Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia i inżynieria chemiczna w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OLo-BC303-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Technologia i inżynieria chemiczna w ochronie środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok I sem. OCHRONA - stacjnonarne I stopnia - Chemia środowiska
Przedmioty obowiązkowe III rok I sem. OCHRONA - stacjonarne I st. - Biologia środowiska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Chmielarz, Piotr Kuśtrowski
Prowadzący grup: Lucjan Chmielarz, Piotr Kuśtrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

OS1_W08.3: Dyspomuje wiedzą dotyczącą podstaw technologii i inzynierii chemicznej stosowanej do eliminacji oraz organiczania emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, reacjonalnego wykorzystania surowców oraz recyklingu surowców wtórnych.

OS1_W03 : Zna podstawowe zasady gospodarowania surowcami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w przemyśle chemicznym

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS1_W08.3: egzamin

OS1_W03 : egzamin

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 60 godz., co odpowiada 2 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

ochrona środowiska

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują prezentację zagadnień związanych z podstawowymi źródłami zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby oraz składowaniem i recyklingiem odpadów stałych. Dodatkowo omawiane są metody eliminacji zanieczyszczeń z wód i gazów odpadowych oraz metody uzdatniania wody dla celów komunalnych przemysłowych.

Pełny opis:

Źródła, metody likwidacji i ograniczania emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. Charakterystyka procesów stosowanych w ochronie powietrza. Wody powierzchniowe i podziemne. Pobór wody, uzdatnianie do celów komunalnych i przemysłowych. Ścieki - charakterystyka i klasyfikacja. Sposoby oczyszczania ścieków. Źródła i klasyfikacja odpadów, ich wpływ na środowisko. Zasady postępowania z odpadami (selektywna zbiórka, segregacja), ponowne ich wykorzystanie do celów przemysłowych i rolniczych, unieszkodliwienie i deponowanie. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (systemy zintegrowane). Zapobieganie powstawania odpadów - technologie mało- i bezodpadowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

E.Bortel, H.Koneczny: Zarys technologii chemicznej. PWN 1992r. P. Kowalik: Ochrona środowiska glebowego. PWN 2001 r.

Cz. Rosik-Dulewska: Podstawy gospodarki odpadami. PWN 2002 r. J.

Warych, Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, Wyd. N-T, W-wa 1994.

L. Falkowska, K. Korzeniowski, Chemia atmosfery, Wyd. Uniw. Gdańsk. 1995.

Ekologia i ochrona środowiska, Praca zb. pod red. J.R. Dojlido, Politech. Radomska, Skrypt nr 19, Radom 1997.

J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas, Energetyka a ochrona środowiska, Wyd. N-Tech. W-wa 1997.

A. Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, PWN W-wa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.