Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-L18Z-3Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 8.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michael Ganser
Prowadzący grup: Michael Ganser, Joanna Janicka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

NFDe1A_W02 - ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii germańskiej

NFDe1A_W08 - ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane z filologią germańską

NFDe1A_U04 - potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niemieckim i ew. polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu

NFDe1A_U05 - potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku niemieckim

NFDe1A_K01 - rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy

NFDe1A_K03 - potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania
Wymagania wstępne:

Sekwencyjny system zajęć.


Warunkiem koniecznym, by uczestniczyć w zajęciach na III roku studiów jest zdany egzamin z praktycznej nauki języka niemieckiego po II roku.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz co najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.


Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.


Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W ramach jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

pozytywne oceny (60% punktów) z co najmniej 3 kolokwiówMetody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis, pogadanka

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, pokaz

Metody problemowe-aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

6 pkt. ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Doskonalenie praktycznej znajomości języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1 wg ESOKJ:

Czytanie ze zrozumieniem

- praca z tekstami z niemieckich gazet i czasopism, tekstami ze źródeł internetowych oraz z krótkimi tekstami literackimi

Pisanie:

- wypowiedź pisemna: list do redakcji gazety lokalnej (obowiązujący na egzaminie końcowym na poziomie językowym C1).

Słuchanie:

- sprawność słuchania ze zrozumieniem ćwiczona na podstawie autentycznych form audiowizualnych z niemieckiej i austriackiej telewizji oraz źródeł internetowych z zastosowaniem zadań obowiązujących na egzaminie końcowym na poziomie językowym C1

Poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo):

- ćwiczenia na podstawie różnych podręczników gramatycznych z uwzglęnieniem zadań obowiązujących na egzaminie końcowym na poziomie językowym C1, m.in.:

- analiza znaczeń przedrostków czasowników i ich wpływu na semantykę czasownika, praktyczne stosowanie czasowników z przedrostkami w zależności od znaczenia przedrostka oraz aspektu morfologicznego (rozdzielny/nierozdzielny) i sematycznego (dosłowne/przenośne)

- przekształcenia zdań pobocznych w związki rzeczownikowe i związków rzeczownikowych w zdania poboczne

- zdania z rozszerzoną przydawką

- konstrukcje imiesłowowe i bezokolicznikowe

- warianty znaczeniowe czasowników modalnych (modalność obiektywna i subiektywna)

- rekcja czasownika i przymiotnika

- słownictwo na poziomie C1 wg ESOKJ

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Földeak, H.: Sag´s besser! Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. Teil 1, Hueber Verlag, 2005.

2. Földeak, H.: Sag´s besser! Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. Teil 2, Hueber Verlag 2005.

3. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, 2009.

4. Strank, W.: Da fehlen mir die Worte. Systematischer Wortschatzerwerb für fortgeschrittene Lerner in Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag, 2010.

5. Koithan, U./Schmitz, H./Sieber T./Sonntag, R.: Aspekte, Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 3, Klett, München 2013.

6.Koithan, U./Schmitz, H./Sieber T./Sonntag, R.: Aspekte, Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 3, Klett, München 2013.

7. Hall, K./Scheiner B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache. Hueber 1997

Literatura uzupełniająca:

1. Jednojęzyczne słowniki online: Duden, Pons,słowniki synonimów, antonimów, zwrotów frazeologicznych

2. Materiały audiowizualne niemieckiej telewizji publicznej (mediateki)

3. Inne materiały internetowe

Uwagi:

Ramowe zasady zaliczania semestrów i uzyskania dopuszczenia

do egzaminów z PNJN na specjalnościach:

Filologia germańska SL

Filologia germańska z językiem angielskim SL

Filologia angielska z językiem niemieckim SL

1 semestr (zimowy): zaliczenie

2 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B1+)

3 semestr (zimowy): zaliczenie

4 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom B2)

5 semestr (zimowy): zaliczenie

6 semestr (letni): zaliczenie + egzamin (poziom C1)

1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia.

2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów).

a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia do końca semestru zimowego student ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru w sesji zimowej poprawkowej,

b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,

c) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego z dwóch semestrów jak w punkcie b) student nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem poprawkowym z PNJN,

d) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie c) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza CAŁY ROK PNJN.

Kolokwia w terminach dodatkowych mogą, ale nie muszą mieć taką samą formę jak w pierwszych terminach, jednak muszą odnosić się do tej samej partii materiału.

3. Po każdym semestrze student może otrzymać ocenę końcową (decyduje prowadzący zajęcia). Ocena ta ma być miarą pracy studenta w semestrze i pełni jedynie funkcję informacji (program studiów nie przewiduje zaliczenia na ocenę). Ocena końcowa z przedmiotu dzielonego na kilku prowadzących jest średnią arytmetyczną ocen otrzymanych od wszystkich prowadzących na podstawie wszystkich przeprowadzonych przez nich kolokwiów (tutaj także średnia arytmetyczna).

Obowiązują następujące widełki punktowe i oceny:

4,61 - 5,00 – bardzo dobry (5,0)

4,21 - 4,60 – dobry plus (4,5)

3,76 - 4,20 – dobry (4,0)

3,31 - 3,75 – dostateczny plus (3,5)

do 3,30 – dostateczny (3,0)

4. Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie językowym B1+ (po 1 roku), B2 (po 2 roku) i C1 (po 3 roku), porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od wymagań wg. ESOKJ.

Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej.

Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.):

1) rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen),

2) rozumienie ze słuchu (Hörverstehen),

3) pisanie (Schriftlicher Ausdruck),

4) test gramatyczno-leksykalny (Grammatik und Wortschatz).

Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, student nie jest dopuszczony do egzaminu ustnego i zdaje ponownie CAŁY egzamin w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu, student powtarza w drugim terminie tylko tą część.

5. Pod koniec semestru zimowego każdego roku przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego. Obecność na teście diagnostycznym jest zalecana, ale nieobowiązkowa.

6. Student planujący pobyt za granicą np. w ramach programu Erasmus+, zobowiązany jest przed wyjazdem, a najpóźniej do końca pierwszego miesiąca danego semestru na uczelni macierzystej, poinformować o tym fakcie koordynatora roku.

Zaliczenie zajęć student uzyskuje na podstawie przedłożonych dokumentów, poświadczających udział w zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego na uczelni partnerskiej lub w innych zajęciach prowadzonych w języku niemieckim, które zostaną uznane przez koordynatora PNJN w IFG za ekwiwalentne. Jeśli realizacja odpowiednich kursów na uczelni partnerskiej nie jest możliwa, prowadzący wyznaczają inny sposób zaliczenia poszczególnych kursów wchodzących w skład bloku praktycznej nauki języka niemieckiego.

Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu kończącego dany rok akademicki w IFG UJ.

7. O możliwości przepisania oceny z egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego złożonego na studiach germanistycznych na uczelniach polskich poza IFG UJ decyduje koordynator przedmiotu na danym roku w porozumieniu z koordynatorem PNJN w IFG oraz wicedyrektorem do spraw dydaktycznych.

Oceny z egzaminów zdawanych w centrach językowych na polskich uczelniach oraz międzynarodowe certyfikaty językowe nie są podstawą do zwolnienia z egzaminu z praktycznej nauki języka niemieckiego kończącego dany rok akademicki.

8. W ramach jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.