Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie1: Niemieckojęzyczna literatura międzywojenna (1918-1939)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-L-MK-3L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie1: Niemieckojęzyczna literatura międzywojenna (1918-1939)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kłańska
Prowadzący grup: Maria Kłańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej i towarzyszenie mu w pisaniu tej pracy.

Dostarczenie studentowi podstawowych informacji o literaturze Republiki Weimarskiej oraz I Republiki Austriackiej i podstaw wiedzy o sytuacji w tych krajach po I wojnie światowej

Efekty kształcenia:

NFDe1A_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

NFDe1A_U06 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źrodła polskie i obcojęzyczne

NFDe1A_U07 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filologii germańskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFDe1A_U08 potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizowąc problemy badawcze w zakresie filologii germańskiej oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów

NFDe1A_U09 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

NFDe1A_U010 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów

NFDe1A_K03 potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania

Wymagania wstępne:

Zaliczenie semestru zimowego, podjecie tematu pracy licencjackiej, oddanie bibliografii do niej.

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywna obecność na zajęciach (dopuszczalne tylko 2 nieobecności nieusprawiedliwione),

prezentacja ustna planu pracy i jednego rozdziału lub jednej pozycji literatury prymarnej,

oddanie pisemnie i akceptacja przez promotora pracy licencjackiej w objętości 15-30 stron.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ustnie i przede wszystkim pisemnie, weryfikacja pracy licencjackiej

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

E-learning w wypadku niemożności odbywania zajęć stacjonarnie.

Poza tym jw plus indywidualnie konsultacje

Bilans punktów ECTS:

10

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej i towarzyszenie mu w pisaniu tej pracy.

Dostarczenie studentowi podstawowych informacji o literaturze Republiki Weimarskiej oraz I Republiki Austriackiej i podstaw wiedzy o sytuacji w tych krajach po I wojnie światowej

Pełny opis:

1. Zaprezentowanie przez każdego uczestnika jednego rozdziału pracy licencjackiej bądź jednej książki (lit. prymarnej) związanej z tą pracą.

2. Sytuacja kobiety w Republice Weimarskiej, literatura kobiet.

3. Literatura niemieckożydowska.

4. Twórczość braci Mannów do r. 1933.

5. Literatura mitu habsburskiego.

6. Wielcy klasycy literatury austriackiej

a. Franz Kafka

b. Joseph Roth

c. Robert Musil.

Przy każdym z tych autorów zostanie zanalizowana wspólnie metodą seminaryjną jedna pozycja typu opowiadanie.

7. Początki emigracji - ucieczka z III Rzeszy.

Literatura:

1. Beutin, Wolfgang u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart, Weimar: B.J. Metzler (wiele wydań, wyd. VI 2001).

2. Faulstich, Werner, Ludwig, Hans-Werner: Arbeitstechniken für Studenten der Literaturwissenschaft. Literaturwissenschaft im Grundstudium, Tübingen: Gunter Narr Verlag (kilka wydań, wyd. III 1987) LUB INNA POZYCJA NA TEMAT „Arbeitstechniken der Literaturwissenschaft“.

3. Karolak, Czesław, Kunicki, Wojciech, Orłowski, Hubert: Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (kilak wydań, wyd. I 2006)

4. Kaszyński, Stefan H.: Krótka historia literatury austriackiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2012.

5. Kriegleder, Wynfrid: Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich. Menschen – Bücher – Institutionen, Wien: praesens 2011.

6. Magris, Claudio: Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur. Vom Verfasser autorisierte Übersetzung von Madeleine von Pásztory, Salzburg: Otto Müller Verlag (kilka wydań, wyd. I 1966).

7. Schütz, Erhard: Romane der Weimarer Republik, München: Wilhelm Fink 1986.

8. Schütz, Hans: Juden in der deutschen Literatur. Eine deutsch-jüdische Literaturgeschichte, München: Piper 1995.

9. Weyergraf, Bernd, Ikas, Ludger (Hg.): Die Literatur der Weimarer Republik, München: Wilhelm Fink 1994.

10. Zybura, Marek (Red.): Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny, Warszawa, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.