Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie1: Niemieckojęzyczna literatura międzywojenna (1918-1939)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-L-MK-3Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie1: Niemieckojęzyczna literatura międzywojenna (1918-1939)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kłańska
Prowadzący grup: Maria Kłańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej i towarzyszenie mu w pisaniu tej pracy.

Dostarczenie studentowi podstawowych informacji o literaturze Republiki Weimarskiej oraz I Republiki Austriackiej i podstaw wiedzy o sytuacjii w tych krajach po I wojnie światowej

Efekty kształcenia:

NFDe1A_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

NFDe1A_U06 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źrodła polskie i obcojęzyczne

NFDe1A_U07 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filologii germańskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFDe1A_U08 potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizowąc problemy badawcze w zakresie filologii germańskiej oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów

NFDe1A_U09 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

NFDe1A_U010 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów

NFDe1A_K03 potrafi okręslic priorytety przy realizacji określonego zadania

Wymagania wstępne:

Zaliczenie II roku studiów germanistycznych

Wpis na literaturoznawcze seminarium licencjackie

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywna obecność na zajeciach, dozwolone tylko dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Wybór do listopada tematu pracy licencjackiej, przedstawienie do grudnia pierwszej bibliografii pracy, zaś do stycznia, ustnie na zajęciach i pisemnie, nadającego się do przyjęcia planu pracy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ustnie i pisemnie

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

E-larning w wypadku niemożnosci odbywania zajęć stacjonarnie.

Poza tym jw.

Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej i towarzyszenie mu w pisaniu tej pracy.

Dostarczenie studentowi podstawowych informacji o literaturze Republiki Weimarskiej oraz I Republiki Austriackiej i podstaw wiedzy o sytuacjii w tych krajach po I wojnie światowej

Pełny opis:

1.Na początku zaznajomienie studentów z metodyką pisania pracy naukowej, wspomagać będzie przedmiot Metodologia.

2. Rzut okiem na historię Niemiec i Austrii po I wojnie światowej

3. Wybór tematu pracy z literatury niemieckiej lub austriackiej okresu 1918-1939

Zebranie przez studenta bibliografii, ułożenie i zaprezentowanie planu pracy.

Zającia dotyczące literatury tego okresu:

1. Póżny ekspresjonizm

2. Nowa "rzeczowość"

3. Epicki teatr Bertolta Brechta, twórczość Brechta

4. Wspólna analiza jednego dramatu Brechta

Literatura:

1. Beutin, Wolfgang u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart, Weimar: B.J. Metzler (wiele wydań, wyd. VI 2001).

2. Faulstich, Werner, Ludwig, Hans-Werner: Arbeitstechniken für Studenten der Literaturwissenschaft. Literaturwissenschaft im Grundstudium, Tübingen: Gunter Narr Verlag (kilka wydań, wyd. III 1987) LUB INNA POZYCJA NA TEMAT „Arbeitstechniken der Literaturwissenschaft“.

3. Karolak, Czesław, Kunicki, Wojciech, Orłowski, Hubert: Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (kilak wydań, wyd. I 2006)

4. Kaszyński, Stefan H.: Krótka historia literatury austriackiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2012.

5. Kriegleder, Wynfrid: Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich. Menschen – Bücher – Institutionen, Wien: praesens 2011.

6. Magris, Claudio: Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur. Vom Verfasser autorisierte Übersetzung von Madeleine von Pásztory, Salzburg: Otto Müller Verlag (kilka wydań, wyd. I 1966).

7. Schütz, Erhard: Romane der Weimarer Republik, München: Wilhelm Fink 1986.

8. Schütz, Hans: Juden in der deutschen Literatur. Eine deutsch-jüdische Literaturgeschichte, München: Piper 1995.

9. Weyergraf, Bernd, Ikas, Ludger (Hg.): Die Literatur der Weimarer Republik, München: Wilhelm Fink 1994.

10. Zybura, Marek (Red.): Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny, Warszawa, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.