Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OLo-BC305-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok I sem. OCHRONA - stacjnonarne I stopnia - Chemia środowiska
Przedmioty obowiązkowe III rok I sem. OCHRONA - stacjonarne I st. - Biologia środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zakrzewska
Prowadzący grup: Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

OS1_W05: Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad ochrony środowiska z uwzględnieniem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.

OS1_W06: Zna zasady przekazywania danych dotyczących stanu środowiska do międzynarodowych agencji środowiskowych

OS1_W07.2: Definiuje właściwości biowskaźników stosowanych w bioindykacji różnych elementów środowiska

OS1_W07.3: Dysponuje wiedzą z zakresu metod biologicznej oceny stanu środowiska stosowanych w podsystemach i zadaniach realizowanych w Państwowym Monitoringu Środowiska

OS1_W08.1: Posiada wiedzę z zakresu terminologii oraz właściwości chemicznych pierwiastków i związków chemicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska i negatywny wpływ na organizmy żywe

OS1_W08.2: Dysponuje wiedzą z zakresu zastosowania metod analizy chemicznej i analizy instrumentalnej do oceny stanu środowiska naturalnego w ramach PMŚ

OS1_W09: Zapoznaje się z zastosowaniem podstawowych technik i narzędzi badawczych w monitoringu środowiska

OS1_W11: Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych związanych z kontrolą środowiska, funkcjonowaniem Państwowego Monitoringu Środowiska i informowaniem społeczeństwa o stanie środowiska

W zakresie umiejętności:

OS1_U02: Na podstawie obserwacji w terenie oraz podstawowych pomiarów biologicznych i chemicznych w laboratorium potrafi ocenić stan środowiska

OS1_U03: Potrafi wykonać proste zadanie badawcze z zakresu badań środowiskowych, potrafi wyszukiwać i opracowywać dane dotyczące stanu środowiska i ocenić trendy występujących zmian

W zakresie kompetencji:

OS1_K03: Student potrafi pracować w grupie w sposób odpowiedzialny.

OS1_K07: Student dba o jakość merytoryczną i estetyczną wykonywanych zadań

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - Egzamin pisemny

Warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń i obecność na zajęciach terenowych

Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: Obecność na wszystkich ćwiczeniach, oddanie sprawozdań

Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: Przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS1_W05: Egzamin końcowy

OS1_W06: Egzamin końcowy

OS1_W07.2: Egzamin końcowy, sprawozdania z ćwiczeń

OS1_W07.3: Egzamin końcowy, sprawozdania z ćwiczeń

OS1_W08.1: Egzamin końcowy, sprawozdania z ćwiczeń

OS1_W08.2: Egzamin końcowy, sprawozdania z ćwiczeń, zajęcia terenowe

OS1_W09: Egzamin końcowy, ćwiczenia przedmiotowe, sprawozdania z ćwiczeń

OS1_W11: Ćwiczenia przedmiotowe, zajęcia terenowe

W zakresie umiejętności:

OS1_U02: Egzamin końcowy, sprawozdania z ćwiczeń

OS1_U03: Egzamin końcowy, ćwiczenia przedmiotowe, sprawozdania z ćwiczeń, prezentacja multimedialna

W zakresie kompetencji:

OS1_K03: Sprawozdania z ćwiczeń, prezentacja multimedialna

OS1_K07: Ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-wykład konwersatoryjny

metody problemowe-metody aktywizujące-metoda przypadków

metody praktyczne-pokaz

metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 24 godz.

Udział w ćwiczeniach - 9 godz.

Udział w zajęciach terenowych - 6 godz.

Udział w konwersatorium - 6 godz.

Przygotowanie pisemnych sprawozdań i prezentacji - 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co odpowiada 4 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

ochrona środowiska

Skrócony opis:

Ochrona środowiska - podstawy prawne. Najważniejsze ustawy a Dyrektywy UE, Monitoring środowiska w Polsce. Normy: powietrze, wody, gleby. Odpady. Monitoring techniczny. Biomonitoring. Inspekcja Ochrony Środowiska. GIOŚ. Państwowy Monitoring Środowiska. Podsystemy PMŚ. Monitoring powietrza, wód, gleb, hałasu, przyrody, pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.

Pełny opis:

Odpowiedzialność państwa, instytucji i przedsiębiorstw za stan i ochronę środowiska. Podstawy prawne ochrony środowiska w świetle Dyrektyw Unii Europejskiej. Cele i zasady stosowania monitoringu środowiska. Podstawowe wskaźniki, standardy i dopuszczalne normy stanu środowiska: powietrze, wody i gleby. Odpady. Techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Monitoring techniczny vs. monitoring biologiczny. Naukowe i utylitarne znaczenie biomonitoringu. Reprezentatywność laboratoriów. Inspekcja Ochrony Środowiska. Zadania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. Podsystemy PMŚ. Monitoring powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, Bałtyku), osadów, skażeń promieniotwórczych. Monitoring gleby i ziemi. Monitoring hałasu. Monitoring pól elektromagnetycznych. Monitoring promieniowania jonizującego. Monitoring przyrody. Monitoring lasów. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Programy pomiarowe ZMŚP. Informacja społeczeństwa o stanie środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska (wykłady). Gospodarka w ekosystemach leśnych funkcjonujących w warunkach skażeń przemysłowych (zajęcia terenowe). Wykorzystanie danych z biomonitoringu do oceny skażenia środowiska. Gromadzenie i przetwarzanie danych. Analiza informacji dotyczących aktualnego stanu środowiska w Małopolsce i Polsce - na podstawie artykułów prasowych (ćwiczenia i konwersatoria).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Raporty i opracowania Biblioteki Monitoringu Środowiska – szczególnie: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2013 roku. WIOŚ, Kraków 2014, BMŚ. Stan środowiska w Polsce. Raport 2014. GIOŚ, BMŚ, Sygnały EEA 2014 - Jakość naszego życia a środowisko. Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015. Ochrona Środowiska 2014. GUS. Warszawa 2014.

Literatura uzupelniająca

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 roku. WIOŚ, Kraków 2015. www.gios.gov.pl/stansrodowiska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.