Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literaturoznawcza analiza tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FDEEN-SLIIZLAT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literaturoznawcza analiza tekstu
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szczukiewicz
Prowadzący grup: Joanna Szczukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest wprowadzenie teoretyczne oraz praktyczne w podstawowe metody analizy tekstów.

Student po ukończonym kursie potrafi używając odpowiedniego aparatu pojęciowego przeanalizować tekst literacki.


Efekty kształcenia:

Wiedza


W efekcie przeprowadzonych zajęć student:


- wskazuje różnice między analizą a interpretacją tekstu

- przedstawia historię rozwoju poszczególnych rodzajów literackich

- wymienia czołowe postaci dla rozwoju teorii rodzajów literackich

- objaśnia kryteria podziału na rodzaje literackie i gatunki literackie

- wskazuje cechy utworów epickich, lirycznych oraz dramatu

- wymienia gatunki należące do epiki, liryki oraz dramatu

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu analizy tekstu epickiego (Erzähler; Erzählung; Erzählzeit; erzählte Zeit; Zeitdehnung; Zeit-Ellipse; Zeitraffung; Präsens Historicum; Rückwendung; Vorausdeutung; Erzählsituationnen: ich-er, auktoriale Er, personale Er, neutrale Er; Ich-Erzähler, Er-Erzähler, Innensicht, Außensicht, Erzählperspektive, direkte Rede, indirekte Rede, erlebte Rede, innerer Monolog, Bewusstseinstrom, Redebericht, episches Präteritum, Rahmen- und Binnenerzählung, Zeitdeckung, story, Handlung, Schauplatz, Thema, Stoff, Motiv, Figur, Fiktionstypen: realistisch, utopisch, phantastisch, satirisch.

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu tekstu lirycznego (Rhythmus; Versfuß: Jambus, Trochäus, Daktylus, Anapäst; Versmäße: Alexandriner, Hexameter, Pentameter, Blankvers, Freie Rhythmen, Knittelvers; Katalexe; Elision, Kadenz, Auftakt, Enjambement, Zäsur; stilistische Mittel: Anapher, Epipher, Symploke, Anadiplose, Kyklos, Alliteration, Parallelismus, Chiasmus, Antithese, Paradoxon, Oxymoron, Pleonasmus, Pointe, Euphemismus, Pejorativ, Epitheton, Hyperbel, Metapher, Tautologie, Neologismus, Synästhesie, Allegorie, Symbol, Vergleich, Periphrase, Synekdoche, Metonymie, Ironie, Inversion, Anakoluth, Ellipse)

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu dramatu (geschlossene vs. offene Dramenform, episches Theater, Analytisches Drama, Dialog, Monolog, Botenbericht, Teichoskopie, Exposition, Anagnorisis, Peripetie, Katastrophe, retardierendes Moment, Prolog, Monolog, Figurencharakterisierung: implizite vs. explizite: Beschreibung, Selbstthematisierung, Fremdthematisierung, Ständeklausel, Nebentext, Haupttext, Verfremdungseffekt, drei Einheiten, Katharsis


Umiejętności


Po zakończonych zajęciach student:


- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich

- potrafi sprawnie posługiwać się aparatem terminowo-pojęciowym do analizy wybranego tekstu literackiego

- potrafi dobrać adekwatne metody oraz narzędzia pozwalające na analizę tekstu literackiego

- potrafi rozpoznać elementy tekstu literackiego kluczowe dla jego analizy oraz wskazać ich funkcję

- potrafi przeprowadzić analizę tekstu literackiego za pomocą poznanych narzędzi, w celu określenia jego znaczenia i miejsca w procesie historyczno-kulturowym


Kompetencje społeczne


Student w obrębie prowadzonych zajęć:

- doskonali umiejętność współdziałania w grupie

- doskonali umiejętność selekcjonowania informacji

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego oraz jego różnorodności


Wymagania wstępne:

Wpis na II rok studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Możliwe są dwie nieobecności w semestrze.


Ocena końcowa = 60% oceny testu końcowego + 40% aktywność na zajęciach.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- analiza problemu w oparciu o tekst źródłowy

- pytania sprawdzające poziom zapamiętanych informacji w oparciu o tekst źródłowy / tekst literacki

- Analiza tekstu literackiego

- dyskusja grupowa


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Bilans punktów ECTS:

2

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia germańska z językiem angielskim, rok 2

Literatura:

Wybrane teksty literackie zostaną przedstawione na początku roku akademickiego.

Literatura dodatkowa:

Arnold, H.L., Detering, H. (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft, München 2005.

Asmuth, Bernhard: Einführung in die Dramenanalyse, Stuttgart/Weimar 1994.

Behrmann, Alfred: Einführung in die Analyse von Prosatexten, Stuttgart 1982.

Corbineau-Hoffmann, Angelika: Die Analyse literarischer Texte, Tübingen 2002.

Jeßing Benedikt, Köhnen Ralph, Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft, Stuttgart/Weimar 2003.

Strobel, Jochen: Gedichtanalyse. Eine Einführung, Berlin 2015.

Uwagi:

Student przebywający na programie Erasmus zobowiązany jest skontaktować się z prowadzącym na początku roku akademickiego w celu ustalenia szczegółów zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zarychta
Prowadzący grup: Paweł Zarychta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.