Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-O201-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok I sem. CHEMIA MEDYCZNA - stacjonarne i stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rys
Prowadzący grup: Małgorzata Krasodomska, Bogdan Musielak, Barbara Rys, Bartosz Trzewik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

1.Potrafi rozpoznać i nazwać proste grupy funkcyjne w związkach organicznych.

2. Potrafi nazywać zgodnie z zasadami nomenklatury IUPAC węglowodory nasycone, nienasycone i aromatyczne oraz ich niektóre pochodne (halogenki organiczne, pochodne nitrowe, aminy, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, etery, epoksydy).

3. Potrafi wymienić, opisać i podać przykłady głównych typów reakcji organicznych (substytucja rodnikowa, substytucja nukleofilowa, addycja elektrofilowa, eliminacja, aromatyczna substytucja elektrofilowa oraz pokrewne).

4. Potrafi zapisać i objaśnić mechanizmy wymienionych reakcji oraz przewidzieć na ich podstawie przebieg procesu i powstające produkty, z uwzględnieniem możliwych przegrupowań i aspektów termodynamicznych i kinetycznych

Poprawnie interpretuje kwantowomechaniczny opis atomów i cząsteczek: potrafi wyjaśnić pojęcie hybrydyzacji oraz zasadę tworzenia orbitali molekularnych z orbitali atomowych, stosuje pojęcia HOMO i LUMO.

Potrafi zidentyfikować i przedstawić niektóre zagrożenia ekologiczne będącym wynikiem stosowania substancji organicznych.

Potrafi określić zagrożenia wynikające ze stosowania substancji chemicznych.

Potrafi określić znaczenie współczesnych osiągnięć chemii oraz nauk biomedycznych dla rozwoju nowych technologii.

W zakresie umiejętności:

Potrafi stosować podstawowe procedury syntezy i izolacji produktów reakcji.

Potrafi stosować metody spektroskopowe do określenia struktury połaczeń organicznych.

Potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka wynikającą z właściwości stosowanych odczynników chemicznych i procedur eksperymentalnych

Potrafi korzystać z baz danych w tym bazy reaxys.

Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.

Potrafi uczyć się samodzielnie

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

W zakresie kompetencj społecznych:

Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, umie postępować w stanach zagrożenia.

Rozumie społeczne aspekty praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności i związaną z tym odpowiedzialność;


Wymagania wstępne:

Zaliczenie chemii organicznej I

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – egzamin pisemny

Konwersatorium – zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnych kolokwiów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium.


Metody dydaktyczne:

Wykład - Metoda podająca, wykład informacyjny ilustrowany prezentacjami multimedialnymi

Konwersatorium - klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30 godz.

Udział w konwersatoriach 30 godz.

Przygotowanie i udział w egzaminie 40 godz.

Przygotowanie do zajęć 45 godz.

Łączny nakład pracy studenta 145 godz. co odpowiada 5 punktom ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

chemia medyczna

Skrócony opis:

Wykłady przedstawią systematykę połączeń organicznych od węglowodorów po białka i kwasy nukleinowe. Wykażą zależność od struktury molekuły własności fizycznych, głównie spektroskopowych, i reaktywność związków organicznych. Omówione będą reakcje związków organicznych, które realizowane są pod wpływem enzymów w komórkach organizmów żywych.

Pełny opis:

Zjawisko tautomerii keto-enolowej. Reaktywność połączeń karbonylowych w położeniu alfa. Reakcje anionów enolanowych: halogenowanie, alkilowanie, arylowanie oraz reakcje kondensacji aldolowej. Kwasy karboksylowe i ich pochodne funkcyjne. Synteza i reaktywność kwasów karboksylowych. Budowa, otrzymywanie i właściwości estrów, chlorków kwasowych, amidów i bezwodników kwasowych. Reakcje substytucji nukleofilowej w grupie acylowej. Zastosowanie estrów kwasu acetylooctowego i malonowego w syntezie organicznej. Kondensacja Claisena, addycja Michaela i podobne reakcje. Enaminy i ich zastosowanie w syntezie. Aminy, ich zasadowość i nukleofilowość. Synteza i reakcje amin: alkilowanie, acylowanie. Sole diazoniowe i ich zastosowanie w syntezie organicznej. Aromatyczna substytucja nukleofilowa. Związki heterocykliczne: struktura, nomenklatura, właściwości kwasowe i zasadowe oraz reaktywność. Biologicznie aktywne związki heterocykliczne. Alkaloidy. Węglowodany struktura i konformacje monocukrów, efekty stereoelektronowe. Przykłady di- i oligosacharydów. Polisacharydy budowa i funkcje w układach biologicznych. Aminokwasy, peptydy i białka. Wiązanie peptydowe: struktura elektronowa i konformacje. Struktura i funkcje białek. Nukleozydy, nukleotydy i kwasy nukleinowe. Budowa i funkcje biologiczne. Lipidy. Steroidy – struktura, stereochemia, funkcje. Reakcje pericykliczne. Konwersatoria będą poświęcone rozwiązywaniu zadań problemowych związanych z materiałem prezentowanym w trakcie wykładów.

Wykłady przedstawią systematykę połączeń organicznych od węglowodorów po białka i kwasy nukleinowe. Wykażą zależność od struktury molekuły własności fizycznych, głównie spektroskopowych, i reaktywność związków organicznych. Omówione będą reakcje związków organicznych, które realizowane są pod wpływem enzymów w komórkach organizmów żywych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. J. McMurry Chemia organiczna; PWN, Warszawa, 2005.

Literatura uzupełniająca

1. R. T. Morrison, R. N. Boyd Chemia organiczna; PWN, Warszawa, 1998.

2. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers Chemia organiczna; WNT, Warszawa, 2010.

3. R.J. Ouellette, J.D. Rawn, Organic Chemistry- Structure, Mechanism, and Synthesis; Elsevier, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.