Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opcja językoznawcza: Kondensacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-L-OJAW-3L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opcja językoznawcza: Kondensacja
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wojciechowska
Prowadzący grup: Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i zjawiskami związanymi z kondensacją w języku niemieckim.


Efekty kształcenia:

FGE_K1_W01 student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii germańskiej.

FGE_K1_W02 student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie gramatyki języka niemieckiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

FGE_K1_U06 student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka niemieckiego; posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka niemieckiego.


Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywna ocena z 2 testów. Zaliczenie na ocenę.Skala ocen:


100-93 5,0

92-85 4,5

84-77 4,0

76-69 3,5

68-60 3,0

59-0 2,0

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

30 godz., aktywny udział w zajęciach – 1 ECTS;


30 godz., przygotowanie do zajęć – 2 ECTS


15 godz., przygotowanie do testów – 1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami i zjawiskami związanymi z kondensacją w języku.

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia:

1. Kondensacja na płaszczyźnie słowotwórstwa (złożenia i skrótowce).

2. Kondensacja na płaszczyźnie zdania (nominalizacja).

3. Kondensacja na płaszczyźnie tekstu.

4. Kondensacja w tłumaczeniu.

Literatura:

1. Bär, Jochen A./ Roelcke, Thorsten/ Steinhauer, Anja (Hrsg.): Sprachliche Kürze. Konzeptuelle, strukturelle und pragmatische Aspekte. (= Linguistik – Impulse & Tendenzen 27), Berlin/ New York: de Gruyter.

2. Beneš, Edward (1973): Die sprachliche Kondensation im heutigen deutschen Fachstil.

3. Donalies, Elke (2005): Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick. Tübingen: Gunter Narr Verlag

4. Fleischer, Wolfgang/Barz, Irmhild/Schröder, Marianne (2012): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Berlin, Boston: Walter de Gruyter

5. Horn-Helf, Brigitte (2007): Kulturdifferenz in Fachtextsortenkonventionen. Analyse und Translation. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main: Peter Lang

6. Lohde, Michael (2006): Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen: Gunter Narr Verlag

7. Steinhauer, Anja (2000): Sprachökonomie durch Kurzwörter. Bildung und Verwendung in der Fachkommunikation. Tübingen: Gunter Narr Verlag

8. Materiały własne prowadzącego

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.