Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-L07-2Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabine Lipińska
Prowadzący grup: Aleksandra Hill, Sabine Lipińska, Joanna Szczukiewicz, Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

NFDe1A_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka niemieckiego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B2 dla języka niemieckiego

NFDe1A_U03 posiada umiejętność przygotowania w języku niemieckim i ew. polskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury

NFDe1A_U05 potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu

pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku niemieckim

NFDe1A_U04 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku specjalności na wybrany temat

NFDe1A_K01 rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy

NFDe1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

NFDe1A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form


Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z PNJN na roku I. Zaliczony I rok studiów I stopnia stacjonarnych.

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach, dozwolona dwukrotna absencja nieusprawiedliwiona

- ocenianie ciągłe

- 3 prace pisemne w semestrze u poszczególnych osób

- aktywność na zajęciach


W przypadku nieuzyskania zaliczenia w czasie trwania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru do końca sesji zimowej poprawkowej,

w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak powyżej podane student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,

Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,W przypadku nieuzyskania zaliczenia w czasie trwania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru do końca sesji zimowej poprawkowej.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia jak powyżej podane student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,


W całym pisemnym teście egzaminacyjnym z pnjn studenci powinni uzyskać min. 60% dostępnych punktów i jednocześnie napisać poprawnie każdą z jego części na min. 60%.


Do egzaminu ustnego dopuszcza się studentów, którzy uzyskali min. 60% wszystkich punktów dostępnych w teście pisemnym, pomimo, że jedną jego część nie napisali na 60% - ale tylko w przypadku, gdy zdobyli nie mniej niż 50% punktów możliwych w danej części.


W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody: ocenianie ciągłe, sprawdziany pisemne, prace

pisemne domowe, ocena ustnych wypowiedzi studentów podczas zajęć.

Kryteria: poprawność językowa pod względem gramatycznym i leksykalnym, poprawna wymowa.


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)


Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia germańska, rok 2

Skrócony opis:

Ilość godzin w tygodniu dla każdej grupy - 6; zajęcia rozbite są na 3 zakresy:

1.praca z podręcznikiem "Erkundungen B2" + praca nad poszerzeniem słownictwa + rozwijanie sprawności słuchania

2. zajęcia w pisaniu tekstów argumentacyjnych + rozwijanie sprawności mówienia

3. gramatyka praktyczna na poziomie B2/B2+ ( morfologia i składnia)

Pełny opis:

Student powinien być zdolny do następujących czynności:

w zakresie - znać (wiedzieć, rozumieć), rozumieć struktury językowe i mentalność niemiecką w konfrontacji z polską, rozumieć język pisany, znajdować informacje, identyfikować treści z właściwym miejscem w tekście, porządkować słownictwo,rozpoznawać struktury językowe, prezentować nowe treści artykułów, cytować właściwe miejsca w tekście, rozpoznawać znaczenia, wskazywać prawidłowe znaczenia, określać, opowiadać oraz kojarzyć fakty, znaczenia, wyjaśniać znaczenia, konstruować wypowiedzi, opisywać sytuacje, ilustrować przykłady, zdawać relację, tłumaczyć z jęz. niem. na j. polski i z j. polskiego na niemiecki;

w zakresie:

- umieć (zastosować, analizować, syntetyzować)

stosować nowo poznane i utrwalone zwroty, stosować fonetycznie poprawna wymowę języka niemieckiego, rozumieć i oceniać wydarzenia, wybierać właściwe odpowiedzi, konstruować wypowiedzi, demonstrować treść, produkować swobodne wypowiedzi, wskazać błędy językowe, używać zdobytą wiedzę i umiejętności, zastosować właściwe struktury językowe, umieć je przekształcać, znajdować polskie odpowiedniki.

- akceptować (postawa)

Student powinien wykształcić w sobie postawę krytycznej oceny, akceptacji i zrozumienia odmienności, wyjaśniania innym i sobie odmienności kulturowych i mentalnościowych, ich interpretacji.

Na zajęciach z pisania i mówienia: pisanie referatu w języku obcym z przypisami i bibliografią, uwzględnianie literatury i zacytowanie literatury z różnych źródeł, wygłoszenie tego referatu.

Student

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii – z zakresu morfologii i składni j. niemieckiego

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny dotyczącą konstrukcji syntaktycznych j. niemieckiego , ich wariantów i warunków użycia

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka niemieckiego, przy czym posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B2 dla języka niemieckiego

Literatura:

Podręcznik wiodący:

Anne Buscha, Susanne Raven, Szilvia Szita: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2: Ein kommunikatives Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Vollversion. Schubert Verlag e.K. 2019

Zajęcia z pisania i mówienia:

1. Karl Esselborn, Bernd Wintermann: Auswerten und Schreiben. Auswertung von Schaubildern – Protokoll – Kommentar – Referat. München 1995.

2. Jo Glotz-Kastanis, Doris Tippmann: Sprechen, Schreiben,

Mitreden. Ein Übungsbuch zum Training von Vortrag und Aufsatz in der Oberstufe. Athen 2003.

3. Helga Esselborn-Krumbiegel: Von der Idee zum Text: Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben. Paderborn 2002.

4. Norbert Franck, Joachim Stary: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Paderborn 2008.

5. Claus Gigl: Erörterung Deutsch. Stuttgart 2009.

Zajęcia z gramatyki:

Literatura podstawowa :

1. Földeak, H.: Sag's besser. Ein Arbeitsbuch für

Fortgeschrittene. Teil 1 und 2; Reihe Deutsch üben. Max

Hueber Verlag, Ismaning, 1998;

2. Dreyer/ Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen

Grammatik, Verlag für Deutsch, Ismaning, 2000 ;

3. Hall, K./ Scheiner, B.: Übungsgrammatik für

Fortgeschrittene. DaF, Max Hueber Verlag, Ismaning,

2008 ;

4. Clamer Friedrich: Übungsgrammatik für die Mittelstufe.

Verlag Liebaug-Dartmann

5. Swerlowa Olga: Grammatik & Konversation.

Langenscheidt

Uwagi:

Ramowe zasady zaliczania semestrów i uzyskania dopuszczenia

do egzaminów z PNJN na specjalnościach:

Filologia germańska SL

Filologia germańska z językiem angielskim SL

Filologia angielska z językiem niemieckim SL

1 semestr (zimowy): zaliczenie

2 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B1+)

3 semestr (zimowy): zaliczenie

4 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B2)

5 semestr (zimowy): zaliczenie

6 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom C1)

1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.

2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,

c) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego z dwóch semestrów jak w punkcie b) student nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem poprawkowym z PNJN,

d) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie c) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza CAŁY ROK PNJN.

Treść kolokwiów w terminach dodatkowych może, ale nie musi mieć taką samą formę jak w pierwszych terminach, jednak musi odnosić się do tej samej partii materiału.

3. Po każdym semestrze student może otrzymać ocenę końcową (decyduje prowadzący zajęcia). Ocena ta ma być miarą pracy studenta w semestrze i pełni jedynie funkcję informacji (program studiów nie przewiduje zaliczenia na ocenę). Ocena końcowa z przedmiotu dzielonego na kilku prowadzących jest średnią arytmetyczną ocen otrzymanych od wszystkich prowadzących na podstawie wszystkich przeprowadzonych przez nich kolokwiów (tutaj także średnia arytmetyczna).

Obowiązują następujące widełki punktowe i oceny:

4,61 - 5,00 – bardzo dobry (5,0)

4,21 - 4,60 – dobry plus (4,5)

3,76 - 4,20 – dobry (4,0)

3,31 - 3,75 – dostateczny plus (3,5)

do 3,30 – dostateczny (3,0)

4. Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie językowym B1+ (po 1 roku), B2 (po 2 roku) i C1 (po 3 roku), porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od wymagań wg. ESOKJ.

Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej.

Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tą część.

5. Pod koniec semestru zimowego każdego roku przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego. Obecność na teście diagnostycznym jest zalecana, ale nieobowiązkowa.

6. Student planujący pobyt za granicą np. w ramach programu Erasmus+, zobowiązany jest przed wyjazdem, a najpóźniej do końca pierwszego miesiąca danego semestru na uczelni macierzystej, poinformować o tym fakcie koordynatora roku.

Zaliczenie zajęć student uzyskuje na podstawie przedłożonych dokumentów, poświadczających udział w zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego na uczelni partnerskiej lub w innych zajęciach prowadzonych w języku niemieckim, które zostaną uznane przez koordynatora PNJN w IFG za ekwiwalentne. Jeśli realizacja odpowiednich kursów na uczelni partnerskiej nie jest możliwa, prowadzący wyznaczają inny sposób zaliczenia poszczególnych kursów wchodzących w skład bloku praktycznej nauki języka niemieckiego.

Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu kończącego dany rok akademicki w IFG UJ.

7. O możliwości przepisania oceny z egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego złożonego na studiach germanistycznych na uczelniach polskich poza IFG UJ decyduje koordynator przedmiotu na danym roku w porozumieniu z koordynatorem PNJN w IFG oraz wicedyrektorem do spraw dydaktycznych.

Oceny z egzaminów zdawanych w centrach językowych na polskich uczelniach oraz międzynarodowe certyfikaty językowe nie są podstawą do zwolnienia z egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego kończącego dany rok akademicki.

8. W ramach jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabine Lipińska
Prowadzący grup: Małgorzata Hac, Aleksandra Hill, Sabine Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.