Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FDEEN-SLIIIZPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego 5
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Janicka
Prowadzący grup: Saskia Draxler, Michael Ganser, Joanna Janicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

NFDeEn1P_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat struktury i funkcji języka niemieckiego zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych


NFDeEn1P_U12

ma umiejętność merytorycznej i logicznej argumentacji i formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku niemieckim, angielskim oraz w języku polskim


NFDeEn1P_U13

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w ramach specjalności: filologia germańska z językiem angielskim


NFDeEn1P_U21

ma umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ na poziomie C1


NFDeEn1P_K02

rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu niemieckiego


NFDeEn1P_K10

uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z różnych jego form


Wymagania wstępne:

Pozytywny wynik egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego po II roku studiów (poziom B2 wg ESOKJ).

Sekwencyjny system zajęć i egzaminów

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz co najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.


Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.


W ramach jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- kolokwia gramatyczno-leksykalne oraz prace pisemne na zadane tematy;

- warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium jest napisanie go na min. 60% punktów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

5 pkt. ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie od B2 do C1

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie B2 - C1 wg ESOKJ:

Czytanie ze zrozumieniem

- praca z tekstami z niemieckich gazet i czasopism, tekstami ze źródeł internetowych oraz z krótkimi tekstami literackimi

Pisanie:

- różne formy wypowiedzi pisemnych ze szczególnym uwzględnieniem listu do redakcji gazety lokalnej (forma obowiązująca na egzaminie końcowym na poziomie językowym C1).

Słuchanie:

- sprawność słuchania ze zrozumieniem ćwiczona na podstawie autentycznych form audiowizualnych z niemieckiej i austriackiej telewizji oraz źródeł internetowych z zastosowaniem zadań obowiązujących na egzaminie końcowym na poziomie językowym C1

Poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo):

- ćwiczenia na podstawie różnych podręczników gramatycznych z uwzglęnieniem zadań obowiązujących na egzaminie końcowym na poziomie językowym C1, m.in.:

- analiza znaczeń przedrostków czasowników i ich wpływu na semantykę czasownika,

- pola sematyczne i rodziny wyrazów dla przymiotników w zależności od przedrostka

- praktyczne stosowanie czasowników z ww. przedrostkami w zależności od znaczenia przedrostka oraz aspektu morfologicznego (rozdzielny/nierozdzielny) i sematycznego (dosłowne/przenośne)

- przekształcenia zdań pobocznych w wyrażenia przyimkowe i wyrażeń przyimkowych w zdania poboczne

- zdania z rozszerzoną przydawką

- konstrukcje imiesłowowe i bezokolicznikowe

- warianty znaczeniowe czasowników modalnych (modalność obiektywna i subiektywna)

- rekcja czasownika i przymiotnika

- słownictwo na poziomie C1 wg ESOKJ

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hall, Karin/Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache. Verlag für Deutsch 1997.

2. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, 2009.

3. Strank, W.: Da fehlen mir die Worte. Systematischer Wortschatzerwerb für fortgeschrittene Lerner in Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag, 2010.

4. Anne Buscha, Susanne Raven, Szilvia Szita: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache C1: Ein kommunikatives Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Vollversion. Schubert Verlag e.K. 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Jednojęzyczne słowniki online: Duden, Pons, DWDS.de, słowniki synonimów, antonimów, zwrotów frazeologicznych

2. Materiały audiowizualne niemieckiej telewizji publicznej (mediateki)

3. Inne materiały internetowe

Uwagi:

Ramowe zasady zaliczania semestrów i uzyskania dopuszczenia

do egzaminów z PNJN na specjalnościach:

Filologia germańska SL

Filologia germańska z językiem angielskim SL

Filologia angielska z językiem niemieckim SL

1 semestr (zimowy): zaliczenie

2 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B1+)

3 semestr (zimowy): zaliczenie

4 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B2)

5 semestr (zimowy): zaliczenie

6 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom C1)

1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.

2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,

c) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego z dwóch semestrów jak w punkcie b) student nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem poprawkowym z PNJN,

d) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie c) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza CAŁY ROK PNJN.

Kolokwia w terminach dodatkowych mogą, ale nie muszą mieć taką samą formę jak w pierwszych terminach, jednak muszą odnosić się do tej samej partii materiału.

3. Po każdym semestrze student może otrzymać ocenę końcową (decyduje prowadzący zajęcia). Ocena ta ma być miarą pracy studenta w semestrze i pełni jedynie funkcję informacji (program studiów nie przewiduje zaliczenia na ocenę). Ocena końcowa z przedmiotu dzielonego na kilku prowadzących jest średnią arytmetyczną ocen otrzymanych od wszystkich prowadzących na podstawie wszystkich przeprowadzonych przez nich kolokwiów (tutaj także średnia arytmetyczna).

Obowiązują następujące widełki punktowe i oceny:

4,61 - 5,00 – bardzo dobry (5,0)

4,21 - 4,60 – dobry plus (4,5)

3,76 - 4,20 – dobry (4,0)

3,31 - 3,75 – dostateczny plus (3,5)

do 3,30 – dostateczny (3,0)

4. Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie językowym B1+ (po 1 roku), B2 (po 2 roku) i C1 (po 3 roku), porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od wymagań wg. ESOKJ.

Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej.

Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.):

1) rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen),

2) rozumienie ze słuchu (Hörverstehen),

3) pisanie (Schriftlicher Ausdruck),

4) test gramatyczno-leksykalny (Grammatik und Wortschatz).

Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, student nie jest dopuszczony do egzaminu ustnego i zdaje ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tą część.

5. Pod koniec semestru zimowego każdego roku przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego. Obecność na teście diagnostycznym jest zalecana, ale nieobowiązkowa.

6. Student planujący pobyt za granicą np. w ramach programu Erasmus+, zobowiązany jest przed wyjazdem, a najpóźniej do końca pierwszego miesiąca danego semestru na uczelni macierzystej, poinformować o tym fakcie koordynatora roku.

Zaliczenie zajęć student uzyskuje na podstawie przedłożonych dokumentów, poświadczających udział w zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego na uczelni partnerskiej lub w innych zajęciach prowadzonych w języku niemieckim, które zostaną uznane przez koordynatora PNJN w IFG za ekwiwalentne. Jeśli realizacja odpowiednich kursów na uczelni partnerskiej nie jest możliwa, prowadzący wyznaczają inny sposób zaliczenia poszczególnych kursów wchodzących w skład bloku praktycznej nauki języka niemieckiego.

Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu kończącego dany rok akademicki w IFG UJ.

7. O możliwości przepisania oceny z egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego złożonego na studiach germanistycznych na uczelniach polskich poza IFG UJ decyduje koordynator przedmiotu na danym roku w porozumieniu z koordynatorem PNJN w IFG oraz wicedyrektorem do spraw dydaktycznych.

Oceny z egzaminów zdawanych w centrach językowych na polskich uczelniach oraz międzynarodowe certyfikaty językowe nie są podstawą do zwolnienia z egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego kończącego dany rok akademicki.

8. W ramach jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Janicka
Prowadzący grup: Michael Ganser, Joanna Janicka, Robert Kołodziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.