Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FDEEN-SLIILPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Hac
Prowadzący grup: Dietmar Gass, Małgorzata Hac, Aleksandra Hill
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

NFDeEn1A_W02a - ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii germańskiej


NFDeEn1A_W08a - ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane z filologią germańską


NFDeEn1A_U01 - wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka niemieckiego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka niemieckiego (na II roku studiów B2)


NFDeEn1A_U03a - posiada umiejętność przygotowania w języku niemieckim i ew. polskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury


NFDeEn1A_U04a - potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niemieckim i ew. polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu


NFDeEn1A_U05a - potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku niemieckim


NFDeEn1A_K01 - rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy


NFDeEn1A_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


NFDeEn1A_K03 - potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania


NFDeEn1A_K06 - uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Prerekwizyt:

Praktyczna nauka języka niemieckiego WF-FDEEN-SLILPN
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3 WF-FDEEN-SLIIZPN

Wymagania wstępne:

Sekwencyjny system zajęć. Warunkiem koniecznym, by móc uczestniczyć w kursie praktycznej nauki języka niemieckiego na II roku FGA SL jest pozytywny wynik egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego po I roku studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej trzech zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.


Każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów). W przypadku niezaliczenia jednego lub kilku kolokwiów w pierwszym terminie, student otrzymuje drugą i ostatnią szansę na jego/ich zaliczenie pod koniec każdego semestru w specjalnie do tego celu przewidzianym terminie (treść kolokwium w drugim terminie może, ale nie musi mieć taką samą formę jak w pierwszym terminie, jednak musi odnosić się do tej samej partii materiału).


4. Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie językowym B1+ (po 1 roku), B2 (po 2 roku) i C1 (po 3 roku) porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od wymagań wg. ESOKJ.


Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tą część.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Minimum 3 kolokwia pisemne sprawdzające bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.

2. Każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

3. Po każdym semestrze student może otrzymać ocenę końcową (decyduje prowadzący zajęcia). Ocena ta ma być miarą pracy studenta w semestrze i pełni jedynie funkcję informacji (program studiów nie przewiduje zaliczenia na ocenę). Ocena końcowa z przedmiotu dzielonego na kilku prowadzących jest średnią arytmetyczną ocen otrzymanych od wszystkich prowadzących na podstawie wszystkich przeprowadzonych przez nich kolokwiów.

Obowiązuje następująca skala ocen:

4,61 - 5,00 – bardzo dobry (5,0)

4,21 - 4,60 – dobry plus (4,5)

3,76 - 4,20 – dobry (4,0)

3,31 - 3,75 – dostateczny plus (3,5)

do 3,30 włącznie – dostateczny (3,0)


Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tą część.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Metody podające: objaśnienie/wyjaśnienie, opis

Metody eksponujące: film

Metody problemowe, aktywizujące: dyskusja

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia
Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Studenci rozwijają sprawności językowe na poziomie B2 wg ESOKJ Rady Europy: czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie oraz poprawne użycie języka. Studenci doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem różnych rodzajów tekstów oraz formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych na zadane tematy. Zajęcia ze słuchania uczą i rozwijają umiejętność różnych stylów rozumienia ze słuchu (słuchanie globalne, selektywne, szczegółowe) różnych rodzajów tekstów, a także poprawnego, logicznego wypowiadania się w oparciu o teksty słuchane. Studenci ćwiczą wypowiedzi ustne oraz pisanie różnych rodzajów tekstów.

Pełny opis:

Studenci rozwijają wszystkie sprawności językowe na poziomie B2 wg ESOKJ Rady Europy.

Słuchanie:

Słuchanie różnego rodzaju tekstów - wywiadów, referatów, rozmów, reportaży; oglądanie scenek i krótkich filmów/fragmentów filmów. Rozwijanie umiejętności różnych stylów rozumienia ze słuchu (słuchanie globalne, selektywne, szczegółowe) .

Czytanie:

czytanie różnych rodzajów tekstów (artykuły, wywiady, teksty użytkowe, krótkie teksty literackie), rozpoznawanie rodzaju tekstu, rozwijanie orientacyjnego, globalnego i selektywnego rozumienia tekstu, antycypacji treści w oparciu o tytuł, strukturę tekstu, rozwiązywanie typowych zadań testowych, streszczanie tekstu.

Pisanie:

pisanie listów formalnych i osobistych, maili, rozprawek, pisanie kreatywne.

Mówienie:

dyskusje, wyrażanie opinii na zadany temat, uzasadnianie wyborów.

Leksyka:

słownictwo z zakresu tematycznego odpowiadającego podręcznikowi "Aspekte 2, także z innych podręczników" oraz tekstom z prasy niemieckiej.

Gramatyka:

utrwalanie znanych struktur gramatycznych i rozszerzanie znajmości gramatyki j. niemieckiego w zakresie odpowiadającym materiałowi prezentowanemu w podręczniku "Aspekte 2"

Literatura:

1. studio. Die Mittelstufe. Deutsch als Fremdsprache. Kurs und Übungsbuch B2/1 und B2/2. Autorzy Ch. Kuhn, R. Niemann i in.Cornelsen 2017

2. Prasa niemiecka

3. Materiały własne

4. Inne podręczniki

Uwagi:

Ramowe zasady zaliczania semestrów i uzyskania dopuszczenia

do egzaminów z PNJN na specjalnościach:

Filologia germańska SL

Filologia germańska z językiem angielskim SL

Filologia angielska z językiem niemieckim SL

1 semestr (zimowy): zaliczenie

2 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B1+)

3 semestr (zimowy): zaliczenie

4 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B2)

5 semestr (zimowy): zaliczenie

6 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom C1)

1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej dwóch (2) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.

2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,

c) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego z dwóch semestrów jak w punkcie b) student nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem poprawkowym z PNJN,

d) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie c) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza CAŁY ROK PNJN.

Treść kolokwiów w terminach dodatkowych może, ale nie musi mieć taką samą formę jak w pierwszych terminach, jednak musi odnosić się do tej samej partii materiału.

3. Po każdym semestrze student może otrzymać ocenę końcową (decyduje prowadzący zajęcia). Ocena ta ma być miarą pracy studenta w semestrze i pełni jedynie funkcję informacji (program studiów nie przewiduje zaliczenia na ocenę). Ocena końcowa z przedmiotu dzielonego na kilku prowadzących jest średnią arytmetyczną ocen otrzymanych od wszystkich prowadzących na podstawie wszystkich przeprowadzonych przez nich kolokwiów (tutaj także średnia arytmetyczna).

Obowiązują następujące widełki punktowe i oceny:

4,61 - 5,00 – bardzo dobry (5,0)

4,21 - 4,60 – dobry plus (4,5)

3,76 - 4,20 – dobry (4,0)

3,31 - 3,75 – dostateczny plus (3,5)

do 3,30 – dostateczny (3,0)

4. Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie językowym B1+ (po 1 roku), B2 (po 2 roku) i C1 (po 3 roku), porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od wymagań wg. ESOKJ.

Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tą część.

5. Pod koniec semestru zimowego każdego roku przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego. Obecność na teście diagnostycznym jest zalecana, ale nieobowiązkowa.

6. Student planujący pobyt za granicą np. w ramach programu Erasmus zobowiązany jest przed wyjazdem poinformować koordynatora roku o tym fakcie, a z prowadzącymi poszczególne zajęcia ustalić formę i termin zaliczenia przedmiotu, na którym nie będzie obecny. Niezależnie od tego student musi przystąpić do egzaminu końcowego w danym roku akademickim.

7. W ramach jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Samek
Prowadzący grup: Stanisław Frydel, Barbara Riedel-Baader, Robert Samek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

NFDeEn1A_W02a - ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii germańskiej


NFDeEn1A_W08a - ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane z filologią germańską


NFDeEn1A_U01 - wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka niemieckiego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka niemieckiego (na II roku studiów B2)


NFDeEn1A_U03a - posiada umiejętność przygotowania w języku niemieckim i ew. polskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury


NFDeEn1A_U04a - potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niemieckim i ew. polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu


NFDeEn1A_U05a - potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku niemieckim


NFDeEn1A_K01 - rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy


NFDeEn1A_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


NFDeEn1A_K03 - potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania


NFDeEn1A_K06 - uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Prerekwizyt:

Praktyczna nauka języka niemieckiego WF-FDEEN-SLILPN
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3 WF-FDEEN-SLIIZPN

Wymagania wstępne:

Sekwencyjny system zajęć. Warunkiem koniecznym, by móc uczestniczyć w kursie praktycznej nauki języka niemieckiego na II roku FGA SL jest pozytywny wynik egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego po I roku studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej trzech zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.


Każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów). W przypadku niezaliczenia jednego lub kilku kolokwiów w pierwszym terminie, student otrzymuje drugą i ostatnią szansę na jego/ich zaliczenie pod koniec każdego semestru w specjalnie do tego celu przewidzianym terminie (treść kolokwium w drugim terminie może, ale nie musi mieć taką samą formę jak w pierwszym terminie, jednak musi odnosić się do tej samej partii materiału).


4. Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie językowym B1+ (po 1 roku), B2 (po 2 roku) i C1 (po 3 roku) porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od wymagań wg. ESOKJ.


Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tą część.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Minimum 3 kolokwia pisemne sprawdzające bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.

2. Każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

3. Po każdym semestrze student może otrzymać ocenę końcową (decyduje prowadzący zajęcia). Ocena ta ma być miarą pracy studenta w semestrze i pełni jedynie funkcję informacji (program studiów nie przewiduje zaliczenia na ocenę). Ocena końcowa z przedmiotu dzielonego na kilku prowadzących jest średnią arytmetyczną ocen otrzymanych od wszystkich prowadzących na podstawie wszystkich przeprowadzonych przez nich kolokwiów.

Obowiązuje następująca skala ocen:

4,61 - 5,00 – bardzo dobry (5,0)

4,21 - 4,60 – dobry plus (4,5)

3,76 - 4,20 – dobry (4,0)

3,31 - 3,75 – dostateczny plus (3,5)

do 3,30 włącznie – dostateczny (3,0)


Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tą część.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Metody podające: objaśnienie/wyjaśnienie, opis

Metody eksponujące: film

Metody problemowe, aktywizujące: dyskusja

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia
Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Studenci rozwijają sprawności językowe na poziomie B2 wg ESOKJ Rady Europy: czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie oraz poprawne użycie języka. Studenci doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem różnych rodzajów tekstów oraz formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych na zadane tematy. Zajęcia ze słuchania uczą i rozwijają umiejętność różnych stylów rozumienia ze słuchu (słuchanie globalne, selektywne, szczegółowe) różnych rodzajów tekstów, a także poprawnego, logicznego wypowiadania się w oparciu o teksty słuchane. Studenci ćwiczą wypowiedzi ustne oraz pisanie różnych rodzajów tekstów.

Pełny opis:

Studenci rozwijają wszystkie sprawności językowe na poziomie B2 wg ESOKJ Rady Europy.

Słuchanie:

Słuchanie różnego rodzaju tekstów - wywiadów, referatów, rozmów, reportaży; oglądanie scenek i krótkich filmów/fragmentów filmów. Rozwijanie umiejętności różnych stylów rozumienia ze słuchu (słuchanie globalne, selektywne, szczegółowe) .

Czytanie:

czytanie różnych rodzajów tekstów (artykuły, wywiady, teksty użytkowe, krótkie teksty literackie), rozpoznawanie rodzaju tekstu, rozwijanie orientacyjnego, globalnego i selektywnego rozumienia tekstu, antycypacji treści w oparciu o tytuł, strukturę tekstu, rozwiązywanie typowych zadań testowych, streszczanie tekstu.

Pisanie:

pisanie listów formalnych i osobistych, maili, rozprawek, pisanie kreatywne.

Mówienie:

dyskusje, wyrażanie opinii na zadany temat, uzasadnianie wyborów.

Leksyka:

słownictwo z zakresu tematycznego odpowiadającego podręcznikowi "Aspekte 2, także z innych podręczników" oraz tekstom z prasy niemieckiej.

Gramatyka:

utrwalanie znanych struktur gramatycznych i rozszerzanie znajmości gramatyki j. niemieckiego w zakresie odpowiadającym materiałowi prezentowanemu w podręczniku "Aspekte 2"

Literatura:

1. studio. Die Mittelstufe. Deutsch als Fremdsprache. Kurs und Übungsbuch B2/1 und B2/2. Autorzy Ch. Kuhn, R. Niemann i in.Cornelsen 2017

2. Prasa niemiecka

3. Materiały własne

4. Inne podręczniki

Uwagi:

Ramowe zasady zaliczania semestrów i uzyskania dopuszczenia

do egzaminów z PNJN na specjalnościach:

Filologia germańska SL

Filologia germańska z językiem angielskim SL

Filologia angielska z językiem niemieckim SL

1 semestr (zimowy): zaliczenie

2 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B1+)

3 semestr (zimowy): zaliczenie

4 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B2)

5 semestr (zimowy): zaliczenie

6 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom C1)

1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej dwóch (2) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.

2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,

c) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego z dwóch semestrów jak w punkcie b) student nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem poprawkowym z PNJN,

d) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie c) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza CAŁY ROK PNJN.

Treść kolokwiów w terminach dodatkowych może, ale nie musi mieć taką samą formę jak w pierwszych terminach, jednak musi odnosić się do tej samej partii materiału.

3. Po każdym semestrze student może otrzymać ocenę końcową (decyduje prowadzący zajęcia). Ocena ta ma być miarą pracy studenta w semestrze i pełni jedynie funkcję informacji (program studiów nie przewiduje zaliczenia na ocenę). Ocena końcowa z przedmiotu dzielonego na kilku prowadzących jest średnią arytmetyczną ocen otrzymanych od wszystkich prowadzących na podstawie wszystkich przeprowadzonych przez nich kolokwiów (tutaj także średnia arytmetyczna).

Obowiązują następujące widełki punktowe i oceny:

4,61 - 5,00 – bardzo dobry (5,0)

4,21 - 4,60 – dobry plus (4,5)

3,76 - 4,20 – dobry (4,0)

3,31 - 3,75 – dostateczny plus (3,5)

do 3,30 – dostateczny (3,0)

4. Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie językowym B1+ (po 1 roku), B2 (po 2 roku) i C1 (po 3 roku), porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od wymagań wg. ESOKJ.

Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tą część.

5. Pod koniec semestru zimowego każdego roku przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego. Obecność na teście diagnostycznym jest zalecana, ale nieobowiązkowa.

6. Student planujący pobyt za granicą np. w ramach programu Erasmus zobowiązany jest przed wyjazdem poinformować koordynatora roku o tym fakcie, a z prowadzącymi poszczególne zajęcia ustalić formę i termin zaliczenia przedmiotu, na którym nie będzie obecny. Niezależnie od tego student musi przystąpić do egzaminu końcowego w danym roku akademickim.

7. W ramach jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.