Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OLo-BC310-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok II sem. OCHRONA - stacjnonarne I stopnia - Chemia środowiska
Przedmioty obowiązkowe III rok II sem. OCHRONA - stacjonarne I st. - Biologia środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 16.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Chmielarz, Krystyna Żuwała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

OS1_W09: Dysponuje wiedzą dotyczącą dobóru i zastosowanie podstawowych technik i narzędzi badawczych do monitoringu stanu środowiska natualnego, ze szczególnym uzwględnieniem technik stosowanych przy realizacji projektu licencjakiego.

OS1_W10: Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, ze szczególnym uwzglenieniem zagrożeń spodowanych czynnikamim chemicznymi, bilogicznymi i fizycznymi.

W zakresie umiejętności:

OS1_U09: Posiada pogłębione umiejętności w zakresie temetyki realizowanego projektu licencjackiego.

OS1_U03: Potrafi wykonać proste zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu badań środowskowych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

OS1_U02: Dokonuje obserwacji oraz podstawowych pomiarów biologicznych i chemicznych ( w zależności od wybranej specjalizacji) warunkach laboratoryjnych lub/i terenowych (w zalezności od tematyki projektu licejcackiego). Ocenia wiarygodność wyznaczonych wielkości, przeprowada analizę statystyczną oraz krytycznie ocenia wiarygodność uzyskanych wyników

OS1_U04: Poprawnie wnioskuje na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz analizuje problemy z zakresu nauk o środowisku a także znajduje ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.

OS1_U01: Posługuje się metodami matematycznymi i metodami statystycznymi oraz algorytmami i technikami informatycznymi do opisu zjawisk i prcesów objętyc realizowanym projektem licencjakim.

OS1_U05: Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej. Posiada umiejętność odpowiedzialnego stosowania zasad BHP ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących prac laboratoryjnych i terenowych oraz zagrożeń spodowanych czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi.

OS1_U06: Korzysta zliteratury naukowej z zakresu nauk o środowisku, ze szczególnym uwzględnieneim źródeł elektronicznych, czyta ze zrozumieniem literaturę naukową w języku polskim oraz nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim. Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień dotyczących realizowanego projektu licencjackiego

OS1_U08: uczy się samodzielnie z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł wiedzy, w tym źródeł elektronicznych.

OS1_U07: Systematycznie dyskutuje/omawia problemy z zakresu tematyki pracy licencjackiej (zarówno teoretycznej czy też eksperymentalnej) z opiekunem naukowym.

W zakresie kompetencji:

OS1_K07: Wykazuje dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań i ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność ich wykonywania.

OS1_K04: Potrafi określić poziom swojej wiedzy i umiejętności. Dokształca się w tematyce pracy licencjackiej korzystając z różnych źródeł. Planuje kolejne etapy pogłębiania wiedzy.

OS1_K02: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji projektu licencjackiego.

OS1_K05: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę ( ocena pisemnego raportu)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS1_W09: Ocena projektu licencackiego

OS1_W10: Ocena projektu licencackiego

W zakresie umiejętności:

OS1_U09: Ocena projektu licencackiego

OS1_U03: Ocena projektu licencackiego

OS1_U02: Ocena projektu licencackiego

OS1_U04: Ocena projektu licencackiego

OS1_U01: Ocena projektu licencackiego

OS1_U05: Ocena projektu licencackiego

OS1_U06: Ocena projektu licencackiego

OS1_U08: Ocena projektu licencackiego

OS1_U07: Ocena projektu licencackiego

W zakresie kompetencji:

OS1_K07: Ocena projektu licencackiego

OS1_K04: Ocena projektu licencackiego

OS1_K02: Ocena projektu licencackiego

OS1_K05: Obserwacja i ocena pracy w laboratorium

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 200 godz.

Opracowanie wyników badań 200 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 400 godz., co odpowiada 16 punktom ECTS

Grupa treści kształcenia:

Inne

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ochrona środowiska

Skrócony opis:

Badania naukowe oraz przegląd literatury stanowiące podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Zajęcia dydaktyczne mają na celu wykonanie odpowiednich badań naukowych oraz przegladu literatury naukowej, które będą stanowić podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

Literatura:

-----

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.