Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia nieorganiczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-PNC01a-17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna I
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe I rok studia podyplomowe dla nauczycieli chemii
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Dysponuje wiedzą z zakresu chemii nieorganicznej w stopniu pozwalającym na realizację tych zagadnień podczas nauczania chemii na różnych poziomach edukacji szkolnej.

Potrafi omówić podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.


Efekty kształcenia:

Dysponuje wiedzą z zakresu chemii nieorganicznej w stopniu pozwalającym na realizację tych zagadnień podczas nauczania chemii na różnych poziomach edukacji szkolnej.

Potrafi omówić podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.


Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – egzamin pisemny (ocena)

Ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

E-ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, elektroniczna kontrola realizacji materiału na platformie e-nauczania, egzamin przedmiotowy, egzamin końcowy.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, heureza, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 65h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury – 45h.

Samodzielne rozwiązywanie zadań na platformie e-nauczania – 60h.

Przygotowanie do egzaminu przedmiotowego oraz dyplomowego, obecność na egzaminach – 60h.


Łączny nakład pracy: 230 godz., co odpowiada 9 punktom ECTS


Pełny opis:

Budowa układu okresowego pierwiastków, okresowość właściwości pierwiastków, klasyfikacja związków nieorganicznych.

Reakcje kwasowo-zasadowe: kwasy i zasady wg Brønsteda. Dysocjacja, stała i stopień dysocjacji. Autodysocjacja wody. pH. Hydroliza, stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe. Kwasy i zasady wg Lewisa.

Rozpuszczalność związków jonowych: iloczyn rozpuszczalności, strącanie i rozpuszczanie osadów.

Reakcje utleniania i redukcji: stopień utlenienia, utleniacze i reduktory, uzgadnianie równań reakcji redoks, potencjały standardowe, przewidywanie kierunku reakcji redoks na podstawie potencjałów.

Związki koordynacyjne: nomenklatura, struktura, izomeria, trwałość termodynamiczna i kinetyczna, stałe trwałości.

Elementy chemii ciała stałego: sieć krystaliczna, komórki elementarne układu regularnego i heksagonalnego.

Rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych na Ziemi i we Wszechświecie. Charakterystyka grup pierwiastków chemicznych. Właściwości fizyczne i chemiczne wybranych pierwiastków z bloku s, p i d.

Przemiany jądrowe. Samorzutne przemiany jądrowe. Kinetyka rozpadu promieniotwórczego. Szeregi promieniotwórcze. Proste reakcje jądrowe. Sztuczna promieniotwórczość. Rozszczepienie jąder atomowych. Reakcje termojądrowe. Zastosowania izotopów promieniotwórczych.

Spektroskopowe metody badania związków nieorganicznych. Spektroskopia molekularna. Widma rotacyjne. Widma oscylacyjne. Widma oscylacyjno-rotacyjne. Widma elektronowe. Spektroskopia fotoelektronów. Elektronowy rezonans paramagnetyczny. Magnetyczny rezonans jądrowy.

Literatura:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

2. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 2004.

3. F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Chemia nieorganiczna – podstawy, PWN, Warszawa 1995.

4. S. F. A. Kettle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.