Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-O304-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca licencjacka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 16.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Brindell
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Z zakresu wiedzy:

CHM1_W06 Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie chemii medycznej.

CHM1_W07 1. Dysponuje rozszerzoną wiedzą dotyczącą tematyki pracy licencjackiej.

2. Potrafi opisać metody badawcze stosowane do realizacji pracy licencjackiej.

CHM1_W11 Potrafi korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji.

Z zakresu umiejętności:

CHM1_U09 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

CHM1_U11 Potrafi uczyć się samodzielnie.

CHM1_U12 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci raportu zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

Z zakresu kompetencji:

CHM1_K01 Potrafi powiązać uzyskaną wiedzę i konieczność jej stałej aktualizacji z rozwojem związanym z dalszymi etapami nauki oraz przyszłej pracy zawodowej. Rozumie powiązania pomiędzy znajomością najnowszych osiągnięć nauki a rozwojem podstawowych gałęzi przemysłu i koniecznością stałego uaktualniania swoich kompetencji w tym zakresie.

CHM1_K02 Potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych

CHM1_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

CHM1_K04 Przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.

CHM1_K07 Potrafi zaplanować i realizować powierzone działania w sposób z uwzględniający optymalne wykorzystanie czasu i dostępnego sprzętu

CHM1_K08 dba o jakość i staranność wykonywania zadań badawczych
Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie badań naukowych w ramach realizowanego projektu licencjackiego, opracowanie uzyskanych wyników oraz przygotowanie na ich podstawie raportu pisemnego. Student otrzymuje zaliczanie po uzyskaniu pozytywnej oceny raportu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CHM1_W06 zaliczenie i prezentacja projektu licencjackiego, praca licencjacka

CHM1_W07 zaliczenie i prezentacja projektu licencjackiego, praca licencjacka

CHM1_W11 zaliczenie i prezentacja projektu licencjackiego, praca licencjacka

W zakresie umiejętności:

CHM1_U09 zaliczenie i prezentacja projektu licencjackiego, praca licencjacka

CHM1_U11 zaliczenie i prezentacja projektu licencjackiego, praca licencjacka

CHM1_U12 zaliczenie i prezentacja projektu licencjackiego, praca licencjacka

W zakresie kompetencji:

CHM1_K01 zaliczenie i prezentacja projektu licencjackiego, praca licencjacka

CHM1_K02 zaliczenie i prezentacja projektu licencjackiego, praca licencjacka

CHM1_K03 zaliczenie i prezentacja projektu licencjackiego, praca licencjacka

CHM1_K04 zaliczenie i prezentacja projektu licencjackiego, praca licencjacka

CHM1_K07 Obserwacja aktywności na zajęciach w trakcie dyskusji

CHM1_K08 Ocena pracy licencjackiej

Metody dydaktyczne:

metody podające-objaśnienie lub wyjaśnienie

metody podające-prezentacje multimedialne

metody praktyczne - metoda projektów


Bilans punktów ECTS:

praca nad projektem licencjackim oraz praca dyplomowa - ok. 480 godz. - 16 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Student realizuje badania naukowe z zakresu wybranego działu chemii. Celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności prowadzenia pomiarów i analiz fizykochemicznych, statystycznej obróbki danych pomiarowych, korzystanie z literatury naukowej oraz elektronicznych baz danych, opracowanie wyników badań w formie pisemnej oraz ich prezentację w formie ustnej..

Pełny opis:

Student realizuje badania naukowe z zakresu wybranego działu chemii. Celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności prowadzenia pomiarów i analiz fizykochemicznych, statystycznej obróbki danych pomiarowych, korzystanie z literatury naukowej oraz elektronicznych baz danych, opracowanie wyników badań w formie pisemnej oraz ich prezentację w formie ustnej.

Literatura:

Literatura proponowana przez promotora pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.