Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-PNC04-17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe I rok studia podyplomowe dla nauczycieli chemii
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Potrafi omówić podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Potrafi omówić przepisy dotyczące składowania, wykorzystania i utylizacji substancji chemicznych w pracowni szkolnej.

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania scenariuszy lekcji z uwzględnieniem doświadczeń ilustrujących omawiane treści.

Bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne w pracowni chemicznej, potrafi opracować i zrealizować działalność szkolnej pracowni chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania, użytkowania i utylizacji substancji chemicznych.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.


Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Laboratorium – ocenianie ciągłe (bez oceny)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, egzamin końcowy, sprawozdania laboratoryjne, egzamin dyplomowy.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, rozwiązywanie zadań problemowych.

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych razem 30h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury – 30h.

Przygotowanie sprawozdań z pracy laboratoryjnej – 30h.

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego – 10h.


Łączny nakład pracy: 100 godz., co odpowiada 4 punktom ECTS


Pełny opis:

Podstawy obliczeń chemiczny: mol, masa molowa, prawa gazowe, stechiometria wzorów chemicznych, stechiometria równań reakcji, mieszaniny niestechiometryczne, stężenie procentowe i molowe, przeliczanie stężeń.

Różne formy wykorzystania doświadczeń chemicznych w procesie edukacyjnym (pokazy doświadczeń, metody samodzielnego dociekania wiedzy przez uczniów).

Doświadczeń chemiczne wykorzystywanych w kształceniu chemicznym na różnych trapach edukacji, z zakresu:

• chemii ogólnej,

• chemii nieorganicznej,

• chemii organicznej,

• biochemii,

• ciekawych doświadczeń chemicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.