Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-O204L-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok I sem. CHEMIA MEDYCZNA - stacjonarne i stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Matoga, Maria Oszajca
Prowadzący grup: Olga Mazuryk, Maria Oszajca, Dominika Pawcenis, Grzegorz Stopa, Adam Sułek, Anna Wądołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zkresie wiedzy:

Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów chemii pozwalającą na:

posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną, charakterystykę stanów materii i ich właściwości, charakteryzowanie typów reakcji chemicznych, ich mechanizmów w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym;

1. sprawne posługiwanie się nomenklaturą związków kompleksowych.

2. rozróżnianie trwałości termodynamicznej i kinetycznej kompleksów; charakteryzowanie prostych równowag w roztworach związków kompleksowych.

3.znajomość przykładów związków nieorganicznych wykazujących właściwości katalityczne oraz fotochemiczne.

Poznanie metod syntezy związków nieorganicznych i organicznych oraz określenie ich właściwości;

1. omówienie wybranych typów izomerii związków koordynacyjnych

2. omówienie reaktywności wybranych związków nieorganicznych oraz przykładów metod ich syntezy

Posługiwanie się metodami analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej wybranych jonów i związków chemicznych;

1. interpretację wyników analizy elementarnej (w tym ustalanie wzoru empirycznego)

2. omówienie podstawowych pojęć oraz jakościową i ilościową interpretację widm UV-vis i IR

3. omówienie podstawowych pojęć i interpretację wyników badań właściwości magnetycznych związków kompleksowych

4. omówienie podstaw metody cyklicznej woltamperometrii i jej wykorzystanie w badaniu wodnych roztworów wybranych kompleksów

Dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym.

1. Zna zasady BHP dotyczące bezpiecznego postępowania z niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi oraz ich utylizacja

2. Zna symbole i oznaczenia występujące w kartach charakterystyk odczynników chemicznych

3. Zna stosowania środków ochrony

4. Zna zasady postępowania w przypadku pożaru, potrafi wskazać drogi ewakuacyjne

5. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

6. Zna podstawowe zasady obsługi butli ciśnieniowych

Zna uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną.

Zna wymagania dotyczące samodzielnej pracy podczas wykonywania doświadczeń, pisania kolokwiów i sprawozdań

W zakresie umiejętności:

Posiada umiejętność pomiaru, wyznaczania wielkości fizykochemicznych przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń.

1. potrafi posługiwać się urządzeniami laboratoryjnymi, zgodnie z instrukcją obsługi, takimi, jak: Spektrometr Uv-vis; konduktometr; spektrometr IR-ATR; waga magnetyczna Evansa; mieszadło magnetyczne; łaźnia wodna; analizator elektrochemiczny; lampa UV; butla ciśnieniowa z gazem

2. Posiada umiejętność samodzielnego przeprowadzania doświadczeń zgodnie z instrukcją, obserwacji rezultatów, wyciągania wniosków i przedstawiania wyników w formie pisemnej

Posiada podstawową umiejętność syntezowania, oczyszczania oraz analizy związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych.

1. posiada umiejętność syntezy związków nieorganicznych w oparciu o istniejące przepisy,

2. posiada umiejętność interpretacji wyników analizy elementarnej,

3. potrafi posłużyć się spektroskopią UV-Vis oraz IR w podstawowej analizie jakościowej i ilościowej.

4. posiada podstawową umiejętność analizy wybranych wyników pomiarów podatności magnetycznej oraz pomiarów metodą woltamperometrii cyklicznej

Naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.

1. potrafi stosować przepisy BHP pozwalające na bezpieczną pracę w laboratorium chemicznym.

2. potrafi postępować z niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi oraz zna sposoby ich selekcjonowania i utylizacji

3. potrafi posługiwać się oznaczeniami substancji chemicznych.

4. potrafi stosować środki ochrony osobistej

5. potrafi stosować przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na Wydziale Chemii

6. potrafi udzielać pierwszej pomocy w wybranych wypadkach 7. potrafi obsługiwać wybrane butle ciśnieniowe

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Posiada umiejętność przygotowania pisemnego sprawozdania w języku polskim dotyczącego prac wykonywanych w laboratorium.

W zakresie kompetencji:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi uczestniczyć w pracy grupy przy wykonywaniu zadań laboratoryjnych i ją koordynować

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, umie postępować w stanach zagrożenia.

1.potrafi stosować przepisy BHP pozwalające na bezpieczną pracę w laboratorium chemicznym.

2 potrafi w sposób odpowiedzialny używać odczynników chemicznych oraz odpowiednio je utylizować

3. potrafi posługiwać się oznaczeniami substancji chemicznych.

4. potrafi stosować środki ochrony osobistej

5. potrafi stosować przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na Wydziale Chemii

6. potrafi udzielać pierwszej pomocy w wybranych wypadkach 7. potrafi obsługiwać wybrane butle ciśnienioweWymagania wstępne:

podstawy chemii

Forma i warunki zaliczenia:

kolokwia pisemne przed zajęciami laboratoryjnymi; praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania warunki zaliczenia: a) wykonanie wszystkich ćwiczeń, w tym przy każdym zaliczenie kolokwium (minimum 25% punktów) i złożenie sprawozdania; zaakceptowanego i ocenionego przez prowadzącego ćwiczenie; b) zdobycie minimum 60% ogółu punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

kolokwia pisemne przed zajęciami laboratoryjnymi; pisemne sprawozdania

test ze znajomości przepisów BHP

praca lakolokwia pisemne przed zajęciami laboratoryjnymi; praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania

W zakresie umiejętności:

praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania

W zkresie kompetencji:

praca laboratoryjna


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 45 godz. Przygotowanie do ćwiczeń i przygotowanie sprawozdań - 45 godz. Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Chemia medyczna, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Związki koordynacyjne: skład; nazewnictwo; izomeria; teorie wiązań; właściwości magnetyczne, redoksowe i fotochemiczne; widma elektronowe oraz widma IR; przewodnictwo roztworów. Termodynamika i kinetyka tworzenia kompleksów jonów metali. Chemia pierwiastków bloku d i f.

Pełny opis:

Laboratorium z chemii nieorganicznej i bionieorganicznej wprowadza studentów w zagadnienia związane z syntezą, reaktywnością oraz charakterystyką fizykochemiczną związków nieorganicznych a w szczególności związków kompleksowych. Przedstawia w sposób praktyczny podstawowe pojęcia i prawa w chemii koordynacyjnej. Oprócz nauki planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych, studenci nabywają umiejętność analizy otrzymanych wyników oraz ich przedstawiania w formie pisemnej. Celem kursu jest także kształtowanie u studentów niezależnego i krytycznego myślenia, niezbędnego w świecie badań naukowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) instrukcje do ćwiczeń

2) A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wyd.6, PWN, Warszawa 2010.

3) M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasielewski, Wstęp do chemii koordynacyjnej, PWN, Warszawa 2010.

4)F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Chemia nieorganiczna - Podstawy, PWN, Warszawa 1995.

5) S. F. A. Kettle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca:

1) C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, 3rd ed., Pearson Education Ltd., 2008

2) D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic Chemistry, 5th ed., Oxford University Press, 2009

3) J. R. Gispert, Coordination chemistry, Wiley-VCH, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.