Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OBoCo101-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne)
Nazwa przedmiotu: Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe I rok OCHRONA - stacjonarne II stopnia - Biologia środowiska
Przedmioty obowiązkowe I rok OCHRONA - stacjnonarne II stopnia - Chemia środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Adamski
Prowadzący grup: Andrzej Adamski, Kazimierz Bodek, Lucjan Chmielarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

OS2_W03: student/ka poprawnie opisuje relacje pomiędzy procesami produkcji, konwersji i zagospodarowania energii oraz ich odpowiednimi konsekwencjami środowiskowymi

OS2_W06: student/ka poprawnie wskazuje możliwe sposoby ochrony środowiska przez sektor energetyczny

W zakresie umiejętności:

OS2_U06: studemt/ka formułuje oparte na wiedzy opinie odnośnie oddziaływania sektora energetycznego na stan środowiska

W zakresie kompetencji:

OS2_K04: student/ka potrafi ocenić środowiskowe konsekwencje wyboru technologii stosowanych w energetyce

OS2_K05: student/ka systematycznie pogłębia wiedzę odnośnie nowych alternatywnych źródeł energii

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw technologii wytwarzania energii oraz ograniczania emisji.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na wykładach oraz pozytywny wynik egzaminu pisemnego (w części otwartej i zamkniętej)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS2_W03: egzamin (test wyboru i pytania otwarte)

OS2_W06: egzamin (test wyboru i pytania otwarte)

W zakresie umiejętności:

OS2_U06: egzamin (pytania otwarte) i dyskusja na wykładzie

W zakresie kompetencji:

OS2_K04: egzamin (test wyboru i pytania otwarte)

OS2_K05: obecność na wykładach i udział w dyskusji

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-objaśnienie lub wyjaśnienie

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-wykład problemowy

metody problemowe-wykład konwersatoryjny

metody problemowe-metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan)

metody programowane-z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Analiza wykładanych treści i przykladów - 20 godz.

Samodzielne uzupełnienie wiedzy - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie - 30 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Procesy środowiskowe a źródła energii, wpływ technologii energetycznych na środowisko. Energia słoneczna i jej wykorzystanie: konwersja fotowoltaiczna, fotoogniwa i procesy fotochemiczne. Fotosynteza i energia biomasy. Inne odnawialne źródła energii konwersja energii wodnej i wiatrowej na elektryczność. Podstawowe zagadnienia związane z dystrybucją, własnościami i wykorzystaniem naturalnych surowców energetycznych, uwzględniające aspekty ekologiczne. Biomasa jako surowiec energetyczny oraz surowiec dla przemysłu chemicznego. Wybrane aspekty prawne i ekonomiczne związane z produkcją i zagospodarowaniem energii. Zagadnienia wstępne energetyki jądrowej: rozszczepienie jąder, reaktor jądrowy, cywilne reaktory jądrowe, cykl paliwa jądrowego. Wpływ elektrowni jądrowej na środowisko.

Pełny opis:

W ramach kursu omawiane są relacje pomiędzy procesami środowiskowymi oraz źródłami energii. Szczególne miejsce zajmuje wpływ technologii energetycznych na środowisko oraz możliwości jego ograniczenia. Bardziej szczegółowo omawiane są wątki związane z energią słoneczną i jej wykorzystaniem: konwersją fotowoltaiczna, fotoogniwami i procesami fotochemicznymi. W dalszej części omawiane są wątki poświęcone konwersji energii dokonywanej przez rośliny związane z fotosyntezą i energią biomasy. Z kolei przeanalizowane są inne odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem konwersji energii wodnej i wiatrowej w energię elektryczną. Podstawowe zagadnienia związane z dystrybucją i wykorzystaniem naturalnych surowców energetycznych (węgle, ropa naftowa, gaz ziemny) w skali kraju i świata. Budowa chemiczna naturalnych surowców energetycznych i ich przemiany zachodzące podczas produkcji energii. Podstawowe aspekty związane z konwersją energii chemicznej do energii eklektycznej oraz jej przeszyłem. Problemy środowiskowe związane ze spalaniem paliw kopalnych i technologie stosowane do ograniczenia emisji substancji toksycznych powstających w wyniku ich spalania. Podstawowe zagadnienia związane z konwersją biomasy do biopaliw (surowce, technologie, wykorzystanie). Porównanie paliw pochodzenia maturalnego i syntetycznego. Wybrane aspekty prawne i ekonomiczne związane z produkcją i zagospodarowaniem energii. Zagadnienia wstępne energetyki jądrowej: porównanie wydajności ekonomicznej i konsumpcji elektryczności, porównanie przeciętnej długości życia i konsumpcji elektryczności, USA: trend w konsumpcji energii i wzroście zamożności, energia elektryczna oraz źródła energii na Ziemi oraz rezerwy paliw kopalnych a także energia w żywności oraz efektywność kopalnych surowców energetycznych i napromieniowanie związane z wykorzystaniem energii jądrowej. W kolejnej części kursu omawiane jest rozszczepienie jąder i reaktor jądrowy: model kroplowy jąder, energia wiązania i rozszczepienie jąder, reakcja łańcuchowa, bilans neutronów, współczynnik powielania, krytyczność, reaktywność, masa krytyczna, neutrony pierwotne i opóźnione, sterowanie reaktorem i moderacja neutronów a także BWR i PWR – reaktor termiczny nisko- i wysokociśnieniowy. Reaktor jądrowy a bomba jądrowa. W kolejnej części omawiane są cywilne reaktory jądrowe: ich rodzaje, paliwo używane w reaktorach jądrowych, procesy wzbogacania uranu, jądrowe reaktory energetyczne, wodne i chłodzone gazem oraz reaktory ciężkowodne kanałowe, wysokotemperaturowe. Cykl paliwa jądrowego: cykl paliwowy, właściwości uranu, zasoby uranu na świecie i jego wpływ na organizmy żywe, wytwarzanie paliwa jądrowego oraz procesy związane z „wypalaniem” paliwa jądrowego i transport wypalonego paliwa a także system barier bezpieczeństwa dla odpadów wysokoaktywnych. Wpływ elektrowni jądrowej na środowisko: w czasie normalnej eksploatacji, stany awaryjne i przejściowe, zagrożenia podczas awarii, likwidacja elektrowni jądrowej, historia większych awarii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas „Energetyka a ochrona środowiska", Wyd. Nauk.-Techn. Warszawa, 1997; W.W. Lewandowski „Proekologiczne źródła energii odnawialnej", Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa, 2010; A. Hrynkiewicz „Energia – wyzwanie XXI w.", Wyd. UJ, Kraków, 2002; G. Jezierski „Energia jądrowa wczoraj i dziś", Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa, 2006;

Literatura uzupelniająca

A. Rojey „Energy and Climate", Wiley, Chichester, 2009; G.W. vanLoon, S.J. Duffy „Chemia środowiska", Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2008; Al Gore „Nasz wybór", Wyd. Sonia Draga, Katowice, 2010; A. Strupczewski, Polska Platforma Energetyki Atomowej, http://www.pptn.pl/?key=2,,54 – spis raportów(dokumenty PDF w zakładce)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.