Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia i inżynieria chemiczna w ochronie środowiska A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OLo-C303L-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Technologia i inżynieria chemiczna w ochronie środowiska A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok I sem. OCHRONA - stacjnonarne I stopnia - Chemia środowiska
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Chmielarz, Piotr Kuśtrowski, Piotr Natkański
Prowadzący grup: Piotr Natkański, Zofia Olech, Anna Rokicińska, Agnieszka Węgrzyn, Katarzyna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

OS1_W08.3: Dysponuje podstawową wiedzą z zaktesu technologii i inżynierii chemicznej stosowanej do eliminacji lub ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego oraz reacjonalnego wykorzystania surowców.

OS1_W10: Dysponuje wiedzą w zakresie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzglenieniem zagrożeń spodowanych czynnikamim chemicznymi i fizycznymi.

W zakresie umiejętności:

OS1_U03: Potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego wykonać proste zadania badawcze z zakresu technologii chemicznych stosowanych do ochrony środowiska natuiralnego.

OS1_U11: Potrafi przedstawić wyniki badań w formie opracowania pisemnego zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, uzyskane wyniki i ich porównanie do innych badań z tego zakresu oraz samodzielnie zaproponować wnioski.

OS1_U09: Posiada pogłębione umiejętności w zakresie podstaw technologii i inżynierii chemicznej.

OS1_U02: Dokonuje obserwacji oraz podstawowych pomiarów chemicznych w warunkach laboratoryjnych. Ocenia wiarygodność wyznaczonych wielkości, przeprowada analizę statystyczną oraz krytycznie ocenia wiarygodność uzyskanych wyników

OS1_U01: Posługuje się metodami matematycznymi i statystycznymi oraz technikami informatycznymi do analizy danych eksperymentalnych.

OS1_U05: Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej. Posiada umiejętność odpowiedzialnego stosowania zasad BHP ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących prac laboratoryjnych oraz zagrożeń spodowanych czynnikami chemicznymi i fizycznymi.

OS1_U08: Do zajęć laboratoryjnych przygotowuje się samodzielnie z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł wiedzy, w tym źródeł elektronicznych.

W zakresie kompetencji:

OS1_K07: Wykazuje dbałość o wysoką jakość wykonywanych prac badawczych i ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność ich wykonywania.

OS1_K05: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia.

OS1_K03: Pracuje w zespole, przyjmując w nim różne role, oraz wykazuje odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na podstawie kolokwium i sprawozdań studenckich

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS1_W08.3: Kolokwium wstepne; Ocena sprawozdania studenckiego

OS1_W10: Kolokwium wstepne; Ocena sprawozdania studenckiego

W zakresie umiejętności:

OS1_U03: Ocena realizacji ćwiczeń laboratoryjnych; Ocena sprawozdania studenckiego

OS1_U11: Ocena sprawozdania studenckiego

OS1_U09: Kolokwium wstepne; Ocena sprawozdania studenckiego

OS1_U02: Ocena realizacji ćwiczeń laboratoryjnych; Ocena sprawozdania studenckiego

OS1_U01: Kolokwium wstepne; Ocena sprawozdania studenckiego

OS1_U05: Kolokwium wstepne; Ocena sprawozdania studenckiego

OS1_U08: Ocena realizacji ćwiczeń laboratoryjnych;

W zakresie kompetencji:

OS1_K07: Ocena realizacji ćwiczeń laboratoryjnych;

OS1_K05: Ocena realizacji ćwiczeń laboratoryjnych;

OS1_K03: Ocena realizacji ćwiczeń laboratoryjnych;

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 75 godz

Przygotowanie do ćwiczeń i przygotowanie - sprawozdań 75 godz.

150 godzin = 5 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

ochrona środowiska

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują prezentację zagadnień związanych z podstawowymi źródłami zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby oraz składowaniem i recyklingiem odpadów stałych. Dodatkowo omawiane są metody eliminacji zanieczyszczeń z wód i gazów odpadowych oraz metody uzdatniania wody dla celów komunalnych przemysłowych.

Pełny opis:

Źródła, metody likwidacji i ograniczania emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. Charakterystyka procesów stosowanych w ochronie powietrza. Wody powierzchniowe i podziemne. Pobór wody, uzdatnianie do celów komunalnych i przemysłowych. Ścieki - charakterystyka i klasyfikacja. Sposoby oczyszczania ścieków. Źródła i klasyfikacja odpadów, ich wpływ na środowisko. Zasady postępowania z odpadami (selektywna zbiórka, segregacja), ponowne ich wykorzystanie do celów przemysłowych i rolniczych, unieszkodliwienie i deponowanie. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (systemy zintegrowane). Zapobieganie powstawania odpadów - technologie mało- i bezodpadowe.

Literatura:

E.Bortel, H.Koneczny: Zarys technologii chemicznej. PWN 1992r.

P. Kowalik: Ochrona środowiska glebowego. PWN 2001 r.

Cz. Rosik-Dulewska: Podstawy gospodarki odpadami. PWN 2002 r.

J. Warych, Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, Wyd. N-T, W-wa 1994.

L. Falkowska, K. Korzeniowski, Chemia atmosfery, Wyd. Uniw. Gdańsk. 1995.

Ekologia i ochrona środowiska, Praca zb. pod red. J.R. Dojlido, Politech. Radomska, Skrypt nr 19, Radom 1997.

J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas, Energetyka a ochrona środowiska, Wyd. N-Tech. W-wa 1997.

A. Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, PWN W-wa 1996.

Uwagi:

Zajęcia dla grupy 4 odbywają się w drugiej połowie semestru zimowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.