Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia z elementami immunologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-O202-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia z elementami immunologii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok I sem. CHEMIA MEDYCZNA - stacjonarne i stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska, Katarzyna Turnau
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Krzysztof Rakus, Przemysław Ryszka, Katarzyna Turnau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z:

budową i funkcją struktur komórki prokariotycznej,. molekularnymi kryteriami klasyfikacji mikroorganizmów, systematyką bakterii,

charakterystyką wybranych grup mikroorganizmów, wymaganiami odżywczymi i typami procesów metabolicznych, wzrostem i rozmnażaniem mikroorganizmów, strukturą genomu bakterii, plazmidami i ekspresją informacji genetycznej, budową i namnażaniem wirusów, bakteriofagów, genetycznym podłożem zmienności mikroorganizmów , Molekularnymi mechanizmami działania antybiotyków i modelami oporności bakterii na antybiotyki, mikrobiomem ludzkim, patogennością drobnoustrojów.

Elementami immunologii: anatomią i morfologią układu odpornościowego, przebiegiem wrodzonej i nabytej (komórkowej i humoralnej) reakcji odpornościowej, podziałem i funkcją poszczególnych populacji leukocytów, mechanizmami regulacji przebiegu reakcji odpornościowej i strategiami unikania przez patogeny odpowiedzi immunologicznej.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna podstawowe techniki badawcze mikrobiologii i charakterystykę poszczególnych grup mikroorganizmów. Zna podstawy mikrobiologii i wirusologii medycznej, prawa Kocha oraz podstawowe terminy mikrobiologiczne.

Student rozumie i potrafi wytłumaczyć znaczenie pojęć stosowanych w immunologii oraz rozumie mechanizmy regulujące przebieg reakcji odpornościowej ze szczególnym uwzględnieniem interakcji gospodarz patogen. Zna aktualny stan wiedzy dotyczącej mechanizmów odpowiedzi wrodzonej i nabytej. Zna i rozumie sposób wykorzystywania w naukach biomedycznych zjawiska pamięci i swoistości reakcji immunologicznych. Zna mechanizmy wykorzystywane przez patogeny do obrony przed układem odpornościowym gospodarza.

Umiejętności:

Stosuje w laboratorium zasady bezpiecznej pracy z mikroorganizmami. Potrafi rozróżniać grupy mikroorganizmów, izolować je i utrzymywać ich kultury. Potrafi wykonać proste barwienia mikrobiologiczne i prezentować obserwowany materiał.

Student czyta ze zrozumieniem literaturę i posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu mikrobiologii, immunologii oraz zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu aktualnych problemów dotyczących odporności (np. znaczenie szczepień profilaktycznych czy skutki nadużywania antybiotykoterapii). Student potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do rozwiązywania problemów badawczych.

Postawy:

Student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk o odporności z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: egzamin pisemny w formie krótkich esejów ze schematami wykonanymi przez studentów. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 60% pkt możliwych do uzyskania.

Do egzaminu będzie dopuszczony student, który brał udział we wszystkich ćwiczeniach i konwersatoriach a także uzyskał zaliczanie kolokwiów i prezentacji na konwersatorium. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest otrzymanie co najmniej 60% pkt możliwych do uzyskania. Warunkiem zaliczenia konwersatoriów jest przygotowanie poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany temat.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza i umiejętności studenta zostaną sprawdzone podczas kolokwiów cząstkowych i egzaminu pisemnego. Dodatkowym kryterium weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez studentów będzie ocena przygotowanych przez nich prezentacji/wygłoszonych referatów oraz ich aktywny udział w dyskusji naukowej zarówno własnej prezentacji jak i wyników prezentowanych przez kolegów i prowadzących przez cały okres trwania kursu.

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny)

• metody problemowe (wykład konwersatoryjny, ćwiczenia),

• metody aktywizujące (ćwiczenia, seminarium, dyskusja dydaktyczna)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h

ćwiczenia – 6 h

konwersatorium – 9 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 20 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 15 h


w sumie 120 = 4 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

chemia medyczna

Pełny opis:

Wykłady: Budowa i funkcje struktur komórki prokariotycznej. Molekularne kryteria klasyfikacji mikroorganizmów, systematyka bakterii i innych mikroorganizmów. Charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów. Wymagania odżywcze i typy procesów metabolicznych. Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Struktura genomu bakterii, plazmidy i ekspresja informacji genetycznej. Budowa i namnażanie wirusów, bakteriofagi

Genetyczne podłoże zmienności mikroorganizmów – mutacje, rekombinacje i przenoszenie materiału genetycznego u bakterii. Mechanizmy działania antybiotyków i modele oporności bakterii na antybiotyki. Wpływ czynników środowiska na drobnoustroje. Naturalne środowiska bytowania mikroorganizmów. Mikrobiom człowieka. Patogenność drobnoustrojów.

Elementy immunologii. Istota działania układu odpornościowego. Główne komponenty układu odpornościowego. Komórki zaangażowane w odporność wrodzoną i nabytą. Narządy limfatyczne centrale i obwodowe. "Szkolenie" i krążenie limfocytów. Odporność wrodzona i nabyta. Mechanizmy odporności nieswoistej. Związane z patogenami wzorce PAMP, receptory wiążące patogeny (PRR), inflamasom. Odczyn zapalny. Fagocytoza, zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe i mechanizmy cytotoksyczności komórek żernych. Cytokiny. Odporność nabyta: odpowiedź komórkowa i humoralna. Pamięć i swoistość odporności z udziałem limfocytów i przeciwciał. Cząsteczki wiążące antygen i organizacja kodujących je genów. Receptory limfocytów T (TCR) i limfocytów B (BCR/Ig). Cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Prezentacja antygenów limfocytom. Aktywacja limfocytów. Mechanizmy cytotoksyczności limfocytów. Struktura i funkcje przeciwciał. Regulacja odpowiedzi immunologicznej. Elementy immunopatologii i immunologii klinicznej (alergie, autoimmunizacja, niedobory odporności, immunologia transplantacyjna).

Ćwiczenia: izolacja i hodowla mikroorganizmów, Sposoby barwienia bakterii, mikrobiologia żywności, badanie wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki

Konwersatoria: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii. Najnowsze informacje na temat niedawno odkrytych i nietypowych populacji/subpopulacji leukocytów: limfocyty Th17, Treg, iNKT, makrofagi M1 i M2, komórki dendrytyczne mDC, i pDC. Przeszłość i teraźniejszość terapii wrodzonych i nabytych doborów odporności. Szczepienia profilaktyczne – fakty i mity. Zagrożenia związane z nadużyciem antybiotykoterapii

Literatura:

Literatura podstawowa:

Przondo-Mordaska i in. 2011. Mikrobiologia. Edra Urban & Partner.

Graeme-Cook i in. 2017. Krótkie wykłady Mikrobiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. 2017. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Fanger M.W., Whelan A., Lydyard P. M. 2017. Immunologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa,

Literatura uzupełniająca:

Najnowsze polsko- i angielsko-języczne prace dotyczące tematyki prowadzonych zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.