Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OBoCo207-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Polityka ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok OCHRONA - stacjnonarne II stopnia - Chemia środowiska
Przedmioty obowiązkowe II rok OCHRONA - stacjonarne II stopnia - Biologia środowiska
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: Mariusz Boćkowski, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Aleksandra Krawczyk, Joanna Tusznio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

OS2_W01: Potrafi wyjaśnić złożone zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich znaczenie dla zachowania stabilności ekosystemów, oraz różnorodności biologicznej

OS2_W10: Dysponuje wiedzą na temat polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, polityki ekologicznej Polski, struktur odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem i form zarządzania zasobami środowiska oraz edukacji ekologicznej i pozarządowych organizacji przyrodniczych.

OS2_W07: Dysponuje wiedzą w zakresie planowania badań naukowych w obszarze nauk środowiskowych z uwzględnieniem zasad optymalnego doboru i wykorzystania technik i narzędzi badawczych właściwych dla Biologii środowiska.

OS2_W09: Dysponuje wiedzą dotyczącą pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w obszarze nauk i inwestycji środowiskowych

W zakresie umiejętności:

OS2_U05: Posiada umiejętność zbierania, analizy i interpretacji danych empirycznych oraz na tej podstawie porafi formułować odpowiednie wnioski.

OS2_U02: Biegle wykorzystuje literaturę z zakresu nauk o środowisku, z uwzględnieniem zródeł elektronicznych, zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji pochodzących z różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie uzasadnionych sądów.

OS2_U06: Wykazuje umiejętność formułowania własnych sądów oraz wniosków dotyczących polityki ochrony środowiska na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

W zakresie kompetencji:

OS2_K05: Systematycznie aktualizuje i pogłebia wiedzę z zakresu ochrony środowiska w tym polityki ochrony środowiska korzystając z czasopism naukowych i popularnonaukowych oraz źródeł elektronicznych.

OS2_K07: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, uwzględniając zasady reacjonalnego korzystania z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego.

OS2_K01: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Wymagania wstępne:

Czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim. Zalecane kursy: Edukacja ekologiczna, Naukowe podstawy ochrony przyrody.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - Egzamin

Warunki zaliczenia: Egzamin pisemny. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: Prezentacja wybranego tematu na zajęciach oraz udział w dyskusji. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena prowadzącego konwersatorium.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS2_W01: egzamin testowy - konieczne uzyskanie minumum 51% punktów w celu zaliczenia przedmiotu.

OS2_W10: egzamin testowy - konieczne uzyskanie minumum 51% punktów w celu zaliczenia przedmiotu.

OS2_W07: egzamin testowy - konieczne uzyskanie minumum 51% punktów w celu zaliczenia przedmiotu.

OS2_W09: egzamin testowy - konieczne uzyskanie minumum 51% punktów w celu zaliczenia przedmiotu.

W zakresie umiejętności:

OS2_U05: esej na jeden z podanych tematów dotyczących problematyki kursu. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z eseju w celu dopuszczenia do egzaminu testowego.

OS2_U02: esej na jeden z podanych tematów dotyczących problematyki kursu. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z eseju w celu dopuszczenia do egzaminu testowego.

OS2_U06: esej na jeden z podanych tematów dotyczących problematyki kursu. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z eseju w celu dopuszczenia do egzaminu testowego.

W zakresie kompetencji:

OS2_K05: Pozytywne zaliczenie eseju i egzaminu testowego.

OS2_K07: Pozytywne zaliczenie eseju i egzaminu testowego.

OS2_K01: Pozytywne zaliczenie eseju i egzaminu testowego.

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-wykład problemowy

metody problemowe-wykład konwersatoryjny

metody problemowe-metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan)

metody eksponujące-film

metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w konwersatorium - 15 godz.

Przygotowanie eseju w ramach konwersatorium - 40 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 40

Łączny nakład pracy studenta 125 godz, co odpowiada 5 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ochrona środowiska (biol. środ.), stacjonarne drugiego stopnia
Ochrona środowiska (chemia środ.), stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Globalne problemy ekologiczne. Ochrona środowiska w Polsce i na świecie, polityka, programy, organizacje, strategie, odpowiedzialność, udział społeczeństwa.

Pełny opis:

Wprowadzenie: globalne problemy ekologiczne. Rola nauki i naukowców w kształtowaniu polityki ekologicznej (rodzaje interakcji pomiędzy decydentami sektora publicznego i środowiskiem naukowym). Rodzaje polityk publicznych w ochronie środowiska, podstawowe podejścia w analizie i ewaluacji polityk publicznych. Instytucje i umowy międzynarodowe w ochronie środowiska (IPCC, IPBS). Programy ochrony środowiska. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej i Polski. Wybrane instrumenty ochrony klimatu (CAT, CDM, REDD+). Wybrane programy ochrony różnorodności biologicznej: Natura 2000, Ramowa Dyrektywa Wodna. Zielona infrastruktura. Usługi ekosystemu, banki siedlisk, płatności za świadczenia ekosystemu, inne instrumenty rynkowe w ochronie przyrody. Aktorzy kształtujący politykę ochrony środowiska. Mechanizmy partycypacji społecznej. Problemy eksploatacji dóbr wspólnych. Ekologia polityczna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (krajowa i zagraniczna) dostarczana studentom podczas kursu na bieżąco, w zależności od wybranej tematyki prezentacji.

Ponadto studentów obowiązuje zawartość autorskich wykładów. Sugerowana literatura pomocnicza, wyjaśniająca ewentualne problemowe kwestie i pogłębiająca ogólne aspekty realizacji polityki ekologicznej:

Ciechanowicz-McLean J. 2009. Prawo i polityka ochrony środowiska. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Mazur-Wierzbicka E. 2012. Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie. Warszawa: Difin

Ostrom E. 2013. Dysponowanie wspólnymi zasobami. Warszawa: Wolters-Kluwer Polska – OFICYNA.

Poskrobko B., Poskrobko T. 2012. Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rockström J. et al. 2009. A safe operating space for humanity. Nature 461: 472-475.

Steffen W. et al. 2011. The Anthropocene: from global change to planetary stewardship. Ambio 40(7):739-61.

Wykład Johana Rockströma: Niech środowisko kieruje naszym rozwojem http://www.ted.com/talks/lang/en/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development.html

Uwagi:

Zajęcia konwersatoryjne dla grupy P1, P2 i P4 odbywac się będą przez pierwsze 7 tygodni semestru, a dla grupy P3 i P5 w drugiej połowie semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.