Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do opisu struktur języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-L-001-1Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do opisu struktur języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wojciechowska
Prowadzący grup: Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

FGE_K1_W01 student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii germańskiej.

FGE_K1_W02 student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie gramatyki języka niemieckiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

FGE_K1_U06 student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka niemieckiego; posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka niemieckiego.

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

przygotowanie na kolejne zajęcia zadanych prac; aktywny udział w zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Testy pisemne.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

30 godz., aktywny udział w zajęciach – 1 ECTS;

30 godz., przygotowanie do zajęć – 2 ECTS

15 godz., przygotowanie do egzaminu – 1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia germańska, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią przygotowanie i uzupełnienie kursu z gramatyki opisowej języka niemieckiego, tj. wprowadzenie do systemu reguł leżących u podstaw wszystkich poprawnych konstrukcji składniowych i form wyrazowych języka niemieckiego.

Pełny opis:

- akcent, iloczas, junktura, intonacja, rytm, fonem, sylaba, morfem, leksem, syntagma, fraza, zdanie, wypowiedź, tekst

- rekcja, kongruencja, walencja, dependencja, dominacja

- rama werbalna, wieloczłonowe frazy czasownikowe (czasy analityczne, strona bierna czynnościowa i stadialna, frazy z czasownikami modalnymi i semimodalnymi), frazy bezokolicznikowe, frazy czasownikowe w zdaniach podrzędnych; fraza przysłówkowa

- rama nominalna, szyk przydawek rzeczownikowych i przymiotnikowych; fraza przymiotnikowa (uzupełnienia i wolne człony frazy przymiotnikowej)

- szyk części zdania prostego (szyk uzupełnień czasownika i wolnych członów zdania), pozycja negacji zdaniowej „nicht”, podstawowe struktury zdaniowe, rama zdaniowa, apozycja, parenteza, ekstrapozycja, wyłączenie poza ramę zdaniową, dopowiedzenie

- parataksa, hipotaksa, podrzędność, spójnikowe i bezspójnikowe zdania podrzędne, konstrukcje bezokolicznikowe i imiesłowowe

Literatura:

Berdychowska, Zofia (1996) Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna. Kraków.

Bünting, Karl-Dieter/ Bergenholtz, Hennig (1995) Einführung in die Syntax, Beltz Athenäum: Weinheim.

Bußmann, Hadumod (1990-) Lexikon der Sprachwissenschaft, Kröner: Stuttgart.

Czochralski, Jan (1990) Gramatyka niemiecka dla Polaków. Warszawa.

Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim (2001-) Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt: Berlin/ München.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wojciechowska
Prowadzący grup: Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.