Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii medycznej - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-O301L-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii medycznej - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kalinowska-Tłuścik
Prowadzący grup: Sebastian Baś, Gabriela Całka-Kuc, Dariusz Cież, Ilona Gurgul, Ewelina Janczy-Cempa, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Bartłomiej Kozik, Katarzyna Kurpiewska, Joanna Loch, Olga Mazuryk, Maria Oszajca, Joanna Sławek, Ewa Surmiak, Bartosz Trzewik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Z zkresu wiedzy:

CHM1_W03 Dysponuje wiedzą z zakresu metod informatycznych i statystycznych umożliwiającą podstawową analizę uzyskiwanych danych eksperymentalnych.

CHM1_W04.2 wykorzystanie podstawowych metod kwantowochemicznych, półempirycznych i mechaniki molekularnej do opisu właściwości, struktury i oddziaływań związków z makromolekułami;

CHM1_W04.3 poznanie metod syntezy związków organicznych oraz określenie ich właściwości;

CHM1_W04.4 zrozumienie związku między strukturą a aktywnością połączeń chemicznych w tym również związków biologicznie czynnych i biocząsteczek;

CHM1_W06 Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego charakteru projektowania nowych leków i innych związków biologicznie aktywnych.

Z zkresu umiejętności:

CHM1_U04 Posiada umiejętność powiązania struktury związków chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością biologiczną. Potrafi opisywać strukturę związku za pomocą różnych deskryptorów. Znajduje związki podobne. Buduje i potrafi użyć model farmakoforowy do przeszukania bazy związków.

Potrafi skutecznie przeszukiwać różne bazy danych (ChEMBL, PDB, CSD, eMolecule, GPCRdb). Potrafi prawidłowo przygotować i przeprowadzić eksperyment dokowania, zanalizować i zinterpretować wyniki

CHM1_U06 Posiada podstawową umiejętność syntezowania, oczyszczania oraz analizy związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych.

CHM1_U07 Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.

CHM1_U08 Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHM1_U09 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.

W zakresie kompetencji:

CHM1_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

CHM1_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.


Wymagania wstępne:

Podstawy chemii organicznej, fizycznej, biochemii, chemii kwantowej i modelowania molekularnego, chemii leków, farmakologii, spektroskopii i analizy strukturalnej biocząsteczek

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunki: Ocena jest wypadkową pracy w laboratorium, kolokwiów, przygotowaniem do zajęć i opracowaniem wyników w formie sprawozdań


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zkresie wiedzy:

CHM1_W03 Kolokwium, sprawozdanie

CHM1_W04.2 Kolokwium, rozmowy podczas pracy przy komputerze

CHM1_W04.3 Obserwacja postępów podczas zajęć

CHM1_W04.4 Rozmowy podczas pracy przy komputerze

CHM1_W06 Rozmowy podczas pracy przy komputerze

W zakresie umiejętności:

CHM1_U04 Obserwacja postępów podczas zajęć, Sprawozdanie

CHM1_U06 Obserwacja postępów podczas zajęć, Sprawozdanie

CHM1_U07 Obserwacja postępów podczas zajęć

CHM1_U08 Prezentacja, sprawozdanie

CHM1_U09 Prezentacja, sprawozdanie

W zakresie kompetencji:

CHM1_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

CHM1_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych – 90 h

Samodzielne przygotowanie do zajęć – 30 h

Przygotowanie sprawozdań – 30

Łączny nakład pracy studenta: 150 h, co odpowiada 6 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Chemia medyczna
Chemia medyczna

Skrócony opis:

Realizacja projektu: Od projektowania in silico przez syntezę wybranego(-ych) związku(-ów) do oznaczenia aktywności biologicznej.

Pełny opis:

Projektowanie in silico: budowa i optymalizacja związków małocząsteczkowych, analiza konformacyjna, przewidywanie właściwości, kodowanie struktury i właściwości związku (deskryptory 1D, 2D, 3D, klucze strukturalne, fingerprinty molekularne), podobieństwo strukturalne, bazy danych i źródła związków małocząsteczkowych – przeszukiwanie, klastrowanie, budowa modeli farmakoforowych i ich wykorzystanie do poszukiwania nowych związków o potencjalnej aktywnych biologicznej, budowa wirtualnych bibliotek związków z dostępnych reagentów; biomolekuły – bazy danych, modelowanie homologiczne, przygotowanie, optymalizacja i właściwości makromolekuł; dokowanie molekularne – funkcje oceniające, wirtualne badania przesiewowe – wybór związków do syntezy

Synteza: synteza zaprojektowanych/wybranych związków, oczyszczanie, potwierdzenie i analiza struktur związków metodami spektroskopowymi

Aktywność: ocena aktywności biologicznej syntezowanych związków m.in. metodami fluorescyncyjnymi i radioizotopowymi

Literatura:

Graham Patrick - Chemia leków. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 (lub wcześniejsze)

Graham Patrick - Chemia Medyczna, WNT 2003

Richard Silverman - Chemia organiczna w projektowaniu leków, WNT 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.