Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FENDE-SLIIPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gorycka
Prowadzący grup: Beata Gorycka, Aleksandra Hill, Julia Manowska, Robert Samek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

NFEnDe1A_W06 ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka

niemieckiego; ma świadomość kompleksowej natury

języka, jego złożoności i historycznej zmienności

NFEnDe1A_U02 posiada umiejętności językowe na poziomie C1

(na II roku efekt realizowany do poziomu B2 według standardów ESOKJ) w zakresie języka niemieckiego

NFEnDe1A_U03 posiada umiejętność przygotowania w języku

angielskim, niemieckim lub języku polskim typowych

prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących

się do różnych dziedzin życia i kultury

NFEnDe1A_U04 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić

wystąpienie ustne w języku angielskim, niemieckim lub języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu

NFEnDe1A_U06 potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu

pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski

NFEnDe1A_U09 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać

umiejętności badawcze w zakresie filologii germańskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFEnDe1A_U14 wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne

potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach specjalności filologia germańska

NFEnDe1A_K01 rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie

umiejętności i wiedzy

NFEnDe1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

NFEnDe1A_K03 potrafi określić priorytety przy realizacji określonego

zadaniaWymagania wstępne:

pozytywny wynik egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego po I roku

Forma i warunki zaliczenia:

SEMESTR ZIMOWY:

1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.


2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.


SEMESTR LETNI:


1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.


2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki I zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

c) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego z dwóch semestrów jak w punkcie b) student nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem poprawkowym z PNJN,

d) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie c) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza CAŁY ROK PNJN.


Treść kolokwiów w terminach dodatkowych może, ale nie musi mieć taką samą formę jak w pierwszych terminach, jednak musi odnosić się do tej samej partii materiału.


4. Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie językowym B1+ (po 1 roku), B2 (po 2 roku) i C1 (po 3 roku), porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od wymagań wg. ESOKJ.


Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej.

Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tę część.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ramowe zasady zaliczania semestrów i uzyskania dopuszczenia

do egzaminów z PNJN na specjalnościach:

Filologia germańska SL

Filologia germańska z językiem angielskim SL

Filologia angielska z językiem niemieckim SL1 semestr (zimowy): zaliczenie

2 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B1+)

3 semestr (zimowy): zaliczenie

4 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B2)

5 semestr (zimowy): zaliczenie

6 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom C1)1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.


2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,

c) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego z dwóch semestrów jak w punkcie b) student nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem poprawkowym z PNJN,

d) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie c) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza CAŁY ROK PNJN.

Kolokwia w terminach dodatkowych mogą, ale nie muszą mieć taką samą formę jak w pierwszych terminach, jednak muszą odnosić się do tej samej partii materiału.


3. Po każdym semestrze student może otrzymać ocenę końcową (decyduje prowadzący zajęcia). Ocena ta ma być miarą pracy studenta w semestrze i pełni jedynie funkcję informacji (program studiów nie przewiduje zaliczenia na ocenę). Ocena końcowa z przedmiotu dzielonego na kilku prowadzących jest średnią arytmetyczną ocen otrzymanych od wszystkich prowadzących na podstawie wszystkich przeprowadzonych przez nich kolokwiów (tutaj także średnia arytmetyczna).

Obowiązują następujące widełki punktowe i oceny:

4,61 - 5,00 – bardzo dobry (5,0)

4,21 - 4,60 – dobry plus (4,5)

3,76 - 4,20 – dobry (4,0)

3,31 - 3,75 – dostateczny plus (3,5)

do 3,30 – dostateczny (3,0)


4. Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie językowym B1+ (po 1 roku), B2 (po 2 roku) i C1 (po 3 roku), porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od wymagań wg. ESOKJ.

Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej.

Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.):

1) rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen),

2) rozumienie ze słuchu (Hörverstehen),

3) pisanie (Schriftlicher Ausdruck),

4) test gramatyczno-leksykalny (Grammatik und Wortschatz).

Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, student nie jest dopuszczony do egzaminu ustnego i zdaje ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tą część.

5. Pod koniec semestru zimowego każdego roku przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego. Obecność na teście diagnostycznym jest zalecana, ale nieobowiązkowa.

6. Student planujący pobyt za granicą np. w ramach programu Erasmus+, zobowiązany jest przed wyjazdem, a najpóźniej do końca pierwszego miesiąca danego semestru na uczelni macierzystej, poinformować o tym fakcie koordynatora roku.

Zaliczenie zajęć student uzyskuje na podstawie przedłożonych dokumentów, poświadczających udział w zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego na uczelni partnerskiej lub w innych zajęciach prowadzonych w języku niemieckim, które zostaną uznane przez koordynatora PNJN w IFG za ekwiwalentne. Jeśli realizacja odpowiednich kursów na uczelni partnerskiej nie jest możliwa, prowadzący wyznaczają inny sposób zaliczenia poszczególnych kursów wchodzących w skład bloku praktycznej nauki języka niemieckiego.

Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu kończącego dany rok akademicki w IFG UJ.


7. O możliwości przepisania oceny z egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego złożonego na studiach germanistycznych na uczelniach polskich poza IFG UJ decyduje koordynator przedmiotu na danym roku w porozumieniu z koordynatorem PNJN w IFG oraz wicedyrektorem do spraw dydaktycznych.

Oceny z egzaminów zdawanych w centrach językowych na polskich uczelniach oraz międzynarodowe certyfikaty językowe nie są podstawą do zwolnienia z egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego kończącego dany rok akademicki.


8. W ramach jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Metody podające: objaśnienie/wyjaśnienie, opis

Metody eksponujące: film

Metody problemowe, aktywizujące: dyskusja

Bilans punktów ECTS:

6 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne I stopnia
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Studenci rozwijają sprawności językowe na poziomie B2 wg ESOKJ Rady Europy: czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie oraz poprawne użycie języka. Studenci doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem różnych rodzajów tekstów oraz formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych na zadane tematy. Zajęcia ze słuchania uczą i rozwijają umiejętność różnych stylów rozumienia ze słuchu (słuchanie globalne, selektywne, szczegółowe) różnych rodzajów tekstów, a także poprawnego, logicznego wypowiadania się w oparciu o teksty słuchane.

Pełny opis:

Studenci rozwijają wszystkie sprawności językowe na poziomie B2 wg ESOKJ Rady Europy.

Słuchanie:

Słuchanie różnego rodzaju tekstów - wywiadów, referatów, rozmów, reportaży; oglądanie scenek i krótkich filmów/fragmentów filmów. Rozwijanie umiejętności różnych stylów rozumienia ze słuchu (słuchanie globalne, selektywne, szczegółowe) .

Czytanie:

czytanie różnych rodzajów tekstów (artykuły, wywiady, teksty użytkowe, krótkie teksty literackie), rozpoznawanie rodzaju tekstu, rozwijanie orientacyjnego, globalnego i selektywnego rozumienia tekstu, antycypacji treści w oparciu o tytuł, strukturę tekstu, rozwiązywanie typowych zadań testowych, streszczanie tekstu.

Pisanie:

pisanie listów formalnych i osobistych, maili, rozprawek, pisanie kreatywne.

Mówienie:

dyskusje, wyrażanie opinii na zadany temat, uzasadnianie wyborów.

Leksyka:

słownictwo z zakresu tematycznego odpowiadającego podręcznikowi " Studio. die Mittelstufe B2" oraz tekstom z prasy niemieckiej.

Gramatyka:

utrwalanie znanych struktur gramatycznych i rozszerzanie znajomości gramatyki j. niemieckiego w zakresie odpowiadającym materiałowi prezentowanemu w podręczniku "Studio. Die Mittelstufe B2""

Literatura:

Ute Koithan/Helen Schmitz/Tanja Sieber/Ralf Sonntag, Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2. Langenscheidt, 2010.

Axel Hering, Magdalena Matussek, ichaela Perlmann-Balmeem, em Übungsgrammatik Lehr- und Übungsbuch, Hueber Verlag, Imaning 2017.

Karin Hall, Barbara Scheiner, Übungsgrammatik für die Oberstufe, Hueber Verlag, Ismaning 2016.

Materiały z mediów niemieckojęzycznych: filmy, reportaże, wiadomości, artykuły prasowe itd.

Materiały własne

Uwagi:

1 semestr (zimowy): zaliczenie

2 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B1+)

3 semestr (zimowy): zaliczenie

4 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B2)

5 semestr (zimowy): zaliczenie

6 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom C1)

1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.

2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,

c) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego z dwóch semestrów jak w punkcie b) student nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem poprawkowym z PNJN,

d) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie c) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza CAŁY ROK PNJN.

Treść kolokwiów w terminach dodatkowych może, ale nie musi mieć taką samą formę jak w pierwszych terminach, jednak musi odnosić się do tej samej partii materiału.

3. Po każdym semestrze student może otrzymać ocenę końcową (decyduje prowadzący zajęcia). Ocena ta ma być miarą pracy studenta w semestrze i pełni jedynie funkcję informacji (program studiów nie przewiduje zaliczenia na ocenę). Ocena końcowa z przedmiotu dzielonego na kilku prowadzących jest średnią arytmetyczną ocen otrzymanych od wszystkich prowadzących na podstawie wszystkich przeprowadzonych przez nich kolokwiów (tutaj także średnia arytmetyczna).

Obowiązują następujące widełki punktowe i oceny:

4,61 - 5,00 – bardzo dobry (5,0)

4,21 - 4,60 – dobry plus (4,5)

3,76 - 4,20 – dobry (4,0)

3,31 - 3,75 – dostateczny plus (3,5)

do 3,30 – dostateczny (3,0)

4. Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie językowym B1+ (po 1 roku), B2 (po 2 roku) i C1 (po 3 roku), porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od wymagań wg. ESOKJ.

Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej.

Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tę część.

5. Pod koniec semestru zimowego każdego roku przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego. Obecność na teście diagnostycznym jest zalecana, ale nieobowiązkowa.

6. Student planujący pobyt za granicą np. w ramach programu Erasmus zobowiązany jest przed wyjazdem poinformować koordynatora roku o tym fakcie, a z prowadzącymi poszczególne zajęcia ustalić formę i termin zaliczenia przedmiotu, na którym nie będzie obecny. Niezależnie od tego student musi przystąpić do egzaminu końcowego w danym roku akademickim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.