Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z bromatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OBwCw101-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z bromatologii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru I rok studia II stopnia OCHRONA
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

OS2_W06: Potrafi przedstawić związek pomiędzy jakością żywności, sposobem żywienia a stanem zdrowia człowieka. Posiada wiedzę o naturalnych składnikach żywności, substancjach obcych w niej znajdujących się - zanieczyszczeniach, dodatkach do żywności. Ma znajomość zagadnień prawnych w zakresie żywności i żywienia.

W zakresie umiejętności:

OS2_U02: Potrafi skorzystać ze źródeł naukowych innych niż te z zakresu nauk o środowisku, jak np. farmaceutycznych, medycznych, nauk o zdrowiu. Umie je ocenić pod względem jakości naukowej.

OS2_U06: Wykazuje umiejętności weryfikacji i szukania wiarygodnych źródeł informacji na tematy dotyczące żywności i żywienia oraz zaleceń żywieniowych.Potrafi dostrzec zagrożenia środowiskowe różnego typu, mające wpływ na wytwarzanie złej jakości żywność i nieprawidłowe zachowania żywieniowe wśród ludzi.

W zakresie kompetencji:

OS2_K01: Rozumie potrzebę poglębiania wiedzy z różnych dziedzin.

OS2_K05: Systematycznie aktualizuje i pogłębia wiedzę z zakresu nauk o człowieku i jego zachowaniach.Prawidłowo identyfikuje zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwych zachowań w zakresie żywienia, produkcji żywności o niewłaściwej jakości.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemne na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS2_W06: Zaliczenie w formie pisemnych odpowiedzi na 10 pytań otwartych. Punktacja za pytanie 0-2. Końcowa ocena ustalana w oparciu rozkład uzyskanych punktów przez cały rok. Minimum do zaliczenia 10 punktów.

W zakresie umiejętności:

OS2_U02: Charakter pytań otwartych w czasie pisemnego zaliczenia uwzględnia wyrażanie własnej opinii. W ocenie uwzględnia się samodzielność przekrojowego myślenia, gdyż odpowiedzi są w formie opisowej.

OS2_U06: Ocena pracy zaliczeniowej uwzględnia korzystanie z odpowiednich źródeł wiedzy.

W zakresie kompetencji:

OS2_K01: Część wykładów obejmuje najnowszą wiedzę niedostępną w formie podręcznikowej . Wchodzi ona w zakres zaliczenia.

OS2_K05: Dyskusja podczas wykładów nad aktualnymi problemami żywieniowymi .

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Idywidualne zaznajamianie się z aktualnymi problemami związanymi z zagrożeniami na rynku żywnościowym - 30 godz.

Przygotowanie do pisemnego zaliczenia wykładów i podanych dodatkowych tematów do opracowania, obecność na zaliczeniu - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta - 90 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Żywność i żywienie oraz zalecenia żywieniowe. Dostrzeżenie zagrożeń środowiskowych różnego typu, mających wpływ na wytwarzanie żywności złej jakości i nieprawidłowe zachowania żywieniowe wśród ludzi.

Pełny opis:

Bromatologia jako nauka o wpływie żywności i żywienia na zdrowie człowieka. Składniki odżywcze pożywienia (makro- i mikroodżywcze). Substancje nieodżywcze np. błonnik pokarmowy. Substancje celowo dodawane do żywności (słodzące, barwiące, konserwujące, przeciwutleniacze). Środowiskowe zanieczyszczenia żywności, obszary skażone przemysłowo. Obszary endemii niedoborów wybranych składników pokarmowych (np. jodu), związane z warunkami geochemicznymi. Przedłużenie trwałości żywności (zamrażaniem, liofilizacja, mikrofale, promieniowanie jonizujące, pasteryzacja). Skutki nieprawidłowego odżywiania się, źle zbilansowana dieta, choroby cywilizacyjne dietozależne (miażdżyca, otyłość, alergie nietolerancje pokarmowe, osteoporoza, rak jelita grubego). Zasady racjonalnego odżywiania się w aspekcie skażenia środowiska. Wybrane zagadnienia z analizy żywności. Punkty krytyczne w analizie żywności. Unifikacje polskich przepisów dotyczących żywności z zaleceniami Unii Europejskiej. Bromato- i nutrigenomika

Literatura:

1. H. Gertig, J. Przysławski: Bromatologia. Zarys nauki o żywności iżywieniu. PZWL, Warszawa 2006.

2. Red. J. Gawęcki, L Hryniewiecki: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. T.1. Wyd. Nauk PWN, W-wa 2003.

3. Red. J.Hasik, J.Gawęcki: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T.2. Wyd. Nauk. PWN W-wa 2000.

4. Red. R.Gertig, J.Gawęcki: Słownik terminów żywieniowych. T.3. Wyd.Nauk.PWN, W-wa 2001.

5. Red. J.Hasik, L.Hryniewiecki, M.Grzymisławski: Dietetyka, Wyd.Lek. PZWL, W wa 1999.

6. M.Nikonorow, B.Urbanek-Karłowska: Toksykologia żywności. PZWL Warszawa 1987.

7. H.Gertig, G. Duda: Żywności a zdrowie i prawo. PZWL, Warszawa 2004.

8. T.Fortuna. L.Juszczak, J.Sonbolewska: Podstawy analizy żywności, AR, Kraków 1999.

9. M.Krełowska-Kułas: Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, W-wa 1993.

11. H.Kunachowicz, I.Nadolna, B.Przygoda, K.Iwanow: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa 2005

12. Red. Ś.Ziemlański: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Wyd.Lek.PZWL, W-wa 2001.

13. Wybrane artykuły naukowe z polskich lub zachodnich czasopism:

- Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

- Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

- Żywienie Człowieka i Metabolizm

Uwagi:

Przedmiot preferowany dla studentów ścieżki biologicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.