanie

CHM1_K08 sprawozdanie


Metody dydaktyczne:

metody podające - prezentacje multimedialne,

metody aktywizujące - seminarium,

metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

udział w seminariach - 15 h, przygotowanie do seminariów - 15 h

udział w laboratorium - 15 h, przygotowanie do laboratorium -10 h, przygotowanie sprawozdań - 15h , przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu - 20 h

Razem 90 godz. co odpowiada 3 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

W ramach kursu omawiane są podstawowe metody i techniki biologii molekularnej oraz ich wykorzystanie w różnych dziedzinach badań biomedycznych, diagnostyki medycznej i terapii.

Pełny opis:

Seminarium: Omówienie podstawowych technik i narzędzi stosowanych w biologii molekularnej. Szczepy bakteryjne wykorzystywane w biologii molekularnej. Metody izolacji materiału genetycznego z próbek biologicznych i sposoby przygotowania próbek do analizy. Podstawy teoretyczne metody łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) i jej zastosowania w różnych dziedzinach biologii molekularnej, genetyki i medycyny. Podstawy teoretyczne elektroforezy kwasów nukleinowych w żelach agarozowych oraz metody wizualizacji wyników elektroforez. Inne techniki wykorzystywane w biologii molekularnej, np. FISH, mikromacierze RNA i ich zastosowanie w diagnostyce medycznej. Elektroforeza białek w żelach poliakrylamidowych - podstawy teoretyczne metody, typy elektroforezy, sposoby przygotowania próbek, wizualizacja rozdzielonych białek. Blotting, podstawy teoretyczne, techniki wizualizacji białek na membranie, przeciwciała monoklonalne i ich wykorzystanie w badaniach biomedycznych, testy immunoenzymatyczne, np. ELISA.

Ćwiczenia laboratoryjne: praktyczne wykorzystanie wybranych zagadnień omawianych na seminarium. Komórki kompetentne E. coli, transformacja. Izolacja plazmidowego i genomowego DNA, elektroforeza kwasów nukleinowych, elektroforeza białek, blotting.

Literatura:

Lubert Stryer, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko. Biochemia. PWN, Warszawa 2009, wyd.4

A. Kozik, M. Rąpała-Kozik, I. Guevara-Lora. Analiza instrumentalna w biochemii. Wybrane problemy i metody instrumentalnej biochemii analitycznej. Seria Wydawnicza Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.