Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OBoCo203-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0529) Environment, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok OCHRONA - stacjnonarne II stopnia - Chemia środowiska
Przedmioty obowiązkowe II rok OCHRONA - stacjonarne II stopnia - Biologia środowiska
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Adamski, Lucjan Chmielarz, Krystyna Żuwała
Prowadzący grup: Andrzej Adamski, Lucjan Chmielarz, Ryszard Korona, Paulina Kramarz, Piotr Kuśtrowski, Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

OS2_W07: Dysponuje wiedzą w zakresie planowania badań naukowych w obszarze nauk środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych stosowanych do realizacji pracy magisterskiej.

OS2_W03: Dysponuje pogłebioną wiedzą z zakresu nauk chemicznych i fizycznych umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych prac badawczych związanych z realizacja pracy magisterskiej.

OS2_W01: Potrafi wyjaśnić złożone zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich znaczenie dla zachowania stabilności ekosystemów, oraz różnorodności biologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień objetych realizowaną pracą magisterską.

OS2_W06: Dysponuje wiedzą w zakresie aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieneim tematyki realizowanej pracy magisterskiej.

W zakresie umiejętności:

OS2_U06: Wykazuje umiejętność formułowania własnych sądów oraz wniosków na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, ze szczególnym uwzglęnieniem tematyki realizowanej pracy magisterskiej.

OS2_U07: Posada umiejętność przygotowania i prezentacji wystąpień ustnych w zakresie wykonanych prac badawczych oraz zagadnień związanych z naukami o środowisku z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

W zakresie kompetencji:

OS2_K05: Systematycznie aktualizuje i pogłebia wiedzę z zakresu ochrony środowiska korzystająć z czasopism naukowych i popularnonaukowymi oraz źródeł elektronicznych ze szczególnym uwzględnieneim tematyki pracy magisterskiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS2_W07: Ocena prezentacji ustnej pracy magisterskiej.

OS2_W03: Ocena prezentacji ustnej pracy magisterskiej.

OS2_W01: Ocena prezentacji ustnej pracy magisterskiej.

OS2_W06: Ocena prezentacji ustnej pracy magisterskiej.

W zakresie umiejętności:

OS2_U06: Ocena prezentacji ustnej pracy magisterskiej.

OS2_U07: Ocena prezentacji ustnej pracy magisterskiej.

W zakresie kompetencji:

OS2_K05: Ocena prezentacji ustnej pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Biologia śrowiska:

Referowanie wybranych tematów, opracowanych na bazie literatury anglojęzycznej i polskiej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Drugą częścią każdego spotkania seminaryjnego jest dyskusja zagadnień merytorycznych związanych z referatem.Chemia środowiska:

Prezentacje komputerowe wyników prac badawczych, dyskusja i ocena wyników badań oraz formy prezentacji.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium magisterskim - 60 godz.

Studia literaturowe - 20 godz.

Przygotowanie prezentacji (2 prezentacje)- 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co odpowiada 4 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ochrona środowiska (biol. środ.), stacjonarne drugiego stopnia
Ochrona środowiska (chemia środ.), stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Biologia środowiska:

Zajęcia seminaryjne poszerzają wiedzę uczestników bezpośrednio związaną z pracami magisterskimi oraz ogólną wiedzę biologiczną ze wskazaniem na ochronę środowiska.

Chemia środowiska:

Seminarium dyplomowe to uzupełniające zajęcia dydaktyczne dla pracowni magisterskie I. Zajęcia te mają na celu ułatwieni studentom przygotowania prac magisterskich.

Pełny opis:

Biologia środowiska:

Treści merytoryczne w poszczególnych grupach seminaryjnych są związane głównie z tematyką prac magisterskich ich uczestników oraz z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie szeroko pojętej tematyki biologicznej (w tym ochrony środowiska). Omawiane i dyskutowane są pierwsze wyniki badań własnych. Każdy uczestnik seminarium prezentuje zadany temat przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.

Chemia środowiska

Zajęcia te mają na celu opanowanie umiejętności analizy, weryfikacji i oceny wyników badań przeprowadzonych przez studentów oraz dodatkowo opanowanie form prezentacji komputerowych oraz dyskusji naukowych dotyczących prowadzonych prac naukowo-badawczych. Studenci przygotowują prezentację komputerową prowadzonych badań, która jest przedstawiana na seminarium. Po prezentacji odbywa się dyskusja dotycząca rezultatów badań oraz sposobu ich przedstawienia.

Literatura:

Biologia środowiska:

Każda grupa seminaryjna pracuje na bazie literatury zaproponowanej przez prowadzącego i uczestników kursu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.