Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-O201L-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok II sem. CHEMIA MEDYCZNA - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Trzewik
Prowadzący grup: Piotr Goszczycki, Marcin Karelus, Magdalena Konieczny, Małgorzata Krasodomska, Piotr Milart, Ewa Surmiak, Marcin Tomala, Bartosz Trzewik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Potrafi opisać i omówić zgodnie z przyjętą terminologią wykonywany eksperyment z zakresu syntezy organicznej

Potrafi przedstawić w formie graficznej i skomentować podstawowe mechanizmy reakcji organicznych.

Potrafi wymienić i opisać podstawowe techniki syntezy, oczyszczania, oraz analizy klasycznej i instrumentalnej związków organicznych, jak również sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia tych operacji.

Potrafi określić właściwości fizykochemiczne, reaktywność i zagrożenia stwarzane przez podstawowe rozpuszczalniki i odczynniki organiczne.

Ma szczegółową wiedzę z zakresu chemii organicznej oraz znajomość prowadzenia eksperymentów z tej dziedziny.

Potrafi zidentyfikować i przedstawić niektóre zagrożenia ekologiczne będącym wynikiem stosowania substancji organicznych.

Prawidłowo formułuje podstawowe zasady bezpiecznej pracy obowiązujące w laboratoriach chemii organicznej

W zakresie umiejętności:

Potrafi przewidzieć reaktywność klas związków organicznych

Potrafi stosować podstawowe procedury syntezy i izolacji produktów reakcji.

Potrafi stosować metody spektroskopowe do określenia struktury połączeń organicznych.

Potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka wynikającą z właściwości stosowanych odczynników chemicznych i procedur eksperymentalnych

Potrafi korzystać z baz danych w tym bazy reaxys.

Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.

Potrafi uczyć się samodzielnie

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

W zakresie kompetencji społecznych:

Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, umie postępować w stanach zagrożenia.

Rozumie społeczne aspekty praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności i związaną z tym odpowiedzialność;


Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z chemii organicznej, Ukończone kursy: Chemia Organiczna I i Chemia Organiczna II (WCh-ML-O111-18, WCh-ML-O201-18 lub kursu równoważnego)

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. W oparciu o wyniki pracy laboratoryjnej (przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń, wykonanie eksperymentów i opracowanie sprawozdań).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium wstępne, ocena sprawozdania

Ocena realizacji ćwiczeń laboratoryjnych

Metody dydaktyczne:

metody problemowe-klasyczna metoda problemowa

metody problemowe-metody aktywizujące-metoda sytuacyjna

metody praktyczne-ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 90 godz.

Samodzielne opanowanie omawianych narzędzi -50 godz.

Przygotowanie sprawozdań z zadań laboratoryjnych - 50 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 190 godz., co odpowiada 5 punktom ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Chemia medyczna, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Podczas pracowni studenci zapoznają się z podstawowymi operacjami laboratoryjnymi, praktycznym wykorzystaniem ich w syntezie organicznej, oraz z elementami klasycznej i spektroskopowej analizy związków organicznych.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z zastosowaniem operacji jednostkowych do izolacji, oczyszczania i identyfikacji produktów reakcji. Do operacji tych należą: krystalizacja z rozpuszczalnika organicznego (z doborem rozpuszczalnika), destylacje (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), używanie wyparki próżniowej, chromatografie: cienkowarstwowa i kolumnowa, ekstrakcja rozpuszczalnikami organicznymi, ogrzewanie mieszanin reakcyjnych pod chłodnicą zwrotną, sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem, osuszanie roztworów i ciał stałych, oznaczanie stałych fizycznych (temperatura topnienia i wrzenia, współczynnik załamania światła). Każdy student wykonuje samodzielnie ćwiczenia wstępne (np. krystalizacja i chromatografia) oraz kilka syntez z różnych działów omawianych w czasie kursu, w tym syntezy wieloetapowe. Otrzymane produkty są charakteryzowane spektroskopowo (MS, IR, 1H i 13C NMR). Na część analityczną składa się identyfikacja nieznanych związków przy udziale metod klasycznych i spektroskopowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. A. Czarny, B. Kawałek, A. Kolasa, P. Milart, B. Rys, J. Wilamowski Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej, Adamantan, Warszawa, 2008 (on-line: www.skryptoszafa.pl

2. J. McMurry Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2005.

3. R. T. Morrison, R. N. Boyd Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1998.

4. R. Walczyna, J. Sokołowski, G. Kupryszewki, Analiza związków organicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2001.

Literatura uzupełniająca

1. A. Vogel, Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa, 2006.

Uwagi:

Gr. 3 zajęcia odrabiane 1.07.2020 15.00 - 20.45, 15.07.2020 14.30-20.30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.